Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Guide för Forskarutbildning i hälsa och livsstil

Anställning som doktorand

Bara den som antas eller har antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand (Högskoleförordningen 5 kap 3 §, SFS 2006:1053). En doktorandanställning inrättas ofta på heltid men  en anställning kan omfatta deltidstjänstgöring dock lägst 50% av heltid. Den som är anställd som doktorand skall i huvudsak ägna sig åt egen utbildning/avhandlingsarbete. En vanlig fördelning av arbetsuppgifter för doktorand som är anställd på heltid är att den egna utbildningen utgör 80 % och resterande 20% av heltid utgörs av s.k. institutionstjänstgöring exempelvis undervisning eller administration.

För doktorandanställningar vid Högskolan i Halmstad tillämpas en enhetlig lönetrappa (s.k. doktorandstege) som innebär att lönen justeras upp i takt med gjorda framsteg i utbildningen,se Avtal om lönestege för innehavare av anställning som doktorand. Dnr 42-2011-2799.

Som s.k. industridoktorand/samverkansdoktorand kan man bedriva sina forskarstudier på deltid inom ramen för sin anställning hos annan arbetsgivare än högskolan. Vid antagning till forskarutbildning görs då också en bedömning av högskolan att finansiering kan säkras under utbildningstiden och ett finansieringsavtal skrivs mellan aktuell arbetsgivare och högskolan.

Forskarutbildningens innehåll

Du kan antas till en forskarutbildning i hälsa och livsstil som skall leda fram till licentiatexamen (motsvarande två års heltidsstudier) eller till doktorsexamen (motsvarande fyra års heltidsstudier). En licentiatexamen omfattar 120 högskolepoäng (hp) varav 30 högskolepoäng utgörs av kurspoäng. En doktorsexamen omfattar 240 högskolepoäng varav 60 högskolepoäng utgörs av kurspoäng. I tabellen nedan finner du information om hur det totala antalet högskolepoäng är fördelat mellan kurspoäng och avhandlingsdel för respektive examen.


ExaminaObligatoriska kurserValbara kurserAvhndlingsdelTotal
Licentiat30hp 90hp120hp
Doktor45hp15hp180hp240hp

Lärandemål för forskarutbildningen framgår i utbildningens Allmänna studieplan

En vetenskaplig avhandling kan utformas som ett sammanhängande verk, monografi, eller utgöras av en sammanläggning av flera delarbeten (artiklar), i en sammanläggningsavhandling.

Forskarutbildningskurser

Obligatoriska forskarutbildningskurser för licentiatexamen

  1. Introduktionskurs för doktoranderPDF (pdf, 57.1 kB) (7,5 hp)
  2. Vetenskapliga metoder (7,5 hp)
  3. Hälsa och LivsstilPDF (pdf, 45.4 kB) (15 hp)

Obligatoriska forskarutbildningskurser för doktorsexamen

  1. Introduktionskurs för doktorander (7,5 hp)
  2. Vetenskapsteori och forskningsetik (7,5 hp)
  3. Hälsa och LivsstilPDF (pdf, 45.4 kB) (15 hp)
  4. Vetenskapliga metoder I (7,5 hp)
  5. Vetenskapliga metoder II (7,5 hp)

Valbara forskarutbildningskurser

Vid antagning till forskarutbildningen för doktorsexamen ingår även valbara kurser omfattande 15 hp. Dessa kurser är tänkta att ge en fördjupning av kunskaper och färdigheter till stöd för avhandlingsarbetet. Vid Högskolan i Halmstad ges olika kurser på forskarutbildningsnivå som kan ingå i valbar kursdel. Kurser av relevans för avhandlingsarbetet kan även läsas vid andra nationella eller internationella lärosäten.

Några exempel på kurser som kan läsas vid Högskolan i Halmstad är;

Vetenskaplig kommunikation (7,5 hp), Högskolepedagogik (7,5 hp), Kvantitativ forskningsmetodik (7,5 hp), Innovationsvetenskap (7,5 hp).

Individuell studieplan

Varje doktorand/forskarstuderande skall ha en individuell studieplan där forskarstudierna och avhandlingsarbetes preciseras och progression dokumenteras (Högskoleförordningen 6 kap 38 §, SFS 2006:1053).  Den individuella studieplanen upprättas tillsammans med handledarna. Huvudhandledare är ansvarig för att en första individuell studieplan upprättas. Den individuella studieplanen följer högskolans mall och innehåller planerad tid för disputation, planerade och genomförda kursdelar, avhandlingsarbetets upplägg, handledningens upplägg och innehåll, avvikelser från ursprunglig plan med mera. Riktlinjer och blanketter.

En individuell studieplan måste skrivas senast tre månader efter antagning till forskarutbildningen. Beslut om att anta en individuell studieplan fattas av Forsknings- och Utbildningsnämnden.  Den individuella studieplanen följs därefter upp årligen. Den individuella studieplanen kan ses som ett kontrakt som tydliggör vilka skyldigheter, rättigheter och förväntningar som finns mellan doktoranden, handledare och högskolan. Det är därför viktigt att planen kontinuerligt revideras utifrån den aktuella situationen och de förutsättningar som råder.

Studierektor för forskarutbildningen är ansvarig för att den individuella studieplanen följs upp en gång varje år. Uppföljning görs av handledare och doktorand. Beslut om att fastställa uppföljning av en individuell studieplan tas av Forsknings- och Utbildningsnämnden.

Handledning

Under forskarutbildningen har doktorander rätt till handledning och i samband med att du antas till forskarutbildningen utses minst två handledare, en huvudhandledare och en bihandledare (Högskoleförordningen 6 kap 31 §, SFS 2006:1053).Ytterligare bihandledare kan utses om det utifrån avhandlingsprojektets innehåll finns behov av detta.

Dina handledare skall bistå dig med vetenskaplig kompetens och vara ett stöd i genomförandet av din utbildning och ditt avhandlingsprojekt. Det är handledarnas samlade vetenskapliga kompetens som är avgörande för sammansättningen av handledare. Forskarutbildningen i Hälsa och livsstil är tvärvetenskaplig och handledarnas kompetens ska i möjligaste mån representera olika forskningsgrupper inom forskningsmiljön.

Huvudhandledaren skall vara docent eller professor och ha genomgått forskarhandledarutbildning. Huvudhandledare skall ha sin huvudsakliga anställning vid Högskolan i Halmstad eller ha en tydlig anknytning till högskolan via adjungering eller avtal. Huvudhandledaren skall vara kompetent inom den inriktning som doktoranden antagits till. Bihandledare skall ha lägst doktorsexamen och genomgått forskarhandledarutbildning alternativt genomgå sådan så snart som möjligt efter det att uppdraget påbörjats.

Beslut om handledare fattas av Forsknings och utbildningsnämnden på förslag från sektionsrådet vid sektionen för hälsa och samhälle. Frågan om handledare diskuteras också i forskningsmiljön (CVHI) handledarkollegium.

Doktorand som begär att få byta handledare skall få göra detta. Om en doktorand väsentligt åsidosätter de åtaganden som finns beskrivna i den individuella studieplanen kan beslut fattas att doktoranden inte länge skall ha rätt till handledning eller andra resurser som finns tillgängliga för utbildningen (Högskoleförordningen 6 kap 37 §, SFS 2006:1053).  

Handledarkollegium
Alla handledare (huvud- och bihandledare), två doktorandrepresentanter samt vid behov studierektor för forskarutbildningen ingår i handledarkollegiet som sammanträder regelbundet (ca var 6.e vecka). Kollegiet arbetar med kvaliteten i forskarutbildningen på olika sätt, exempelvis seminarieverksamhet, förslag till handledare för avhandlingsprojekt. Handledarkollegiet ordnar minst en gång per läsår gemensamma doktorand- och handledardagar för samtliga som är engagerade inom forskarutbildningen i Hälsa och livsstil.

Seminarieverksamhet

Som stöd i din forskarutbildning finns olika seminarier vid högskolan. Som doktorand i Forskarutbildningen i hälsa och livsstil förväntas du att ta del i de seminarier som regelbundet anordnas inom forskningsmiljön. CVHI. Du förväntas också presentera ditt eget avhandlingsarbete vid ett antal seminarier under din forskarutbildning. Härutöver ges du också möjlighet till att ta del i övriga seminarier eller exempelvis gästföreläsningar som anordnas vid högskolan.

Inom forskningsmiljön CVHI anordnas både forskningsgruppsgemensamma seminarier exempelvis metodseminarium och gästföreläsningar av internationella gästprofessorer och regelbundna seminarier inom respektive forskargrupp (GHP, IHF och Wigforsgruppen)

Se högskolans kalender för information om aktuella semenarier inom forskarutbildningen Hälsa och Livsstil.

Examination

Riktlinjer för examination.länk till annan webbplats

Examination av doktorander är dels reglerad i Högskoleförordningen (1993:100) och dels i Högskolans egna regler kring genomförande.

Licentiatexamen
Examensmål för licentiat examen framgår av Allmän studieplan för forskarutbildningen i Hälsa och Livsstil  Licentiatavhandling motsvarar normalt två års forskarutbildningsstudier på heltid. Avhandlingen kan skrivas på svenska eller engelska. Läs mer om avhandlinges formatPDF (pdf, 465.9 kB).

Betyg beslutas av examinator och arbetet bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd.

Licentiatseminarium
Licentiatavhandlingen skall försvaras vid ett offentligt utlyst seminarium.

Doktorsexamen
Examensmål för doktorsexamen framgår av Allmän studieplan för Forskarutbildningen i hälsa och livsstil. Avhandlingsarbetet motsvarar normalt fyra års forskarutbildningsstudier på heltid (i praktiken fem år då tid för institutionstjänstgöring inräknas).

Avhandlingen skall vara baserad på ett självständigt vetenskapligt arbete inom forskarutbildningsämnet Hälsa och Livsstil med inriktning omvårdnad, handikappvetenskap eller idrottspsykologi. Det förordas att avhandlingen skrivs på engelska med sammanfattning på svenska. Om avhandlingen skrivs på svenska skall arbetet ha en sammanfattning på engelska.Läs mer om avhandlinges formatPDF (pdf, 465.9 kB).

Betyg beslutas av särskilt utsedd betygsnämnd och bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd.

Disputation
Avhandlingen skall försvaras vid offentligt utlyst disputation. Rutiner vid disputationlänk till annan webbplats.

Studieadministrativa system

ForskarLadok
I Ladok registreras olika uppgifter som rör din forskarutbildning. Utöver identitetsuppgifter, registreras exempelvis uppgifter om behörighet, examina. I ForskarLadok registreras även uppgifter om forskarutbildningsämne, vetenskapsområde, vilken typ av finansiering doktoranden har och aktivitetsgrad för forskarstudierna. Individuella studieplaner registreras här liksom den årliga uppföljningen av din individuella studieplan Även dina kursresultat samt tillgodoräknande av kurser registreras i ForskarLadok

Om du vill ha ett utdrag av de uppgifter som finns registrerade i ForskarLadok så vänder du dig till forskningsadministrationen vid Akademin för hälsa och välfärd, Charlotte Andersson

Studierektor

Studierektor för forskarutbildningen, Hälsa och Livsstil är doktor Carin Staland Nymanlänk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2018-05-17