Låg bemanning gör att behov inte tillgodoses

I en studie som Stiftelsen Äldrecentrum gjort på uppdrag av Stockholms stads äldrenämnd visar det sig att låg personalbemanning på demensboenden gör att många viktiga behov sällan tillgodoses

Uppdraget var att utreda vilken bemanning som är lämplig i vård- och omsorgsboenden specifikt avsedda för personer med demenssjukdom. Äldreförvaltningen gav Äldrecentrum i uppdrag att genomföra utredningen. Arbetet har bedrivits med flera olika metoder; genom att ta del av befintlig forskning inom området, via enkät och konsensusgrupp ta del av den kunskap som finns hos verksamhetsansvariga, genom att analysera tidsåtgång för att kunna uppfylla de krav som ställs i stadens ramavtal med utförare samt via deltagande observation i sex strategiskt valda gruppboenden.

Utredarna har bl a gjort deltagande observationer vid sex olika demensboenden, både privat och offentligt drivna enheter, med nio vårdtagare i var och ett. Personaltätheten varierar däremot vilket visar sig i den omsorg som ges. Två anställda under dagtid klarar av att låta vårdtagarna vakna i sin egen takt och hjälpa till med personlig hygien och påklädning. Däremot saknas tid för att ge tillräckligt med stöd vid måltiderna och att låta vårdtagarna bestämma när de ska gå på toa. Den låga bemanningen kvällstid gör att arbetsschemat styr tidpunkt för sänggående, snarare än vårdtagarens egen dygnsrytm.

Tiden för gemensamma aktiviteter är mycket begränsad, oftast finns ingen tid alls, konstaterar utredarna. Vid endast en av de undersökta enheterna (som har tre, ibland fem anställda under dagen) hann personalen genomföra sociala aktiviteter i större utsträckning. Här får också alla vårdtagare stöd vid måltiderna och toalettbesöken styrs av behovet.

Källa: Trygg, B och Wånell, S (2010) Lämplig bemanning i boende särskilt avsedd för personer med demenssjukdom, Stiftelsen Äldrecentrum, FoU-rapporter

Läs rapporten här länk till annan webbplats

Läs mer om rapporten på stiftelsen Äldrecentrum länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2010-09-08
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C