Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-11-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsa och omvårdnad

Forskningsområde och forskningsfält

Inom gruppen för forskning om Hälsa och omvårdnad bedrivs forskning kring hur människans hälsa främjas och bevaras, upprätthålls och återvinns samt möjligheten för människan att leva ett gott liv trots sjukdom och funktionsnedsättningar. Forskningen har en bred variation och omfattar forskning från grundforskning till tillämpad och empirisk forskning.  Forskningsområdet omfattas av studier om utveckling och effekter av hälsofrämjande interventioner samt kontextuella och organisatoriska förutsättningar för implementering. Centrala forskningsområden inom gruppen för forskning om Hälsa och omvårdnad är relaterade till människans hälsa, sammanhang och livsvillkor i samhället samt till människans möjlighet till en kvalitativt god vård och skolgång. Forskningen innefattar patienter och närståendes möjligheter till egenvård och delaktighet i vården, utveckling och implementering av digitala såväl som analoga hälsofrämjande tjänster, personcentrerad och återhämtningsinriktad omvårdnad samt hälso- och sjukvård i förändring. Forskningen har speciellt fokus på barn och unga, den äldre populationen och på personer med psykiska funktionsnedsättningar. En särskild styrka finns i närheten till praktisk verksamhet inom vård, omsorg och skola.

Forskningens mål

Forskningens syfte är kunskapsuppbyggnad med målsättningen att utveckla omvårdnadens teori och praxis samt strukturer som främjar människans hälsa i livets alla skeenden och i olika sammanhang.

Gruppens sammansättning

Gruppen består av 32 medlemmar varav en professor i omvårdnad, en professor i omvårdnad med inriktning mot hälsa och livsstil samt en professor i hälsa och livsstil, fyra docenter varav tre i omvårdnad och en i medicinsk vetenskap, tolv disputerade forskare, nio doktorander och fyra adjunkter. Därtill kommer ett antal medlemmar verksamma utanför högskolan bland annat från Region Halland och vid FoUU Spenshult.

Samverkanspartners – nationellt och internationellt

Nära samverkan sker med offentliga och privata aktörer, myndigheter, intresse-och brukarföreningar samt nationella och internationella forskningspartners.

Externa medel

Forskningen finansieras av externa medel från EU-ERASMUS Life Long Learning, Vetenskapsrådet, Formas, FAS, Forte, Vinnova, GPCC (Göteborg Center för Personcentrerad Vård), KK-stiftelsen och privata stiftelser såsom Ljungbergska Stiftelsen, Länsförsäkringar, Barncancerfonden, Reumatikerförbundet, Norrbacka-Eugeniastiftelsen, samt offentliga partners såsom Södra sjukvårdsregionen, FoU Kronoberg, Region Kronoberg, Region Halland, Varbergs kommun, Kungsbacka kommun och Halmstad kommun. Ett betydande stöd erhålls också i form av interna medel från CVHI och rektors strategiska medel på Högskolan i Halmstad.

Länkar till nationella och internationella partners:

CHILD

CEPI                    

Sidan uppdaterad 2017-11-02