Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-09-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Publikationer Ronny Severinsson

Publikationer i urval
 • Publiken möter kabel-TV. En panelundersökning om tittande på ka-bel-TV i Göteborg. Rapport nr 4, Avdelningen för masskommunika-tion, Göteborgs universitet 1985              
 • Tidningsläsning i Södermanland. Presentation av en läsarundersök-ning från våren 1985. Arbetsrapport nr 13, Avdelningen för mass-kommunikation, Göteborgs universitet 1986         
 • Cable TV Research in Göteborg ,Sweden. In Media in Transition. Swedish Mass Communication Research on New Information Technolo-gies. (Ed): Carlsson, Ulla. A report from NORDICOM-SWEDEN, Göte-borg 1986
 • Den nya medieframtiden - TV via satellit och kabel. Wahlgrenska stiftelsens rapportserie 1986:1
 • Actions and Reactions - The Nordic Countries in the Age of Satel-lite Broadcasting. Tillsammans med Lennart Weibull. Published in Negrine, Ralph (ed): Satellite Broadcasting. The Politics and Implications of the New Media. London 1988, Routledge
 • Dagspressutvecklingen i Västergötland 1950-1985. En deskriptiv studie av 22 kommuner. Arbetsrapport nr 22, Avdelningen för mass-kommunikation, Göteborgs universitet 1987       
 • Skaraborgspressens innehåll 1950-1985. Arbetsrapport nr 26, Avdel-ningen för mass-kommunikation, Göteborgs universitet 1987
 • Tidningsläsning i Essunga, Götene och Vara. Arbetsrapport nr 27, Avdel-ningen för mass-kommunikation, Göteborgs universitet 1987
 • Dagspressutveckling och konkurrens. Ett svenskt projekt med nor-disk relevans. I Pressens årbog 1987. Odense 1988
 • Den geografiska faktorn i tidningsvalet. I Weibull, Lennart och Björkqvist, Karin (red): Dagspressen och dess läsare. Empiriska studier av dagspressens utveckling under 1980-talet. Göteborg, Almqvist & Wiksell International 1989
 • Agerande och utveckling inom dagspressen i Västergötland. En ana-lys av konkurrensförhållanden på lokala tidningsmarknader 1950?1985. Rapport nr 15, Avdelningen för masskommunikation, Göteborgs universitet 1989 (licentiatavhandling)
 • Regional storstadstidning i konkurrens med ortstidningar. I Gus-tafsson, Karl Erik (red): Lokal mediestruktur och lokal medieut-veckling. Skrifter nr 3, Informations- och massmediegruppen, Han-delshögskolan vid Göteborgs universitet 1990
 • Massmedier, allmänhet och flyktingfrågor i Sverige och i Sjöbo. En fallstudie på Sjöbo. Arbetsrapport nr 1, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 1990
 • Tidningsläsning i nordvästra Skåne. Arbetsrapport nr 2, Institu-tionen för jour-nalistik och mas-skommunikation, Göteborgs universi-tet 1990
 • Att studera medieägande och ägarkoncentration. I MedieNotiser nr 1-2/91, NORDICOM-Sverige 1991
 • Tidningsvanor i Gästrikland 1989. Arbetsrapport nr 9, Institu-tionen för jour-nalistik och mass-kommunikation, Göteborgs universi-tet 1991
 • Vad är viktigt med morgontidningen? I Weibull, Lennart och Holm-berg, Sören (red): Åsikter om massmedier och samhälle. Samhälle opinion massmedia SOM-rapport nr 7, Statsvetenskapliga institutio-nen och Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 1991
 • Med eller utan prenumeration i Eskilstuna och Katrineholm. Arbets-rapport nr 17, Institutionen för journalistik och masskommunika-tion, Göteborgs universitet 1992
 • Tidningar i konkurrens. Dagstidningarnas agerande på lokala läsar-marknader i Västergötland 1950-1985. Gothenburg Studies in Jour-nalism and Mass Communication 3, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 1994 (doktorsavhand-ling) 
 • Den svenske tidningsläsaren: läsvanor för dagspress 1979-1993. Ti-llsammans med Karin Björkqvist Hellingwerf. Pressutredningen 94, Arbetsrapport från expertgruppen nr 2, Institutionen för jour-nalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 1994   
 • Strukturutveckling för dagspress och etermedier 1980-1993. Press-utredningen -94, Arbetsrapport från expertgruppen nr 11, In-sti-tu-tionen för jour-nalistik och masskommunikation, Göteborgs universi-tet 1994    
 •  Dagspressbegreppet i teori och praktik I Severinsson, Ronny (red): Studier i medielandskapet. Ett urval analyser genomförda på upp-drag av Pressutredningen -94. Rapport nr 5, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 1995
 • Studier i medielandskapet.  Ett urval analyser genomförda på upp-drag av Pressutredningen -94. (Red.) Rapport nr 5, Institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet 1995 
 • När tidningen kom till byn. I Carlsson Ulla och Gustafsson Karl Erik (red): Den moderna dagspressen 350 år.  NORDICOM-Sveri-ge, Göteborgs universitet 1996
 • Avisstrukturen i Norge og Sverige 1960 til 1995. Arbeidsrapport nr 1 fra prosjektet Norsk-svensk dagspresseutvikling. Tillsammans med Sigurd Høst. IJ-rapport 5/97, Institutt for jour-nalistikk, Fredrikstad, Norge 1997 och Arbetsrapport nr 77, Institutionen för journalistik och masskom-munika-tion, Göteborgs universitet
 • Lokalt innehåll i norska och svenska tidningar. Fyra redaktörer läser varandras tidningar. Arbetsrapport nr 84, Institutionen för journalistik och masskom-munika-tion, Göteborgs universitet 1998
 • Marjasin i medierna. En innehållsanalys på uppdrag av MedieAkademin. Arbetsrapport nr 88, Institutionen för journalistik och masskom-munika-tion, Göteborgs universitet 1998
 •  
 • Dagspressens innehåll. Tillsammans med Åsa Nilsson. I Wadbring, Ingela och Weibull, Lennart (red): Tryckt. 20 kapitel om dagstidningar i början av 2000-talet. Göteborgsstudier i journalistik och masskommunikation nr 22, Institutionen för journalistik och masskom-munika-tion, Göteborgs universitet 2000
 • Lokalpressen i Norge og Sverige - en sammenlikning. Tillsammans med Sigurd Høst. I Gustafsson, Karl Erik (red): Nordisk landsortspress på 1990-talet. Skrifter nr 10, Informations- och massmediegruppen, Han-delshögskolan vid Göteborgs universitet 2001 
 • Trender och traditioner i svensk morgonpress 1987-1999. Tillsammans med Åsa Nilsson och medverkan av Lennart Weibull och Ingela Wadbring. Dagspresskollegiet, Institutionen för journalistik och masskom-munika-tion, Göteborgs universitet 2001          
 • Lokalpressen i Norge og Sverige - en sammenlikning. Tillsammans med Sigurd Høst. I Høst, Sigurd: Avislandskapets utvikling. Studier av avismønster, utviklingslinjer og lesevaner 1985-2001. Institutt for journalistikk, Fredrikstad, Norge Rapport nr 1 2003       
 • HFAB-byrån 2008-2011 En genomförandeutvärdering av ett projekt för långtidsarbetslösa i Halmstad finansierat av Europeiska socialfonden. Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad och Europeiska Socialfonden 2011
 • Kommunal krisinformation En studie om kommuners webbplatser. Tillsammans med Hans Bengtsson och Anders Petersson. Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad 2011 (under publicering)
Sidan uppdaterad 2011-09-14