Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-12-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utbildningens innehåll och upplägg

Grundstrukturen på utbildningen Advanced Management Programme in Industrial Innovation (AMPI²), har utarbetats tillsammans med olika näringslivsrepresentanter.

I programmet ingår följande kurser:

Alla kurser är på avancerad nivå.

Strategisk ledning i kunskaps och teknikintensiva företag (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll:

Modulen innefattar tre delar om vardera 2,5 till 3 dagar och behandlar följande områ­den Strategisk Innovationsledning, Management of Technology och Innovation samt Operations Excellence.

1. Strategisk ledning – att utveckla strategisk förståelse och tänkande.
Den första delen ”Strategisk Ledning” fokuserar på hur framgångsrika företag skapas och utvecklas. Den avser att ge deltagarna en förståelse för hur långsiktiga konkur­rensfördelar skapas och hur strategiska analyser av konkurrenter och omvärld ge­nomförs, samt hur strategier och handlingsplaner formuleras och implementeras i en föränderlig värld. En stor vikt läggs även på hur varaktiga konkurrensfördelar skapas utifrån svårkopierbara kärnkompetenser och en uttalad förståelse för företagets roll i kundernas värdekedja.

2. Management of Technology and Innovation – att skapa bestående konkurrensfördelar utifrån teknisk utveckling.
Den andra delen ”Management of Technology och Innovation” behandlar tekniken som konkurrensfaktor. Vikten av att ta vara på kreativiteten och skapa ett företagsklimat som främjar innovationer samt hur dessa integreras i företagets affärsmodeller. Uppfin­ningar i all ära, men det är först när dessa på ett framgångsrikt sätt skapar konkurrens­fördelar som de leder till ökad lönsamhet för företaget. Innovationer handlar inte alltid om att ta fram nya produkter eller tjänster, utan i lika hög grad nya affärsmodeller. I dagens globala värld gäller det inte enbart att vara tekniskt överlägsen konkurrenterna, utan att i lika hög grad skapa kundunika och anpassade lösningar ofta framtagna i samarbete med ledande kunder, och att utveckla nya lösningar i samarbete i nätverk med företag som har kompletterande kunskap.

3. Operations Excellence – att omsätta kundkrav i produktionsmål.
Den tredje delen av modulen behandlar ”Operations Excellence”, det vill säga hur konkurrens­fördelar skapas genom effektivare produktions och serviceleveranssystem. Vikten av att förstå de värdeskapande processerna och hur effektiva leveranssystem skapas. Begrepp som lean production and operations management, liksom flexibla produktionsupp­lägg med snabba omställningar hör morgondagens världsföretag till.

Strategisk affärsutveckling och marknadsföring I (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll:

Modulen innefattar tre delar om vardera 2,5 till 3 dagar och behandlar följande områden industriell marknadsföring, verksamhetsstyrning och resultatuppföljning, samt industriell affärsjuridik.

1. Industriell marknadsföring – att finna de lönsamma kunderna och förstå vad de vill ha.
Den första delen fokuserar på hur framgångsrika företag skapas och utvecklas i symbios med sina kunder. Medan strategi handlar om att skapa lönsamhet, fokuserar marknadsföring på att hitta de lönsamma kunderna och att förstå vad de har för behov och vad de förväntar sig av företagets erbjudande samt hur vi förmedlar detta budskap till dem. Skillnader mellan industriell och konsumentmarknadsföring. Vikten av att förstå hur kundvärde skapas och hur lojala kundrelationer etableras. Industriella klus­ters betydelse och samarbeten med krävande kunder.

2. Verksamhetsstyrning och resultatuppföljning – att få en ökad förståelse för hur olika aktiviteter påverkar det ekonomiska utfallet och lönsamheten.
Den andra delen av modulen behandlar verksamhetsstyrning, framtagning av nyckel­tal och resultatuppföljning, det som på engelska benämns management accounting. Vinstbegrepp och hur man utvärderar verksamhetens effektivitet; Nyckeltalens roll i uppföljning av effektiviteten i resursomvandlingen; Budgetering som styrmedel för att koordinera och balansera resursflöden; Ekonomistyrningens roll för att utveckla och stödja verksamheten; Aktivitetsbaserad kostnadsredovisning och flödesorienterade nyckeltal samt Balanced ScoreCard – styrkortens roll för att få en helhetsbild över företagets konkurrenskraft.

3. Industriell affärsjuridik – att förstå hur man skyddar idéer, sluter avtal och lär sig utnyttja juridiken som en konkurrensfaktor.
Hur skyddar man sin affärsidé och sitt affärskoncept från intrång av konkurrenter? Genomgång av juridiska grundbegrepp. Olika bolagsformer och samarbetsformer. Upprättande av avtal och reglering av ingångna partnerskap. Immaterialrättsliga frågor såsom skydd av patent och upphovsrättsliga frågor med mera.

Kursens mål är att deltagarna skall få en djupare förståelse för de juridiska frågornas betydelse och vikt i affärssam­manhang och utveckling av industriell verksamhet.

Strategisk innovationsledning (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll:

Kursen avser att utveckla studenternas förståelse för organisationers utformning, upp­byggnad, organisering och ledning, påverkar möjligheter till utveckling och förändring samt uppkomsten av innovationer och nytänkande.

1. Organisation och ledning – grundläggande förståelse för att leda och utveckla en organisation.
Ämnen som tas upp är förutom grundläggande organisationsteori, lämplig organisa­tionsform för olika verksamheter, organisationens nyckelfrågor och vad organisering innebär, ledarskap vs chefskap, olika typer av ledarskap, hur skapa och utveckla lämp­liga team, motivation, gruppdynamik, organisationskultur och makt är andra delar som berörs.

2. Att leda förändringsarbete – att utveckla organisationen för nya utmaningar.
Att leda och styra strategiskt förändringsarbete och förstå hur man omsätter nya visioner i praktisk handling. Hur förmedlas visionen och skapas teamet som skall driva förändringen? Att utveckla medarbetarna och att få dem att växa och bli delaktiga i förändringsarbetet. Hur övervinns trögheter och motstånd mot förändringar. Ledarens roll vid förändringsarbete.

3. Att utveckla och leda teknisk utveckling och skapa högpresterande team – Organisation och ledning i forsknings- och utvecklingstunga miljöer.
Den avslutande delen fokuserar på den speciella miljö och på de utmaningar som det innebär att leda forskning och utveckling. Hur skapas och underhålls den dynamiska produktutvecklingsorganisationen. Växthus och Skunkworks vs den dagliga utveck­lingsverksamheten. Lämpliga teamstrukturer och projektledarens roll. Hur skapas spontanitet och samtidigt den struktur som behövs? Hur integreras nya forsknings­resultat i den övriga organisationen? Nätverkslika samarbetsformer och Open innova­tion. Att rekrytera, utveckla och behålla värdefull personal och kompetens i företaget, samt personalledning och kompetensförsörjning.

4. Projektarbete
Studenterna skall diskutera och tillämpa det teoretiska ramverket genom att planera och genomföra en undersökning av ett verkligt industriföretags utveckling över tiden. Vad kan vi lära oss av framgångsrika ingenjörsföretag – ”From Good to Great and Beyond?”. Aspekter som avgörande strategiska beslut, organisationsförändringar, utformning av deras innovationsarbete med mera ska analyseras med hjälp av modeller som har studerats i kursen.

Praktiskt innovationsarbete (7,5 hp)

Kursens huvudsakliga innehåll:

I kursen behandlas olika teoretiska perspektiv på att leda innovationsarbete men också modeller som används av de ledande företagen.

Kursens övergripande målsättning är att ge studenterna fördjupade kunskaper inom det aktuella forskningsfältet. I kursen betonas tillämpningen av teoretiska kunskaper i praktiska sammanhang, där studenterna tränas i att analysera konkreta situationer och identifiera olika handlingsalternativ. I kursen läggs också ett fokus på implementering av strategier och beslut. Detta sker genom att studenterna får träna på att omsätta sina teoretiska kunskaper i konkreta beslut som implementeras i skarpa fall. En utgångs­punkt är att studenterna skall använda och integrera de kunskaper som de tillgodo­gjort sig i tidigare kurser på programmet.

Detta moment innebär också att gruppen under kursens gång besöker olika intressanta företag, där de får i uppgift att finna lösningar för företagets intressanta projekt eller problem. Utifrån detta skall deltagarna gruppvis presentera lämpliga lösningsförslag och handlingsplaner för att åtgärda det diskuterade problemet/frågeställningen.

Examensarbete/Innovationsprojekt inom industriell organisation och ekonomi (30 hp)

 

Sidan uppdaterad 2017-12-18