Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-01-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examensarbete

Att tänka kritiskt

Image map Att skriva uppsats Att tänka kritiskt Krav och kriterier Introduktionsseminarie Halvtidsseminarie Slutseminarie Slutseminarium

Förmågan att tänka kritiskt är en viktig del av all utbildning. Som student förväntas du kunna visa denna förmåga i ditt examensarbete genom att göra självständiga och kritiska bedömningar. Men vad innebär det då att tänka kritiskt?

Kritiskt tänkande kan definieras som en process där individen, som vägledning för vidare handling, konceptualiserar, tillämpar, analyserar och utvärderar insamlad information. Att noggrant analysera och utvärdera data du samlat in och låta din analys ligga till grund för vidare arbete. Du förväntas kort sagt kritiskt bedöma och bearbeta den information du möts av. Är litteraturen du använder väl underbyggd? Bygger den på rigorösa studier? Är teorier aktuella? Finns det nyare kunskap etc?

Kritiskt tänkande är viktigt för din uppsatsprocess och bör genomsyra hela utredningsarbetet. Det är således inte något som kan adderas i slutet av processen med några rader utan något som skall påvisas i din uppsats. Ett led i detta är att vara transparent och visa hur du resonerar och motiverar de val och ställningstaganden du gör.

Som kritiskt tänkande är det bland annat viktigt att vara öppen för och medveten om olika alternativ eller perspektiv. Det är även viktigt att kunna bedöma trovärdigheten i de källor du använder samt bedöma kvaliteten på argument som lyfts fram. Vidare är det viktigt att kunna identifiera och kritiskt granska egna och andras slutsatser, motiv och antaganden.


Sidan uppdaterad 2016-01-17