Studie om äldre och ensamhet

Ensamhet hos äldre har inte med personliga egenskaper att göra, utan har sin uppkomst i förluster av relationer, minskade sociala aktiviteter, men även försämring av den mentala hälsan.

Syftet med denna studie var att få mer kunskap om ensamhet hos äldre genom att undersöka om förändringar i faktorer som förknippas med ensamhet också leder till en ökad sannolikhet att bli ensam. Dessutom undersöktes i vilken utsträckning könsskillnader skulle kunna förklaras i termer av olika exponering för riskfaktorer bland män och kvinnor.

Analysen baseras på data från TamELSA, en finsk studie som startade 1979. 469 äldre personer, som var mellan 60 och 86 år då studien började, och som då inte var ensamma, har följts upp efter tio, tjugo och trettio år. Under dessa år hade ungefär en tredjedel utvecklat känslor av ensamhet. Det visade sig att förlust av en partner, minskade sociala aktiviteter, ökad fysisk funktionsnedsättning, ökade känslor av nedstämdhet, värdelöshet och nervositet, snarare än personliga egenskaper är relaterat till en förstärkt känsla av ensamhet.

Sociala och psykologiska resurser förutsäger inte uppkomsten av ensamhet. Den högre frekvensen av ensamhet bland kvinnor kan enligt studien helt förklaras genom den ojämna fördelningen av riskfaktorer bland män och kvinnor - som t.ex. att kvinnor oftare blir änka - och inte till individuella skillnader i sårbarhet mellan män och kvinnor. Studien ger ytterligare stöd till uppfattningen att förluster i sociala och personliga resurser, snarare än ett litet nätverk eller ohälsa, ökar sannolikheten att bli ensam. Ett viktigt resultat är också att även förluster i psykologiska resurser, såsom försämring av den mentala hälsan, ökar sannolikheten för att bli ensam.

Resultaten är i linje med ett kognitivt synsätt som konceptualiserar ensamhet som en obehaglig känsla till följd av en upplevd diskrepans mellan den önskade och den uppnådda nivån av sociala och personliga resurser.

Källa: Aartsen M, Jylhä, M (2011) "Onset of loneliness in older adults: results of a 28 year prospective study", European Journal of Ageing, Online first

Läs artikeln här länk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2011-02-16
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C