Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-05-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Hälsa i ett postpolitiskt tidevarv – de unga medborgarna i skolans läroböcker

"Din kropp, den enda du har!" Så lyder rubriken till ett kapitel i en lärobok för gymnasiet om idrott och hälsa. Den uttrycker något självklart. Samtidigt påvisar den en tendens i samhället som innebär att viktiga områden, som hälsa, i allt högre utsträckning betraktas som den enskilda individens ansvar. Ibland sägs det att det är dina personliga val som avgör hur din kropp ser ut och hur du mår, vilket grundas på normen om individens val och ansvar. Vi tycks leva i en tid där samhällsproblem reduceras till individuella problem samtidigt som behovet av gemensamma – politiska och demokratiska – lösningar på olika samhällsproblem finns kvar.

Med det här projektet vill vi undersöka om samhällets normer avspeglas i skolans läromedel. På vilka sätt betraktas hälsa i skolans värld? Individualiseras hälsa eller skildras hälsofrågan ur ett samhälleligt – politiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt – perspektiv? Vilken sorts unga medborgare konstrueras därmed och vilka implikationer kan det ha för vårt framtida samhälle?

Projektdeltagare:

Claes Malmberg, professor i naturvetenskapernas didaktik
Anders Urbas, universitetslektor i statsvetenskap
Tomas Nilson, universitetslektor i historia

Exempel på vetenskapliga publiceringar inom projektet

Malmberg, Claes & Urbas, Anders (2017) Health education and citizenship - from democratic politics to individual responsibility?, ESERA konferens: Dublin

Malmberg, Claes, Urbas, Anders & Nilson, Tomas (2018) Nutrition education and citizenship - Individual responsibility and democratic politics. Twelfth conference of European Researchers in Didactics of Biology – ERIDOB

Malmberg, Claes & Urbas, Anders (accepterad) Health in school - Stress, individual responsibility and democratic politics. Cultural Studies of Science Education

Urbas, Anders & Malmberg, Claes (accepterad december 2018) Kost, hälsa och ansvar. Om individ, politik och demokrati. I Nordgren, Lars & Hansson, Kristofer (red) Health management 3. Sanoma utbildning: Stockholm

Sidan uppdaterad 2018-05-25