Äldrestatistik 2010

Statistik från Hjälpmedelsinstitutet om äldres hälsa, funktionsnedsättning, boende och hjälpmedel

Cirka 18 procent av Sveriges befolkning, eller ungefär 1,7 miljoner personer, är 65 år eller äldre. De äldres andel i befolkningen beräknas fortsätta att öka till följd av att medellivslängden ökat och stora årskullar når pensionsåldern.

Andelen äldre som uppfattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott har ökat, men bland kvinnorna är det framför allt de yngre äldre som rapporterar bättre hälsa. Bland männen har förbättringar av det allmänna hälsotillståndet skett i alla åldersgrupper enligt SCB:s undersökningar av levnadsförhållan-den. Den svenska befolkningen över 65 år har en god självupplevd hälsa i jämförelse med övriga EU-länder.

I SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden kan man se att vid 75 års ålder sker en dramatisk ökning när det gäller användningen av förflyttningshjälpmedel, drygt 20 procent av männen respektive knappt 40 procent av kvinnorna använder något förflyttningshjälpmedel. Bland personer 85 år och äldre är 70 procent av kvinnorna res-pektive 55 procent av männen användare av något förflyttningshjälpmedel. Cirka 100 000 är användare av rullstol. Ungefär hälften av rullstolsanvän-darna är 80 år och äldre. I samma undersökning uppgav cirka 240 000 personer att de använde rollator. 95 procent av användarna var 65 år och äldre och två tredjedelar var äldre än 80 år.

HI:s enkäter visar att en större andel av brukarna som har fått hörapparat förskriven är 65 år och äldre. Ungefär tre fjärdedelar av brukarna var 65 år och äldre. Något mer än en tredjedel var 80 år och äldre. Bland brukare som erhållit åtgärder/insatser inom synområdet utgjorde åldersgruppen 65 år och äldre cirka två tredjedelar och för 80 år och äldre något mindre än hälften av samtliga individer.

Rapporten är en uppdaterad version av Hjälpmedelsinstitutets sammanställning av statistiska uppgifter som rör gruppen äldre i Sverige och även i EU.

Läs mer om Äldrestatistik 2010 och ladda ner den på Hjälpmedelsinstitutets webbplats länk till annan webbplats
 

Hur mår hallänningen? - Fokus på Äldres hälsa

Nyligen kom också skriften "Hur mår hallänningen? - Fokus på Äldres hälsa". Den handlar om äldres hälsa och bygger på rapporten "Hur mår hallänningen?", som utkom i juni 2010.

Läs mer om Fokus på Äldres hälsa och ladda ner den på Region Hallands webbplats länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2011-01-26
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C