Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

Jag söker information om examensarbete i min roll som:

Allmän information och gemensamma regler för dig som gör eller ska göra ditt examensarbete:

Beroende på vilken examen du gör examensarbete för skiljer processen och kraven. Vissa grunder är dock gemensamma. De beskrivs här. För mer detaljerad information får man läsa under respektive examen eller program.

Kontaktuppgifter till kursansvariga för respektive examensarbete

För varje typ av examensarbete finns en person som är kursansvarig, som organiserar processen kring alla examensarbeten inom ett visst program. Det finns också minst två examinatorer, som är de som bedömer och godkänner examensarbetena. Oftast delas arbetet mellan examinatorerna, så att varje examinator har en del av årets examensarbeten.

För att påbörja ett examensarbete finns det alltid vissa krav som måste vara uppfyllda, till exempel att man har läst vissa kurser. Dessa behörighetskrav beskrivs i kursplanen för respektive examensarbete.

Förslag på arbeten tillhandhålls ofta av examinatorer och av forskare på Högskolan. Ofta är det också möjligt att som student själv föreslå eller leta upp lämpliga projekt på företag eller andra delar av samhället. Examensarbeten utförs oftast av en student eller av två studenter som arbetar tillsammans.

Varje student eller grupp av studenter har en handledare på Högskolan. Om arbetet utförs till exempel på ett företag kan man även ha en person på företaget som handleder det praktiska arbetet. Det måste dock alltid finnas en handledare på Högskolan som har det akademiska ansvaret för arbetet. Handledare och examinator är aldrig samma person.

Alla examensarbeten innehåller en uppsats, som skrivs av studenten eller studenterna och lämnas in för examination. I vissa fall är uppsatsen hela arbetet, i andra fall, till exempel vid en konstruktionsuppgift, är det både det praktiska arbetet och uppsatsen, där arbetet beskrivs, som examineras. Uppsatsen presenteras alltid offentligt vid särskilt tillfälle med någon form av opposition och försvar.

Alla uppsatser ska följa en given mall, som tillhandahålles av kursansvarig eller examinator.

Alla uppsatser presenteras i Högskolebibliotekets system Diva. Publiceringen där görs av studenterna som skrivit uppsatsen. Det är obligatoriskt att publicera en sammanfattning och viss information om arbetet. De allra flesta väljer att publicera hela uppsatsen.

All examination är offentlig. Det gäller även de uppsatser som används för att examinera examensarbeten, något som kan vara viktigt att tänka på till exempel i samband med patent.

Examensarbeten planeras alltid för att göras under en viss tid, till exempel vårterminen. Under denna tid arrangeras vanligen obligatoriska seminarier och stöd till exempel i akademiskt skrivande eller, är så är aktuellt, skrivande på engelska. Examination är alltid individuell. Det är inte säkert att två studenter som gjort ett examensarbete tillsammans får samma betyg.

Handledning av självständigt arbete ges under högst ett år och i den omfattning som respektive akademi bestämt. Därefter ska studenten ges betyg på det självständiga arbetet oavsett om det är avslutat eller inte.

Rutiner och ansvarsförhållanden för självständigt arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-05-03