Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsa och idrott

Forskningsområde och forskningsfält

Centrala forskningsområden är idrott, där skadeforskning och karriärövergångar studeras ur ett idrottspsykologiskt perspektiv. Inom hälsa bedrivs forskning bland annat om munhälsa, matvanor, fetma. Området idrott, hälsa och fysisk aktivitet fokuserar på barns och ungdomars hälsa genom forskning om anpassad fysisk aktivitet med ansats i idrottspsykologi, idrottsfysiologi och biomekanik. De forskningsprojekt som bedrivs inom gruppen för forskning om idrott, hälsa och fysisk aktivitet organiseras utifrån två grundläggande kunskapsområden, dels frågor som handlar om tävlingsidrott, utveckling och prestation, dels frågor som handlar om hälsa och fysisk aktivitet.

Forskningens mål

Det övergripande syftet med gruppen Hälsa och idrott är att utveckla teorier och främja forskning om biopsykosociala faktorer som bidrar till människors hälsa och fysiskt aktiva livsstil samt om hälsosamma och framgångsrika karriärer inom idrotten.

Gruppens sammansättning

Gruppen Hälsa och idrott är mångdisciplinär (idrottspsykologi, idrottskunskap, pedagogik, och folkhälsa) och består av 23 medlemmar inklusive fyra professorer, åtta doktorer, sju doktorander, två adjunkter, och två timlärare som är involverade i forskningsprojekten.

Samverkanspartners – nationellt och internationellt

Forskarna inom Hälsa och idrott samarbetar nationellt med ett antal statliga institutioner och privata aktörer såsom Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Malmö Högskola, Gothenburg Person Centred Care (GPCC), Riksidrottsförbundet, Hallands Idrottsförbund (HIF), Region Halland, Kairos Future AB, TeliaSonera Sverige AB, Tappa Service AB, HPI-Health Profile Institute AB, AVON0VA (occupational health service), Svenskt Nätverk för Anpassad Fysisk Aktivitet (SNAFA); Special Pedagogiska Skolmyndigheten (SPSM); Svenska Handikappidrottsförbundet (SHIF), Hallands Handikappidrottsförbund (HHIF).

I internationella projekt involveras parter från flera EU-länder (Belgien, Frankrike, Spanien, Lettland) samt forskare från Nordamerika (West Virginia University, USA, University of Alberta, Canada, Laurentian University, Canada, University of Denver, USA).

Internationellt har grupp Hälsa och idrott även nära samarbete med och bidrar med forskning i flera professionella organisationer som Nordic Network on Adapted Physical Activity (NANAFA), Nordic Master in APA, Nordiska Ministerrådet inklusive de Baltiska Staterna (NORDPLUS); Nordiska samarbetet inom forskning om fysisk aktivitet för barn (NORDFORSK); European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA); International Federation of Adapted Physical Activity (IFAPA), Forum for Applied Sport Psychology (FAST), International Society for Sport Psychology (ISSP), European Federation of Sport Psychology (FEPSAC), and European Network Young Specialists in Sport Psychology (ENYSSP).

Externa medel

Projekten finansieras med medel från EU-Erasmus +, KK-stiftelsen, och Centrum för Idrottsforskning (CIF).


Sidan uppdaterad 2017-11-02