Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-01-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Digitala Innovationer och Självbestämmande Motivation till Motion – GoDIS

Idag vet vi att en beteendeförändring från stillasittande livsföring till en mer fysiskt aktiv livsstil har lika positiva hälsoeffekter som att sluta röka. Fysisk aktivitet är numera en erkänd behandlingsmetod för flertalet såväl fysiska som psykiska hälsotillstånd.

Tyvärr är det ett lika välkänt fenomen att många interventioner som syftar till främja fysisk aktivitet och motion är ineffektiva och att så mycket som hälften av alla som påbörjar ett nytt motionsbeteende slutar inom tre till sex månader. Som ett exempel lyckas endast hälften av dem som får FaR® att anamma en mer fysiskt aktiv livsstil (se tex Kallings et al., 2009). Eftersom det har visat sig att motionsinterventioner som baseras på adekvat teoribildning är mer effektiva än vanligt omhändertagande och implementering av relevant teori är starkt efterfrågad inom modern interventionsforskning baseras projektet på en tydlig teoretisk referensram i form av Self-Determination Theory där upplevt självbestämmande anses vara särskilt betydelsefullt för människors motivation.

Med anledning av utvecklingen inom framtidens hälsoarbete i form av e-hälsa, applikationer och interaktiva verktyg är forskningsprojektet applicerat i ett digitalt sammanhang. Det finns ett stort behov av att tillhandahålla professionellt utformade digitala stödfunktioner och det är också viktigt att dessa stödfunktioner tillåter att deltagarna får vara delaktiga i de processer och beslut som rör deras hälsa och därmed även främjar engagemang och motivation, vilket är särskilt viktigt eftersom människors eget ansvar för hälsan framhålls alltmer från hälsopolitiskt håll (se tex SOU 1999:137). Att utforma digitala interventioner, verktyg och stödfunktioner som främjar delaktighet och motivation ställer höga krav både på förmågan att applicera teori i praktik likväl som förmågan att designa användarvänliga digitala produkter och tjänster, vilket innebär att utvecklingsarbetet bör ske i nära samarbete mellan forskare, användare och företrädare för e-hälsoindustrin.

I förevarande projekt sker detta genom en KK-finansierad samproduktion mellan forskargruppen vid Högskolan i Halmstad och fyra etablerade företag Tappa Service AB, Hälsoprofilinstitutet HPI AB, Telia Sonera AB och Kairos Future AB. För att skapa goda förutsättningar för att de digitala lösningarna i projektet ska generera hälsofrämjande effekter och främja hållbara motionsbeteenden är projektet också tvärvetenskapligt genom att komplettera beteendeteori med informationsteknologi, innovationsvetenskap och hälsoteknisk innovation. Forskningspropositionen uppmuntrar den här typen av samverkansprojekt där akademin samverkar med det omgivande samhället (såsom näringsliv och civilsamhälle) eftersom den kan leda till effektivare nyttiggörande av forskningsresultat och möter på ett bra sätt en viktig samhällsutmaning (i.e. hälsopromotion). Motivation styr vad vi bestämmer oss för att göra, hur mycket, hur ofta och hur länge vi gör det. I den mån vi kan främja motivation till motion och fysisk aktivitet kan vi alltså också främja folkhälsan och det är just detta som är kärnan i mitt forskningsarbete. I och med min egen resa vet jag att det är möjligt att förändra sin livsstil och mitt mål är att göra den resan enklare och smidigare för andra människor. Genom att få en ökad förståelse för hur olika psykologiska faktorer samspelar över tid i motivationsprocessen kan vi också få bättre kunskap om hur man upprätthåller hälsosamma motionsbeteenden över tid och skapar förutsättningar för att erbjuda praktiker på fältet bättre redskap för att främja fysisk aktivitet och motion (tex inom ramen för FaR®).

Kontaktuppgifter till projektledare och ansvarig forskare

Karin Weman-Josefsson, Fil Dr och Lektor i Psykologi 

Karin.Weman@hh.se Tfn 035-16 74 09

Sidan uppdaterad 2017-01-09