Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Brandlåset

Brandlåset är ett dörrlås som monteras på dörrens ordinarie lås och som aktiveras med hjälp av tillhörande brandvarnare. Vid brand, när gränsvärden från värme-, rök-, och gasutveckling nås, går låset upp vilket möjliggör för räddningstjänsten att snabbt och enkelt komma in genom dörren, eller för människor som eventuellt finns i hemmet att komma ut.

Brandlåset

En dörr som har ett brandlås behöver inte forceras utan det går enkelt att både komma in och ut vilket kan jämföras med att det idag kan ta flera minuter för brandförsvaret att bryta upp en dörr vid en nödsituation. Detta talar för att det finns ett behov av brandlås. Inom brandförsvaret idag är fysisk styrka en förutsättning för att arbetsuppgifter ska kunna genomföras. Den manliga normen och bilden av att arbetet är fysiskt krävande väger tungt i bedömningen av vem som anses lämplig för brandmannayrket. Det finns därför en tendens att hellre ifrågasätta individerna som utför momenten än hur själva momenten utförs. Kvinnor blir till exempel ifrågasatta utifrån om de orkar dra ut en kollega under rökdykning eller slå in en dörr medan män förutsätts kunna göra detta.

Detta synsätt innebär hälsorisker för brandmän. Det handlar inte bara om de psykologiska konsekvenserna som kan inträffa när individer diskrimineras, utan också om fysiska konsekvenser. Att enbart förlita sig på muskelstyrka innebär alltid en risk oavsett vem som ska utföra arbetsuppgiften. Muskelstyrka är en färskvara och kan variera utifrån ålder, träning, dagsform, tillfällig sjukdom och så vidare. Vid krävande arbetsmoment finns därför alltid risker för skada och förslitning.

Låset ifrågasätter manliga normer

Brandlåset hämtar inspiration från tekniska lösningar som redan används inom hemtjänsten. Hemtjänsten är en kvinnodominerad bransch där det också finns ett stort behov av att kunna komma in snabbt hos personer som behöver hjälp. Skillnaden här är att tekniken utvecklats mot en grupp människor – personal inom äldreomsorgen – som inte antas ha samma fysiska förutsättningar som de som förväntas av en brandman.

Brandlåset ifrågasätter uppfattningen om att arbetsmomentet dörrforcering förutsätter en viss muskelstyrka och visar på alternativa lösningar. Därigenom bidrar Brandlåset till att ifrågasätta den manliga normen samtidigt som det öppnar upp för att inkludera andra kroppar som passande för brandmannayrket.

Reaktionerna på Brandlåset var övervägande positiva från brandmännen. Ur ett tekniskt perspektiv fanns heller inga direkta hinder då liknande tekniker/funktioner redan finns och används. Vi har dock valt att inte gå vidare med konceptet då en utveckling och implementering av brandlåset skulle kräva involvering av fler aktörer liksom mer resurser i form av tid och ekonomiska medel än vad projektet medger.

 

Sidan uppdaterad 2018-03-01