Mobilt HR

Hälsa på arbetsplatsen

Syftet med projektet, som har genomförts i samverkan med Arbetslivsresurs i Halland, var att undersöka företags syn på och behov av en delad HR-funktion.

Vi genomförde en workshop tillsammans med företagare, där vi bland annat presenterade några olika case. Resultatet visade att det finns en tydlig motsättning mellan två olika roller hos företagare. Å ena sidan har man ofta höga ambitioner och en yrkesmässig roll, å andra sidan finns den faktiska situation som råder i företagandet med alla de vardagsaktiviteter som det innebär.

Företagarna uttrycker en hög ambition som tar sig uttryck i att lösningarna på problemen ofta innebär att det är de själva som behöver axla mer ansvar, t ex genom att man måste bli bättre på att kommunicera eller coacha sina anställda när organisationen visar tecken på oro. De olika typer av oro som nämndes var konflikter, organisatoriska dilemman, överbelastning, sjukdomar eller turbulens i gruppdynamiken. Samtidigt berättar företagarna att det är svårt att ta itu med just dessa problem eftersom vardagen präglas av ett högt tempo. Verksamheten präglas ofta av stress, att det saknas organisationsfunktioner som tar hand om personalproblem eller att det saknas kunskap om hur man förebygger eller löser personalrelaterade problem när de uppstår. 

Företagarna ansåg att tjänsten i form av en delad HR-funktion var angelägen och viktig. Det är svårt för en företagare att överblicka en verksamhet som präglas av småskalighet, samtidigt som yrkesrollen omfattar höga ambitioner som tar sig uttryck i att själv ta på sig allt fler ansvarsuppgifter. Denna motsättning utgör grogrunden för de problem som en delad HR-funktion inriktar sig på att lösa. Det är därför möjligt att en utlokalisering av HR-tjänster kan öka trivsel, effektivitet och därmed ökad lönsamhet för mindre företag.

Studien visar även att det finns möjligheter att bygga in tekniska lösningar i tjänsten, t ex en webbportal. En teknisk lösning skulle kunna innebära att vissa specifika krav på tjänsten tillgodoses, t ex behovet av att vara anonym i en inledande kontakt samt kravet på tillgänglighet när problemen uppstår. 

Relaterade länkar
Sidan uppdaterad 2011-04-15
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C