Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

SISOM

SISOM – digitalt stöd av barns delaktighet i vårdprocesser

Det övergripande syftet med projektet är att studera, utveckla och utvärdera implementeringen av (digitala) stöd för barns delaktighet i vårdprocesser. Flera delprojekt ingår med fokus på barns delaktighet i vårdprocesser inom pediatrisk hälso- och sjukvården och under övergångar mellan olika vårdprocesser, åldersstadier och vårdenheter. Implementering och utvärdering genomförs i samarbete med partners från Norge, Kanada och Storbritannien.

Relaterade delprojekt

Delprojekt 1, projektperiod: 2013 – 2016

Att stärka barns delaktighet i sin vård genom utveckling och validering av det digitala interaktiva bedömning- och kommunikationsverktyget Sisom

Det övergripande syftet med projektet var att utveckla och validera det digitala interaktiva bedömning- och kommunikationsverktyget Sisom för användning på mobila enheter i en svensk population av barn med cancer.

Delprojekt 2, projektperiod: 2016-01-02 – 2017-12-31

Att stärka barns deltagande i sin vård genom implementering av bedömnings- och kommunikationsverktyget Sisom.

Det övergripande syftet med projektet är att studera implementeringen av en intervention som grundar sig på användningen av det digitala interaktiva bedömning- och kommunikationsverktyget ”Sisom” i barnpediatrisk vård. I projektet är ett delsyfte att beskriva barns (6-12 år) upplevelse av delaktighet i den egna vården, efter implementeringen av Sisom samt att beskriva hur hälso- och sjukvårdspersonal och närstående uppfattar barns kommunikation och delaktighet i sin vård efter implementeringen av Sisom. Ytterligare ett delsyfte är att undersöka om implementering av Sisom har påverkat barnens hälsorelaterade livskvalitet och om det är hälsoekonomiskt försvarbart att implementera Sisom.

Delprojekt 3, projektperiod: 2016-09-01 – 2017-12-31

Att mäta barns självskattade upplevelse av sin delaktighet i vården

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och psykometriskt undersöka ett självrapporterat frågeformulär om barns delaktighet i sin vård.

Anslagsgivare:

Barncancerfonden, CVHI, Norrbacka-Eugeniastiftelsen, Region Halland, Reumatikerfonden, Södra sjukvårdsregionen FoU, Vetenskapsrådet, Stig Thunes fond, Svensk Sjuksköterskeförening.

Partner/samverkan:

Region Halland Hallands sjukhus, Barnkliniken Hallands sjukhus Halmstad, Kuratorenheten vid Karolinska Institutet Stockholm, Benmärgstransplantationsavdelningen Skånes universitetssjukhus Lund, The Centre for Shared Decision Making and Collaborative Care Research at Oslo University Hospital Norge.

Projektdeltagare:

Petra Svedberg, professor i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Jens Nygren, professor i hälsoinnovation, Högskolan i Halmstad
Susann Arvidsson, fil. dr. i omvårdnad, Högskolan i Halmstad och FoU-centrum Spenshult
Ing-Marie Carlsson, med. dr. i omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Ingrid Larsson, fil. dr. i hälsa och vårdvetenskap, Högskolan i Halmstad
Britt-Mari Gilljam, doktorand i Hälsa och Livsstil inriktning omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Carina Sjöberg, doktorand i hälsa och livsstil inriktning omvårdnad, Högskolan i Halmstad
Cornelia Ruland, professor, Oslo Universitet

Petra Svedberg.

Projektperiod: 2012–2019

Sidan uppdaterad 2017-01-09