Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.Ingela Skärsäter

Publikationer (peer-review)

Skärsäter, I. The importance of social support for men and women suffering from major depression. A descriptive and explorative study. Doctoral dissertation from Sahlgrenska Academy at Göteborg University, 2002 (include paper 1-4).

Skärsäter, I., Dencker, K., Ågren, H. The experience of social support in patients suffering from major depression – a pilot study. Archives of Psychiatric Nursing, 1999, 2, 89-96.

Skärsäter I., Ågren, H., Dencker, K. Subjective lack of social support and   presence of dependent stressful life events characterise patients suffering from treatment-refractory depression compared to healthy volunteers. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2001, 8(2), 107-114.

Skärsäter, I., Dencker, K., Häggström, L., Fridlund, B. A salutogenic perspective   on how men cope with major depression in daily life with the help of professional and lay support. International Journal of Nursing Studies, 2003, Febr 40(2), 153-62.

Skärsäter, I., Dencker, K., Häggström, L., Bergbom, I., Fridlund, B. Women’s conceptions  of coping with major depression in daily life, through professional and lay support. Issues in Mental Health Nursing. 2003, 24, 419-439.

Skärsäter, I., Langius, A., Ågren, H., Häggström, L., Dencker, K. Sense of coherence and social support in relation to recovery in first-episode major depressive patients in a one-year prospective study. International Journal of Mental Health Nursing 2005, 14, 258-264.

Skärsäter I, Baigi, A, Haglund. Functional status and quality of life in patients treated for first-episode of major depression: a two-year prospective study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2006, 13(2), 204-213.

Skärsäter, I. First-time major depressed parental perspectives on perceived social support for themselves and for their children. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2006, 3, 308-314. Top 10 articles published on the same topic February 2011.

Skärsäter I, Willman A. The recovery process in major depression – an analysis employing  Meleis’ transition framework for deeper understanding as a foundation for nursing interventions. Advances in Nursing Science 2006, 29:3, 245-259.

Johansson, I. Skärsäter I,. Danielson, E. The health care environment on a locked psychiatric ward: an ethnographic study. International Journal of Mental Health Nursing 2006, 15, 243-251.

Johansson I, Skärsäter I, Danielson E. Encounters in a locked psychiatric ward environment.    Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2007, 14, 366-372.

Wadell, K., Skärsäter, I. Nurses experience of caring for depressed patients with a dual  diagnosis of depression and alcohol abuse in general psychiatric setting. Issues in Mental Health Issues, 2006, 28, 1125-1140.

Hedman Ahström, B. Skärsäter I. Danielsson E. Major depression in a family: What happens and how to manage - a case study. Issues of Mental Health Issues 2007, 28:7, 691-706.

Arvidsson B, Skärsäter I, Baighi A. Svensson ML, Fridlund B, The development of a questionnaire for evaluating process-oriented group supervision in nursing education. Nurse Education in Practice, 2008, 8(2), 88-93.

Arvidsson B, Skärsäter I, Fridlund B, Svensson ML, Baighi A. Effects of process-oriented group supervision as reported by nursing students: a pilot study. Nursing Sciences and Research in Nordic Countries 2008, 1(87), 26-29.

Arvidsson B, Baighi A, Skärsäter I. Effects of process-oriented group supervision as reported by male and female nursing students: a large-scale study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2008, 22(3), 437-444.

Arvidsson B, Skärsäter I, Oijervall J, Fridlund B. Process-oriented group supervision implemented during nursing education: nurses’ conceptions one year after their nursing degree. Journal of Nursing Management, 2008, 16(7), 868 75.

Dahlqvist Jönsson P, Skärsäter I, Wijk H. Danielsson E. Persons living with bipolar disorder - their view of the illness and the future. Issues of Mental Health Nursing, 2008, 29(11), 1217 – 1236.

Skärsäter, I. Arvidsson, B., Hedelin, B. Hälsofrämjande utbildningsintervention till äldre personer som vårdats för egentlig depression. Nordic Geriatric, 2009, 12(1) 26-29.

Skärsäter I, Rayens MK, Peden A, Hall L, Ågren H, Prochazka H. Sense of coherence and recovery  from major depression: a four-year follow-up  Archives of Psychiatric Nursing, 2009, 23(2) 119-27.

Hedman Ahström, B. Skärsäter I. Danielsson E. Living with major depression: experiences   from families’ perspectives. Scandinavian Journal of Caring Science 2009, 23(2), 309-16.

Hedberg L. Skärsäter I. The importance of health for persons with severe mental illness. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2009, 16(5), 455-461.

Nordström M, Skärsäter I. Björkman I, Wijk H. The life circumstances of the mentally disabled: A survey of Sjuhärad. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 2009, 16, 738-748.

Stoltz P, Skärsäter I, Willman A. “Insufficient evidence of effictiveness” is not “evidence of no effictiveness” - evaluation a computer-based education for patients with severe mental illness. Worldviews on Evidence-Based Nursing, 2009, 6(4), 190-199.

Johansson, I. Skärsäter I, Danielson, E. The meaning of being a care provider on a locked psychiatric ward: staff members’ experiences. Nordic Journal of Psychiatry, 2009, 1-17.

Karpowicz, E. Skärsäter, I. Nevonen, L. Self-esteem in patients treated for anorexia nervosa. International Journal of Mental Health Nursing, 2009, 18(5):318-25.

Hedman Ahström, B. Skärsäter I. Danielsson E. The meaning of major depression in family-life: the viewpoint of the ill parent. Journal of Clinical Nursing, 2010, 19, 284-293.

Skärsäter, I. Nursing research on affective disorders: towards a paradigm of person-centred care. Tidskrift for Sygeplejeforskning, 2+3/2010.

Dahlqvist Jönsson P, Skärsäter I, Wijk H, Danielson E. Experience of living with a family member with bipolar disorder. Int J Ment Health Nurs. 2011 Feb;20(1):29-37.

Dahlqvist Jönsson P, Wijk H, Danielson E. Skärsäter I, Outcomes of educational intervention for family members’ to persons with bipolar disorder: a two-year follow-up. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2011 May ;18 (4):333-41. 

Elf M, Krevers B, Skärsäter I. The web is not enough, it's a base” - an explorative study of what needs a web-based support system for young carers must meet.  Informatics for Health and Social Care 2011, 36(4): 206-219.

Dunér A, Nordström I. Skärsäter I. Support networks of persons with psychiatric disability. European Journal of Social Work, E-pub ahead of printed issue 2011.

Hedman Ahström, B. Skärsäter I. Danielsson E. Children’s view of a major depression affecting a    parent in the family.  Issues Ment Health Nurs. 2011;32(9):560-7.

Andreasson E. Skärsäter I. Patients treated for psychosis and their perceptions of care in compulsory treatment: basis for an action plan. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 2012 Feb;19(1):15-22. http://dx.doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01748.x.

Ali L., Hedman Ahlström, B. Krevers B., Skärsäter I. Daily Life for young adults who care for a person with mental illness: a     qualitative study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing,  2012,  http://dx.doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01829.x. [Epub ahead of print].

Nunstedt, H., Nilsson, K., Skärsäter, I. & Kylén, S. (2012). Experiences of major depression – individual’s perspective on the ability to understand and handle the illness. Issues in Mental Health Nursing, 33(5), 272-279.

Johansson, I. Skärsäter, I. Danielson, E. The meaning of being healthcare staff on an acute psychiatric ward (Accepted JPMHN February 2012).

Books and chapter in books

Skärsäter, I. & Ali, L. (2012). Internet som datainsamlingsmetod. I: M. Henriksson (red.). Vetenskaplig teori och metod - från idé till examination inom omvårdnad. Lund, Studentlitteratur. Tilldelades Studentlitteraturs kurslitteraturpris, Hederspris 2012.

Skärsäter I,Thernlund G, Wieselgren I-M. (2012). Viktiga kunskapsluckor, organisatoriska aspekter. Kapitel i: Om psykiatrisk diagnos och behandling. En sammanställning av systematisk litteraturöversikter. Stockholm:  Statens Beredning för Medicinsk Diagnos och Behandling.

Skärsäter I. Omvårdnad i psykiatrisk vård – grundläggande nivå. (Red). Lund, Studentlitteratur. 2010

Skärsäter, I. (2010). Förstämningsyndrom. I: I. Skärsäter (Red.). Omvårdnad i psykiatrisk vård – grundläggande nivå (sid. 67-94). Lund, Studentlitteratur.

Sjöström, N, Skärsäter, I. (2010). Ångestsyndrom. I: I. Skärsäter. (Red). Omvårdnad i psykiatrisk vård – grundläggande nivå (sid. 45-65). Lund, Studentlitteratur.

Skärsäter, I. Sorg. (2010). I: L. Wiklund-Gustin. (Red.). Vårdande vid psykisk ohälsa – avancerad nivå (sid. 199-214). Lund, Studentlitteratur.

Skärsäter, I. Psykisk ohälsa. (2009) I: A-K. Edberg & H. Wijk.  Omvårdnad och hälsa (sid. 703-740). Lund, Studentlitteratur. Tilldelades Studentlitteraturs kurslitteraturpris, 2010.

Skärsäter, I. & Kolmodin, R. 2007. Kartläggning och bedömning av självmordsproblematik – CAMS. Landstinget Halland. http://www.lthalland.se/upload/69546/CAMS080520Riga.pdf [tillgänglig 20110219].

Göransson, C, Skärsäter, I, Wijk, H. Kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård. (2006). I: Kristofferson NJ, Nortvedt F, Skaug E, (Red.). Grundläggande omvårdnad (sid. 152-71).  Stockholm, Liber.

Skärsäter I., Palm Ernsäter T., Edvinsson J., Hommel A., Olsson J., Wijk H., Andersson-Gäre B. Kvalitetsutveckling av omvårdnad. Omvårdnadsmagasinet Tema 7/2007, sid. 14-19.

Arvidsson B, Skärsäter I. (Red.). Psykiatrisk omvårdnad - att stödja hälsofrämjande processer. Lund: Studentlitteratur; 2006.

Svensk sjuksköterskeförening (SSF) (2002). Strategier för att tillämpa forskningsresultat. (Skärsäter I. medförfattare).

Berg A, Skärsäter I, Dencker, K. (1999). Evidensbaserad omvårdnad vid depressionssjukdomar. SBU-rapport. SBU/SSF nr 3. 

Some other scientific work  & Proceedings

Nunstedt, H. Ett lärande verktyg. Hur patienter med egentlig depression och vårdpersonal erfar och använder portfoliometoden inom psykiatrisk öppenvård. Avhandling (monografi) 15 april 2011. (Skärsäter huvudhandledare).

Söderlund, A. 2011. Utvärdering av SLÖP-modellen. Integrerad öppen- och slutenvård inompsykosvård.  Trygghet, tillgänglighet, meningsfullhet, nödvändighet. Vgregionen, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Psykiatri område 2, Göteborg. ISBN 978-91-633-8355-7 (Skärsäter vetenskaplig ledare i projektet).

Skärsäter I. Evidenzbasierte Plegeinterventionen für Menschen mit schwerer Depression und Angst – Empfehlungen für die Praxis. In. Depressivität und Suizidalität. Prävention –Früherkennung Pflegeinterventionen – Selbsthilfe. Vorträge end Posterpräsentatonen 7. Dreiländerkongress Pflege in der Psychiatrie in Bielefeld (eds.) Hahn S. Schulz M. Schoppmann S. Abderhalden C. Sefan H. Needham I, pp 316-338. IBICURA: Unterostendorf 2010.  ISBN 978-3-9813019-2-2.

Skärsäter I, Rayens MK, Peden A, Hall L, Zhang M, Agren H, Prochazka H. Sense of coherence and recovery from major depression: A four-year follow-up. Journal of Affective Disorders, 2008, 107, Suppl. 1, p. 54.

Skärsäter I, Haglund L, Häggström L. Langius A. Functional status, quality of life, sense of coherence and social support in relation to recovery in first-episode major depressive patients. Journal of +Affective Disorders, 2006, 91, (1), 76-77.

Skärsäter, I., Dencker, K., Häggström, L., Fridlund, B. How men with depression cope with daily life through professional and lay support.  Journal of Affective Disorders 2002; 68, 1, 134.

Skärsäter, I., Dencker, K., Ågren, H. The experience of social support in patients suffering from treatment-refractory major depression. Nordic Journal of Psychiatry 1998; 52; Suppl. 41, p2.

Peer-reviewed abstracts (selection)

2012

Josefsson, U., Berg, M., Hellström, AL., Koinberg, I., Jenholt Nolbris, M., Ranerup, A., Sparud-Lundin, C. & Skärsäter, I. (2012). Web-based support in long-term illness – a person-centred care approach, Scandinavian Conference on Health Informatics 2012, October 2–3, Linköping, Sweden (poster).

Ali L., Krevers B., Elf M. Skärsäter I. The impact of a web-based intervention on young informal carers of people with mental illness. Horatio conference – 2nd European Festival of Psychiatric Nursing in Stockholm, September 20-23, 2012. Poster session, p. 27. First prize in poster competition.

Andreasson E. & Skärsäter I. Patients with psychosis and their perceptions of detention for compulsory treatment: basis for an action plan. Horatio conference – 2nd European Festival of Psychiatric Nursing in Stockholm, September 20-23, 2012. Poster session, p. 29.

Bernharðsdóttir J., Skärsäter I. & Dimmitt Champion J. The experience of participating in a brief cognitive behavioral intervention for prevention of psychological distress among university women students. Horatio conference – 2nd European Festival of Psychiatric Nursing in Stockholm, September 20-23, 2012. Oral session, p. 31.

Dahlqvist Jönsson P., Jormfeldt H., Skärsäter I., Nunstedt H., Johansson Berglund I., Hedman Ahlström B., Svedberg P., Hedelin B. & The Research Group MeHNurse. Health promoting nursing care and the educational function of psychiatric and mental health nurses.  Horatio conference – 2nd European Festival of Psychiatric Nursing in Stockholm, September 20-23, 2012. Work shop session, p. 39.

Dahlqvist Jönsson P., Danielson E., Wijk H. & Skärsäter I. Are persons with bipolar disorder helped by an educational nursing intervention? - a 2-year follow-up study. Horatio conference – 2nd European Festival of Psychiatric Nursing in Stockholm, September 20-23, 2012. Oral session, p. 40.

Melin K., Haugland B., Skärsäter I. & Ivarsson, T. Functional impairment and outcome of OCD-symptoms across three years in a clinical sample of Swedish children and adolescents. Horatio conference – 2nd European Festival of Psychiatric Nursing in Stockholm, September 20-23, 2012. Oral session, p. 71.

Skärsäter I., Ali L., Elf M. & Krevers B.  Young adult carers in the risk zone. Design of a health-promoting, randomized two-armed controlled trial for young adults who support persons with mental illness. Horatio conference – 2nd European Festival of Psychiatric Nursing in Stockholm, September 20-23, 2012. Oral session, p. 89.

Skärsäter, I, Ali, L, Elf, M, Krevers, B. Young adult careers in the risk zone. Design of a health-promoting, randomized two-armed controlled trial for young adults who support persons with mental illness. 1st European Conference of Mental Health Nursing, Helsinki, May 23-25, 2012, Oral session, p. 88.

2011

Skärsäter I, Ali L, Elf M, Krevers B. Young adult carers in the risk zone. Design of a health-promoting, randomized two-armed controlled trial for young adults who support people with mental illness. (Medicine 2.0, Stanford University, US.  Sept 16-18, 2011. Poster, p. 18).

Ali L, Krevers B, Elf M, Skärsäter I. The impact of a web-based intervention for young informal carers that support persons with mental illness. (Medicine 2.0, Stanford University, US.  Sept 16-18, 2011. Poster, p. 21.).

Krevers B, Elf M, Ali L, Skärsäter I. In pursuit of quality and usefulness regarding web-based support for young carers of persons with mental illness. (Medicine 2.0, Stanford University, US.  Sept 16-18, 2011. Poster, p. 19).

Elf M, Skärsäter I, Ali L, Krevers B. Design of web-based support systems in less structured contexts – the case of young carers (Medicine 2.0, Stanford University, US.  Sept 16-18, 2011. Poster, p. 15).

Dunér A, Nordström, M, Skärsäter I. (2011). Support networks and social support for persons with psychiatric disabilities - a Swedish mixed-methods study.. Abstract accepted for presentation at The 2011 Joint Nordic Conference on Welfare and Professionalism in Turbulent Times.. Reykjavik, Island, 11-13 August, 2011

2010

Krevers B, Elf M, Ali L, RN, Skärsäter I. Evaluation of usefulness concerning web based support for young carers of persons with mental illness. The European Association for the Study of Science and Technology (EASST) conference; Practicing Science and Technology, Performing the Social, p. 58, Sept 2-4 2010, Trento, Italy (oral presentation).

Skärsäter I, Ali L, Elf M, Krevers B. Webbased support to young persons who are close to persons with mental illness. Nordic Conference of Mental Health Nursing, p. 98. Sept 8-10, 2010, Helsinki, Finland (oral session).

Skärsäter I. The effectiveness of nursing interventions for persons with major depression, bipolar and anxiety disorders. Nordic Conference of Mental Health Nursing, p. 99. Sept 8-10, 2010, Helsinki, Finland.

Hedman Ahlström, B, Skärsäter, I, Danielson, E. Leva med depression - erfarenheter ur familjens perspektiv. Familjefokuserad omvårdnad. Den tredje nordiska konferensen, Kalmar, Sverige 22-23 Sept 2010. (oral presentation). 

Hedman Ahlström, B, Skärsäter, I, Danielson, E. Major depression in family life - the ill parent’s point of view. The Nordic Conference of Mental Health Nursing, Helsinki, Finland 8-10 Sept 2010 (oral presentation).  

Ali L, Hedman Ahlström B, Krevers B, Elf M, Skärsäter I. Young caregivers that support and care to people with mental illness. Nordic Conference of Mental Health Nursing, p.6. 2010, Sept 8-10, Helsinki, Finland (poster session).

Ali L, Hedman Ahlström B, Krevers B, Skärsäter I. Unga vuxna som ger stöd till personer med psykisk ohälsa, -hur påverkas de närståendes vardagsliv? Familjefokuserad omvårdnad. Den tredje nordiska konferensen. Sept 22-23, 2010, Kalmar, Sverige (oral session).

Krevers B, Elf M., Ali L., Skärsäter I. Webbaserat stöd till unga närstående till personer med psykisk ohälsa. Vetenskapligt forum, Förbundet Sveriges arbetsterapeuter. 12 april, 2010, Stockholm, Sverige. (oral session).

Ali L. Skärsäter I. Webbaserade hälsoinsatser till unga vuxna som är närstående till personer med psykisk sjukdom. Lust & Kunskap, Svensk sjuksköterskeförenings konferens. Mars 3, 2010. (oral session).

2009

Elf M, Krevers B, Ali L, Skärsäter I. Ps Young Support - a randomized study and a participatory design project dealing with web-based health support to young carers. International workshop: The potential of social software for knowledge creation and economic performance. Nov 6-7, 2009, Mannheim, Germany (poster session).

Skärsäter, I. Nordström, M. Björkman T. Wijk H. The life circumstances of the mentally disabled: A survey in Sweden. Horatio: European Festival of Psychiatric Nursing. The Age of Dialogue. Nov 5th -9th 2009, St George´s Bay, Malta, p.17.

2008

Stoltz, P., Skärsäter, I. & Willman, A. ”Insufficient evidence of effectiveness” is not the same as ”evidence of no effectiveness”. The 13th Research Conference of the Workgroup of European Nurse Researchers (WENR). Chronic Illness management, 2nd to 5th September, 2008 Vienna, Austria, p.  101.

Skärsäter I, Rayens MK, Peden A, Hall L, Zhang M, Agren H, Prochazka H.. Sense of coherence and recovery from major depression: A four-year follow-up. ISAD 4th Biennal Conference, 14-17 march 2008, Cape Town, South Africa (oral session)

2007

Skärsäter I, Rayens MK, Peden A, Hall L, Zhang M. Sense of Coherence and Recovery from Depression. 18th International Nursing Research Congress Focusing on Evidence -Based Care. Sigma Theta Tau International Honor Society of Nursing. Vienna, 11-14 July 2007 (Oral session).

Skärsäter I. Willman A. The recovery process in major depresssion - an analysis employing Meleis transition framework for deeper understanding as a foundation for nursing interventions. ICN Conference. Nurses at the forefront: dealing with the unexpected. Yokohama, Japan, 27 May - I June, 2007. (C.810.C: Oral session)

Skärsäter I. Evaluation of computer based patient education for persons with severe mental illness. ICN Conference. Nurses at the forefront: dealing with the unexpected. Yokohama, Japan, 27 May - I June, 2007. (C.090.A: oral session).

Hedman-Ahlström B, Skärsäter I. Danielsson E. Major depression - The experiences of a family - An unexpected challenge for nurses in practice. ICN Conference. Nurses at the forefront: dealing with the unexpected. Yokohama, Japan, 27 May - I June, 2007. (C.130.C: oral session).

Jönsson P. Wijk H. Skärsäter I. Danielsson E. Persons living with bipolar disorder - their view of the illness and the future. ICN Conference. Nurses at the forefront: dealing with the unexpected. Yokohama, Japan, 27 May - I June, 2007. (P.206: poster session).

Hedman Ahlström, B, Skärsäter, I, Danielson, E. Major depression – The experiences of a family. NCCS Konference (Nordic College of Caring Science) , Familien i sundhed, lidelse og omsorg – fra vugge til grav. Århus Danmark, 22-24 mars 2007. (poster).

Johansson I. Skärsäter I. Danielsson E. Managing the unexpected in psychiatric in-patinet care.: An environment characterized by control and relationships. ICN Conference. Nurses at the forefront: dealing with the unexpected. Yokohama, Japan, 27 May - I June, 2007. (P.3.196: poster session)

2006

Skärsäter I, Haglund L, Häggström L. Langius A. Functional status, quality of life, sense of coherence and social support in relation to recovery in first-episode major depressive patients. The International Society for Affective Disorders (ISAD) 3rd Biennal Conference, Lisbon, Portugal March 3rd-6th, 2006 (poster session).

2005

Skärsäter I,  Baigi A, Haglund L. Funktionsförmåga och livskvalitet hos personer som behandlats för depression. Den nya psykiska ohälsan, Riksstämman, Stockholm, 1 december 2005, sid. 88  (poster).

 Skärsäter I. How men and women with depression cope with daily life through professional and lay support. 23rd Quadrennial Congress “Nursing on the move: Knowledge, innovation and vitality” in Taipei, Taiwan, May 21-27, 2005 (oral session).

 Skärsäter I, Haglund L, Langius S. Functional status, quality of life, sense of coherence and social support in relation to recovery in first episode major depressive patients. 23rd Quadrennial Congress “Nursing on the move: Knowledge, innovation and vitality” in Taipei, Taiwan, May 21-27, 2005 (oral session).

 Arvidsson B. Svensson M-L. Skärsäter I. Baigi A. & Fridlund B. (2005). Effects of process-orientated group supervision reported by nursing students. The 4th International R&D Conference Theory & Practice in Nursing Education, Aarhus, Denmark. Abstract (poster session)

… To be continued …

International cooperation

University of Texas Health Science Center at San Antonio, US.

University of Kentucky, College of Nursing, US.

University of Reykjavik, Island

Doctoral supervision

Main supervisor to Lilas Ali, planned thesis 2013

Co supervisor to Johanna Bernhardsdottir, planned thesis 2013

Co supervisor to Karin Mehlin, planned thesis 2014

Co supervisor to Anna-Maria Nilsson, planned thesis 2016

……………………………………………………………………………………………………

Main supervisor to Patrik Dahlqvist Jönsson, thesis 2012

Main supervisor to Håkan Nunstedt, thesis 2011

Co supervisor to Britt Hedman Ahlström, thesis 2009

Co supervisor to Inger Johansson, thesis 2009

Aktuella professionella uppdrag

2012- ff  Vetenskapligt råd inom området Omvårdnadsfrågor med inriktning mot psykiatri.          Socialstyrelsen

2012   Styrelseledamot vid Evidens4you, Göteborg

2011   Vetenskapliga rådet i Svensk Sjuksköterskeförening (ledamot)

Har innehaft ett flertal uppdrag hos Socialstyrelsen och Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU) vad gäller uppdrag som expert i framtagandet av nationella riktlinjer (Depression och ångestsjukdomar) och Alert (granskning av nya metoder vid I Datorstödd interaktiv patientundervisning till personer med psykiskt funktionshinder) samt belysa organisatoriska frågor vad gäller neuropsykiatriska diagnoser, såväl barn som vuxna

Sidan uppdaterad 2012-10-18