Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Om Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott

Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI) är en forskningsmiljö med drygt 70 medlemmar, varav ett 17-tal seniora forskare och två internationella gästprofessorer, ett 40-tal disputerade lärare och ett 26-tal doktorander.

Vid Centrum för forskning om Välfärd, Hälsa och Idrott (CVHI) bedrivs forskning med fokus på förhållandet mellan människans hälsa, levnadsvillkor och samhällets välfärdssystem. CVHI består av tre forskargrupper; Wigforssgruppen bedriver forskning om välfärds- och utbildningssystemen och dess betydelse för olika utsatta grupper. Inom gruppen för hälsa och omvårdnad bedrivs forskning relaterat till människans hälsa, sammanhang och livsvillkor i samhället samt till människans möjlighet till en kvalitativt god vård och skolgång. Forskningsgruppen för hälsa och idrott (FHI) bedriver forskning inom områdena idrott, hälsa och fysisk aktivitet.

Inom CVHI bedrivs forskning med utgångspunkt i ämnen som omvårdnad, psykologi, handikappvetenskap, folkhälsovetenskap, hälsovetenskap, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogik, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. I syfte att stärka den tvärvetenskapliga forskningen och samverkan mellan olika discipliner, arbetar forskare inom gränsöverskridande forskningsteman: Delaktighet i ett föränderligt samhälle, Hälsa och hållbar uppväxt och Förändringar i hälsa för grupper och individer.

Styrkan inom forskningsmiljön är en stor kompetensbredd i kombination med spetskompetens inom omvårdnad, handikappvetenskap och psykologi med inriktning idrott samt ett nära samarbete med regionala och nationella aktörer inom skola, vård, socialt arbete och idrott. CVHI bedriver idag en mängd forskningsprojekt, till största del i samverkan med nationella och internationella samarbetspartners.

Mål med forskningen

CVHI:s vision är att fortsätta arbetet med att utveckla en erkänd, dynamisk, mångdisciplinär och attraktiv forskningsmiljö. Huvudinriktningen på forskningen bedrivs inom området Hälsa och livsstil. Genom vetenskapliga studier om människors hälsa, livsstil, välbefinnande, välfärd, idrott och fysisk aktivitet är syftet att identifiera, problematisera och kritiskt granska förhållandet mellan samhällets välfärdssystem och människors levnadsvillkor i dessa avseenden på individ-, grupp- och samhällsnivå samt att utveckla kunskap om hälsofrämjande interventioner.

Nationell och internationell samverkan

CVHI har ett etablerat samarbete med nationella och internationella forskare och forskargrupper samt en nära samverkan med det omgivande samhället omfattande både offentlig och privat verksamhet samt intresse- och brukarorganisationer. CVHI:s gränsöverskridande samarbete regionalt, nationellt och internationellt syftar till att bidra till att öka kunskapen om och finna lösningar på samtidens och framtidens utmaningar som människan står inför.

Organisation

Forskningsmiljön leds av ledningsgrupp bestående av en forskningsledare, en forskningssekreterare, tre seniora forskare och en doktorandrepresentant. Ledningsgruppen sammanträder cirka två gånger i månaden och ansvarar för strategiska utvecklingsfrågor samt det fortlöpande arbetet inom miljön. Minnesanteckningar förs vid mötena och skickas till medlemmarna.

Verksamhet

Forskarutbildning inom Hälsa och Livsstil

Våren 2013 erhöll Högskolan i Halmstad tillstånd att bedriva utbildning på forskarnivå inom området Hälsa och livsstil med inriktning omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi. Forskarutbildningen leds av CVHI, med lektor Carin Staland Nyman som studierektor.

Seminarieverksamhet

Seminarieverksamhet arrangeras var 14:e dag med fokus på ansökningsseminarier, journal club, doktorandseminarier, temabaserade seminarier och seminarier där inbjudna externa forskare föreläser.

KK-Miljö

Högskolan har blivit utnämnd till en KK-miljö, vilket innebär en ekonomisk långsiktig satsning från KK-stiftelsen på högskolans profilering och forskning med särskild inriktning på innovation. I högskolans KK-miljögrupp utgör CVHI en rättighetsbärande basmiljö och representeras av två seniora forskare.

Sidan uppdaterad 2018-02-27