Gör ditt examensarbete tillsammans med oss

Är du student och letar efter uppslag till ditt examensarbete eller projekt kan du få hjälp av Hälsoteknikcentrum med idéer inom det intressanta hälsoteknikområdet. Här har du chansen att göra ett examensarbete med utgångspunkt i verkliga behov och dessutom få stöd under arbetets gång.

Här kan du få tips om områden att göra examensarbetet inom, eller inspireras av våra tidigare samarbeten!


Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa till med, kontakta Martin Persson

Tips på fokusområden


Handikappidrott

Handikappidrott är ett område där det finns massor att göra inom många olika ämnesområden. Eftersom alla människor ska ha lika goda möjligheter att bedriva fysisk aktivitet för att kunna uppleva god hälsa och social gemenskap, så krävs insatser för att möjliggöra det. Särskilt inom handikappidrott krävs specifika individanpassningar för att möjliggöra deltagande i idrottssammanhang. Det gör att området är intressant att studera både ur ett socialt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Att inte bara kunna erbjuda möjligheter till delaktighet, utan också inkludering, kräver insatser från flera håll.

Rehabilitering

Rehabiliteringsområdet är stort och här finns massor av spännande att göra i form av projekt. Det är många människor som genomgår någon form av rehabilitering, allt ifrån äldre som råkat ut för någon skada eller sjukdom till skadade idrottare. Det är en utmaning att hitta rehabiliteringsformer som inte bara fungerar medicinskt, utan som också kan motivera patienten att vilja träna. Dessutom måste rehabiliteringen kunna utvärderas, vilket innebär att det finns möjligheter att titta på effektivitet eller utveckling även av utvärderingsmetoder.

Lek & Läk

Att undersöka och vårda barn är en stor utmaning på flera sätt. Barn är inte små vuxna och kan inte hantera information eller förbereda sig inför en undersökning eller behandling som vuxna kan. Detta ställer höga krav på vårdpersonalen i mötet med barn. Även de enklaste undersökningar som att väga och mäta barn kan vara en utmaning. Det finns sannolikt ett stort behov av hjälpmedel som på ett lekfullt sätt skulle kunna underlätta undersökningar av barn.

Hjälpmedel med design

Det finns otroligt många olika hjälpmedel på marknaden idag, som riktar sig till olika målgrupper. Många av dessa har dock ett formspråk som inte alltid tilltalar användaren. Det gäller t.ex. de trygghetslarm som används idag. Vid samtal med användare har det framkommit att de vill ha ett snyggt formspråk som inte lyser "sjuk". Detta är bara ett exempel på ett hjälpmedel där design/formspråket behöver utvecklas eller förbättras. 

Kvarboende

Sveriges befolkning lever friska längre och ställer högre krav på samhället runt omkring dem. Kvarboende handlar om att möjliggöra för den äldre att våga, vilja och kunna bo kvar hemma och skapa livskvalitet för individen och samtidigt utföra en resurseffektiv vård och omsorg. Förebyggande insatser är viktiga för att möjliggöra ett självständigare liv för de äldre.

Medicinsk teknik och medicinsk IT

Utrustning och IT-system som används inom sjukvården i Halland. Området styrs av lagar och förordningar, både Läkemedelsverket och Socialstyrelsen ställer krav. Vi kan vara en kontaktyta till verksamheter inom närsjukvård och sjukhus i Halland och även en kontaktyta till medicintekniska avdelningen och IT i Halland.

Ny hälsoteknik

Ny hälsoteknik kan vara nya innovativa former av tekniklösningar som på något sätt har en positiv inverkan på hälsa. Exempel på dessa kan vara seriösa spel som gör det roligare och lättare att rehabilitera barn, eller rörelsemätning som syftar till att motivera till fysisk aktivitet (hälsopromotion). Det är viktigt att identifiera behov, ofta fastställt i medicinsk forskning, samt att påvisa att lösningen på något sätt fungerar och är nyttig (evidensbaserad vård och omsorg).

Spel och förströelse

Spelindustrin bara fortsätter att växa och i princip alla samhällets deltagare spelar någon gång då och då någon form av spel, särskilt tv- och datorspel. Teknikanvändning är en självklarhet i dessa sammanhang och kanske kan vi utnyttja spelglädjen som finns här också till andra saker? Exempel på spel som ganska nyligen introducerats på marknaden är självstyrande, interaktiva spel, vilka fortfarande genomgår en utvecklingsprocess och lockar nya typer av spelutövare till sig. Det finns massor med intressanta ingångar omkring spel, spelanvändare, sociala relationer, fysisk aktivitet och spelutveckling/implementering.

Arbetsmiljö, vård och omsorgspersonal

Arbetsmiljö för vård- och omsorgspersonal innefattar både fysisk och psykosocial miljö på arbetsplatsen. Den fysisk arbetsmiljön kan exempelvis påverkas av utformning av lokaler, ergonomiska hjälpmedel, ventilation på arbetsplatsen osv. Den psykosociala arbetsmiljön kan exempelvis påverkas av ledningens betydelse, organisationens uppbyggnad, arbetstiderna osv.

Fysiskt aktivitet för personer som drabbats av demenssjukdom

Flera studier genomförda under senare år antyder att regelbunden fysisk aktivitet har en skyddande effekt mot risk för att utveckla åldersdemens. Man har funnit att personer som deltog i många aktiviteter löpte mindre risk att utveckla demens än de som deltog i få. Om aktiviteten var energikrävande eller ej hade mindre betydelse i sammanhanget . Även hos de äldsta (över 85 år) finns det indikationer på att regelbunden fysisk aktivitet skyddar mot utveckling av demens. Det är dock viktigt att hitta aktiviteter som är meningsfulla för den enskilda individen.

Relaterade länkar
Ladda ned

Några tidigare studentsamarbeten

LIAC Alarm. Utvecklingsingenjörerna Annika Karlsson och Linnea Trulssons examensarbete var ett modernt trygghetslarm som styrs genom mobiltelefoni. HCH hjälpte till med användarinvolvering samt bekostade framtagning av elektroniken i larmenheten. LIAC belönades med 100 000 kr. ur lektor Sten Fåhrés minnesfond.
Gear Up. I samarbete med användare utvecklade biomekanikstudenterna Ingrid Bertilsson och Viktor Larsson ett rullstolshjul som förenklar rullstolsburnas framkomlighet.
HCH bidrog med kostnader för prototypframtagning, användarinvolvering samt extra handledning och kompetens under projektet. Gear Up fick stipendium från Hälsoteknikalliansen.
Vinterhjälpmedel till rollator. Ett programöverskridande examensarbete som bedrevs av Sofie Sabo-Johansson (biomekanikprogrammet), Fredrik Nilsson och Linus Niklasson (maskiningenjörsprogrammet). De tog fram en funktionsprototyp för att underlätta för rollatoranvändare vid snöunderlag. HCH ordnade workshoppar med användare för att samla information om svårigheterna med rollatorer vintertid.
Bike Around
Mekatronikingenjörerna Johan Larsson och Martin Andreassons examensarbete var ett samarbete med HCH i syfte att utveckla en träningscykel för personer med demenssjukdom, som möjliggör cykling när man vill och dit man vill t.ex. via google maps. HCH bidrog med material till prototypen och bekostade extern framtagning av mjukvaran.
Sidan uppdaterad 2011-08-23
Hälsoteknikcentrum Halland  |  Box 823  |  301 18  Halmstad  |  Besöksadress: Kristian IV:s väg 3, hus C