Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Bakgrund - SIMB

Byggkostnadsdelegationen som arbetade mellan 1996 och år 2000 hade uppdraget att långsiktigt arbeta för att sänka produktions- och förvaltningskostnader genom att främja nytänkandet i byggbranschen. För den nya byggkostnadsdelegation som regeringen tillsatte år 2002 var en av uppgifterna att "... föreslå åtgärder som syftar till att hålla nere byggkostnaderna och höja kvaliteten inom bygg- och anläggningssektorn."

Orsaken till att den senare delegationen tillsattes var den mediala uppmärksamhet kring byggandets kvalitets- och kostnadsproblem som uppstått. Det sades i direktiven till utredningen att sektorn har en lägre produktivitetsutveckling än övrig inhemsk industri och att omvandlingstrycket i sektorn är lågt. Förändring och innovationer är alltså viktiga medel för att nå dessa mål om ökad kvalitet och produktivitet i sektorn.

IVA:s anläggningsforum lyfter också fram kravet på förändringsarbete i byggprocessen, som de menar kan nås genom att utveckla samarbetsformerna mellan byggandets aktörer. De lyfter t ex fram behovet av att utveckla upphandlings- och utförandeformerna för att kunna möta den internationella konkurrensen.

Det är viktigt att utveckla former som förlöser kreativitet och kompetens inom sektorn för att svenska företag skall kunna hävda sig i internationell konkurrens och medverka till en långsiktig hållbar samhällsutveckling. (Anläggningar i fokus sid 37)

Utveckling av samverkansformer i byggprocessen är alltså andra viktiga medel för att sektorn skall utvecklas positivt.

God bebyggd miljö är ett av regeringens 15 miljömål. Två stora demonstrationsprojekt Bo01 i Västra Hamnen i Malmö och Hammarby Sjöstad är goda exempel på hur ett uthålligt byggande skulle kunna utformas i nybyggnadsprojekt. Men nybyggandet omfattar endast en bråkdel av Sveriges totala bostadsbestånd och det är viktigt att inse att det inte räcker med att implementera det uthålliga byggande i nya projekt. Det är minst lika viktigt att förändra det befintliga bostadsbeståndet till en god bebyggd miljö. Det uthålliga byggandet är alltså något som måste vara föremål för forskning och utveckling inom såväl nybyggnad som inom ombyggnad.

Byggsektorn som omfattar mer än 10% av vår BNP kommer de närmaste åren att ha ett starkt krav på tillväxt på grund av en stor efterfrågan på nya bostäder och infrastruktur. Detta skapar mycket tydliga behov av att rekrytera ledare, tekniker och yrkesarbetare av alla kategorier till sektorn. Tyvärr har den ett rykte om sig att vara konservativ och lite tråkig, många ungdomar drar sig för att satsa på en karriär inom sektorn. Det finns alltså ett mycket starkt och uttalat behov av att stärka sektorns image.

Forskargruppen vill alltså peka på ett antal problemområden, vars utveckling är nödvändig för den framtida byggsektorns framgång:
• Förändring och innovationer i byggandet
• Samverkansformer i byggprocessen
• Det uthålliga byggandet — såväl nationellt som internationellt perspektiv

Forskargruppens ambition är att formulera forskningsprojekt inom dessa områden och vi har den övertygelsen att väl genomförda forskningsprojekt också kommer att bidraga till att utveckla utbildningen på kandidat- såväl som på magisternivå. Förhoppningen är att detta skall vara något som kommer att bidraga till att höja attraktiviteten och imagen för sektorn.

Sidan uppdaterad 2018-02-21