Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2008-01-08. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Samverkan

Forskargruppen har ett väl utvecklat nätverk.

Industrikontakter
Lokalt och regionalt har gruppen väl etablerade relationer med branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Bengt Larsson medverkar i en industrigrupp som har namnet "Byggprocessforum Syd", som är en sammanslutning av utvecklingsintresserade byggföretag. I Göteborg samverkar gruppen med "Centrum för Management i Byggsektorn" (CMB) ? en centrumbildning med Chalmers och 35 av byggsektorns företag i regionen som aktörer. I projekten "Funktionsentreprenad i vägprojekt" och "Innovationssystem i byggsektorn" samverkar vi med IVA och Vägverket. I Centrum för Innovativ och Hållbar tillväxt deltar vi i temat hållbarhet i byggandet.

Studentkontakter
Genom det nystartade magisterprogrammet "Management i byggandet" kommer vi successivt att bygga upp ett nätverk av utexaminerade duktiga studenter som bli en källa för nya företagskontakter såväl som en källa för att rekrytera forskarstuderande.

Den starka grupp som vi redan är och de goda kontakter vi har med universitet, företag och studenter gör att vi alltså har goda förutsättningar att på relativt kort tid bygga upp en mycket kompetent forskargrupp kring ett kvalificerat forskningsprogram.

Samverkan över ämnesgränser
Alla gruppens forskningstema är gränsöverskridande i sig genom att det berör flera områden, t ex teknik, ekonomi, miljö och organisation. Detta kommer självfallet att sätta sig prägel även på de delprojekt som kommer att bedrivas.

Samverkan med nationell och internationell forskning
Genom att Bengt Larsson är examinator på institutionen för byggnadsekonomi på Chalmers finns det möjligheter skriva in doktorander där. Deltagande som opponent (external examiner) vid Danmarks Tekniska Universitet och Reading University, Referee-uppdrag för forskningsprojekt om uthålligt byggande University of Dundee, Medlem i "Editorial board för Journal of Construction Research.

Det finns väl upparbetade kontakter med i första hand Reading University i England, som har en av värdens mest framstående institutioner inom området "Construction Management" samt med avdelningens sedan länge etablerade studentutbyteshögskolor. Under år 2003 har kontakt etablerats med Addis Abeba University. Vi samverkar också med Danmarks Tekniska Universitet i Lyngby om innovationsfrågor.

Tvärvetenskapligt ser gruppen goda möjligheter att samverka inom forskningsprofilen Industriell Organisation (CIEL se not på sidan1) på högskolan. HiH ligger strategiskt mitt mellan Chalmers i Göteborg och LTH i Lund och det finns goda relationer och samverkansprojekt med institutionerna för byggnadsekonomi resp. byggnadsfysik på båda dessa lärosäten.

Samverkan med näringsliv och samhälle

  • Lokalt och regionalt har gruppen väl etablerade relationer med branschorganisationen Sveriges Byggindustrier.
  • Bengt Larsson medverkar i en industrigrupp som har namnet "Byggprocessforum Syd", som är en sammanslutning av utvecklingsintresserade byggföretag. I Göteborg samverkar gruppen med "Centrum för Management i Byggsektorn" (CMB) - en centrumbildning med Chalmers och 35 av byggsektorns företag i regionen som aktörer.
  • I projekten "Funktionsentreprenad i vägprojekt" och "Innovationssystem i byggsektorn" samverkar vi med IVA och Vägverket.
  • I "Centrum för Innovativ och Hållbar Tillväxt (CIHT) är vi ansvariga för programmet "Hållbart byggande".
  • I övrigt har gruppen regelbundet anordnat öppna seminarier för regionens bygganknutna företag och organisationer.
Sidan uppdaterad 2008-01-08