Starkt samband mellan sömnkvalitet och psykiskt välbefinnande hos äldre

Många äldre har problem med sömnen, framför allt som en följd av sämre hälsa. Om sömnkvaliteten ökade skulle välbefinnandet öka.

De många fördelarna med en god sömn är väl kända. Sömnkvaliteten sjunker ofta med ålder, men forskning visar att äldres sämre sömnkvalitet inte bara är en naturlig del av åldrandet. Dålig sömn handlar mer om dålig hälsa — det är nämligen få (1% till 3%) helt friska äldre som klagar över sömnproblem eller har sömnstörningar.

Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan sömnkvalitet och psykiskt välbefinnande hos äldre. Dock har ingen forskning hittills undersökt denna relation i samband med andra faktorer som kan påverka både sömn och psykiskt välbefinnande. I denna studie undersöks sambandet mellan sömnkvalitet och psykiskt välbefinnande (positiva känslor, negativa känslor, depression) samtidigt som man tar hänsyn till individuella skillnader i faktorer som påverkar sömnen: fysisk hälsa, stress, fysisk aktivitet, funktionsförmåga och sociodemografiska faktorer som ålder, kön och inkomst.

Resultatet visar ett entydigt samband mellan sömnkvalitet och psykiskt välbefinnande, med hänsyn tagen till dessa faktorer. Både en bra nuvarande sömnkvalitet och en förbättrad sömnkvalitet över tid visade sig ha ett samband med mer positiva känslor, mindre frekventa negativa känslor och mindre depression. Dessa resultat kan användas för att utveckla insatser som syftar mot att förbättra äldres sömn - som ett möjligt sätt att även påverka det psykiska välbefinnandet.

Källa: Hanson, B L m fl (2011) "The Unique Role of Sleep Quality in Older Adults' Psychological Well-Being", Journal of Applied Gerontology, Online first

Läs artikeln här länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2011-01-20
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C