Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-06-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Uppföljning och kvalitetssäkring

Den övergripande målsättningen med uppföljning och kvalitetssäkring av forskarutbildningen inom innovationsvetenskap är att skapa och upprätthålla en internationellt konkurrenskraftig doktorsexamen inom ämnet, för att på så sätt förbereda de forskarstuderande för avancerade arbetsuppgifter av forskningskaraktär inom universitet, förvaltning och i näringsliv.

För att säkerställa detta mål används ett flertal instrument för uppföljning och kvalitetssäkring, vilka beskrivs i detalj nedan.

Handledare

Huvudhandledare
Till varje doktorand utses en huvudhandledare. Huvudhandledare måste inneha minst docentkompetens och skall normalt vara anställd vid Högskolan i Halmstad. Huvudhandledaren har ansvar för att doktorandens utbildning och avhandlingsarbete följer nationella och lokala regler och riktlinjer, samt håller den kvalitet som ställs av det internationella forskningssamfundet.

Individuell studieplan
Alla doktorander skall ha en individuell studieplan. Det är doktorandens och huvudhandledarens gemensamma ansvar att se till att studieplanen är aktuell och uppdaterad. Huvudhandledaren skall även säkerställa att doktorandens individuella studieplan uppdateras en gång per år.

Biträdande handledare
Under doktorandens första år på forskarutbildningen skall även utses minst en biträdande handledare. Huvudhandledaren föreslår vem eller vilka som skall vara biträdande handledare.

Handledarnas samlade uppgift är att individuellt och i grupp stötta och ge råd till doktoranden samt hjälpa till med att fastställa mål under avhandlingsarbetets olika faser. Handledarna skall även vara behjälpliga i att identifiera och diskutera problem i avhandlingsarbetet. Vägledande för handledarnas övergripande insats skall vara att utveckla doktorandens förmåga att ta självständiga beslut i forskningsarbetet. Handledare skall också arbeta efter de riktlinjer som anges i doktorandens studieplan fram till dess att avhandlingen är färdig.

Handledarträffar

Doktorandens arbete skall följas upp regelbundet under forskarutbildningen. Huvudhandledaren är ansvarig för att kalla till regelbundna handledarträffar med doktoranden.

Kurspoäng och poäng för genomfört arbete skall skrivas in i doktorandens individuella studieplan.

En uppföljning av doktorandens arbetssituation ska göras av studierektor en gång per år. Vägledande för dessa utvecklingssamtal är doktorandens studieplan. Vid dessa samtal diskuteras även hur doktoranden upplever arbetsmiljön och de sociala aspekterna kring avhandlingsarbetet, inom forskningsmiljön och sektionen.

Seminarier

Under forskarstudierna skall doktoranden presentera sitt avhandlingsarbete på åtminstone två obligatoriska interna seminarier. Dessa seminarier är dels ett så kallat "research proposal" i början av forskarutbildningen och dels ett slutseminarium där ett utkast till avhandlingsmanus ska presenteras.

I de fall då doktoranden väljer att ta både en licentiat- och en doktorsexamen krävs ett slutseminarium för varje avhandling.

Det finns också möjlighet att ha ett icke obligatoriskt mellanseminarium. Detta rekommenderas främst doktorander som väljer att inte lägga fram en licentiatavhandling.

För research proposal (RP) seminarium skall manus vara tillgängligt minst en vecka i förväg. För övriga seminarier skall manus vara tillgängligt minst två veckor i förväg.

RP (Research Proposal) seminarium
RP seminarium ska ligga tidigt i utbildningen och helst under det första utbildningsåret.

Detta underlag ska innehålla en projektbeskrivning för avhandlingsarbetet, vilket inkluderar:

  • problembeskrivning
  • syftesprecisering
  • teoretiska och metodologiska utgångspunkter
  • förväntat resultat
  • tidsplan

Doktorandens RP skall granskas av minst två opponenter, där minst en skall vara disputerad.

Seminariets övergripande syfte är att ta ställning till om ämnet är relevant, forskningsbart och tillräckligt väl beskrivet. Beslut tas av opponenter i samråd med handledare om att godkänna seminarierapporten. Om underlaget bedöms som ännu inte godkänt kan nytt seminarium hållas.

Mellanseminarium
Det finns möjlighet att hålla ett mellanseminarium när doktoranden har kommit så långt att doktorsavhandlingens struktur och väsentliga delar av dess innehåll är färdigt. Seminariet är frivilligt och därmed görs ingen formell bedömning av manuset.

Vägledande för seminariet är att ge doktoranden tydliga rekommendationer på vad som återstår att göra för att avhandlingsmanuset ska kunna presenteras på ett slutseminarium.

Slutseminarium för doktorsavhandling
Slutseminarium för doktorsavhandling äger rum i slutskedet av utbildningen.

Underlaget ska bestå av ett färdigt och sammanhängande förslag på avhandlingsmanus. Minst en opponent skall granska underlaget. Opponenten ska ha minst docentkompetens och komma från ett annat lärosäte.

Slutseminarium för licentiatuppsats
Slutseminarium för licentiatuppsats sker i slutet av doktorandens arbete med licentiatuppsatsen.

Underlaget ska bestå av ett färdigt och sammanhängande förslag på manus för licentiatuppsats.

Minst en opponent ska granska underlaget. Opponenten ska ha minst docentkompetens och komma från ett annat lärosäte.

Beslut om godkännande av licentiatuppsatsen tas av examinator. Om förslaget bedöms ha avgörande brister får nytt slutseminarium hållas.

Professorskollegiet

I anslutning till en doktorsavhandlings slutseminarium ska avhandlingen diskuteras vid ett professorskollegium. Vid detta tillfälle har samtliga professorer och docenter i forskningsmiljön möjlighet att ge synpunkter på avhandlingen.

Disputation

Slutlig uppföljning och kvalitetssäkring sker genom offentlig disputation, där avhandlingen presenteras och försvaras.

För att examineras krävs att avhandlingen granskas av en opponent och godkänns av en betygsnämnd i samband med disputationen. Betygsnämnden består normalt av tre ledamöter med lägst docentkompetens.

För att få såväl doktors- som licentiatexamen ska doktoranden också ha godkänts på samtliga erforderliga kurser inom ramen för forskarutbildningen.

Sidan uppdaterad 2015-06-18