Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

DILE- Digital Learning in Preschool

DILE är ett Nordplus-finansierat nätverk med fokus på digitalisering av förskolor. De 78 medlemmarna är praktiker, förskolechefer och forskare från Finland, Sverige, Island, Danmark och Norge.

Vita ark med bilder och QR-koder på en vägg.

Nätverket DILE (Digital Learning in Preshool) startade hösten 2015 och är finansierat av Nordplus Horizontal. Under ett år byggdes nätverket upp tillsammans med forskare, förskolechefer, förskollärare och förskolebarn i de deltagande länderna. Inledningsvis samlades deltagarna kring digitalt lärande i förskolan med utgångspunkt i att vi tillsammans skulle utforska och dela erfarenheter kring olika digitala didaktiska aktiviteter i förskolans verksamhet. De digitala aktiviteterna i de medverkande förskolorna handlade till en början ofta om att personalen bekantade sig med digital teknik och då i första hand iPads. De aktiviteter som genomfördes med barn var att fotografera och flma, skriva ut bilder, presentera bilder, film, text i barngruppen och utforska olika applikationer. Under två år utvecklades de digitala aktiviteterna till att handla om QR-koder, programmering, green screen och mer avancerade digitala projekt. Aktiviteter där barnen skapade berättelser med bilder, film, inspelade röster och egna musikkompositioner utvecklades. Sedan hösten 2017 och tillsvidare arbetar vi i nätverket med nedanstående projekt.

Barns kommunikation och integration med stöd av digitala medier i förskolan

Det övergripande syftet med projektet Barns kommunikation och integration med stöd av digitala medier i förskolan är att bidra till en utveckling av kvaliteten i de nordiska utbildningssystemen kring alla barns möjligheter att kommunicera med fokus på integration, genom att förskolor med förskollärare och skolledare tillsammans med universitetens forskare, lärarutbildningar och studenter skapar ny kunskap.

Det primära syftet med projektet är att utveckla förskolors arbete med att främja alla barns möjligheter att kommunicera sina erfarenheter, tankar och känslor med stöd av digitala medier och andra estetiska uttrycksformer såsom musik, bild, drama och dans.

I förlängningen kommer även förskollärarutbildningen att främjas genom att deltagare i projektet också undervisar inom lärarutbildning. Samhället idag utmanas av diversitet och migration vilket innebär att villkoren för barns möjlighet till kommunikation och integration är en pedagogisk angelägenhet för såväl förskola som lärarutbildning.

Forskning inom området fokuserar och begränsas i stor utsträckning till språkinlärning. Detta menar vi blir problematiskt eftersom det sätter ljuset på vad barn inte kan. Istället vill vi i detta projekt vidga perspektivet och ta tillvara barns kompetens att kommunicera genom digitala medier och estetiska uttrycksformer. I detta projekt är vår avsikt att arbeta tillsammans tvärsektoriellt där forskning, förskolans verksamhet och lärarutbildningen kan mötas mellan och inom länder och tillsammans skapa kunskap som i förlängningen kan bidra till en kvalitetsökning i det pedagogiska arbetet med barn. Med stöd av forskning och beprövad erfarenhet avser vi utveckla och iscensätta didaktiska aktiviteter i förskolorna i Norden där samtliga deltagare arbetar med att dokumentera, analysera och i förlängningen dela den kunskap som skapas utifrån dessa aktiviteter.

Deltagare:

Coordinating institution: Halmstad University (SE)
Projektledare: Anniqa Lagergren
Varbergs kommun
University of Iceland - School of Education (IS-HI-MVS)
City of Reykjavik, Department of Education and Youth (IS-SFS)
Åbo Akademi University/Centre for lifelong learning (FI-CLL/ÅA)
Pedersöre kommun (FI)
Aalborg University (DK)
University College of Southeast Norway (NO-HSN)

Sidan uppdaterad 2018-06-21