Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ansvarsområden för VFU

Högskolan i Halmstad och skolhuvudmän har skrivit avtal vad gäller genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen och båda parter har enligt detta avtal ett gemensamt ansvar för VFU. Ett VFU-område omfattar antingen en kommun, en förvaltning eller en fristående förskola/skola.

Högskolans ansvar

Högskolans VFU-samordnare:

 • är Högskolans länk till VFU-områdena.
 • samverkar med VFU-ledare och examinatorer.
 • tilldelar studenten en placering i ett VFU-område.
 • ger VFU-områdena tydlig information om den verksamhetsförlagda utbildningens syfte och organisation.
 • utvärderar den verksamhetsförlagda utbildningen.


VFU-ledare:

 • informerar studenter och handledare om till exempel progressionen i VFU.
 • bjuder in handledare till seminarier och träffar.
 • ansvarar tillsammans med examinator för att vägledningssamtal genomförs med student som inte uppfyller målen för VFU.


Examinator:

 • ger tydlig information om VFU inom kurser till studenter och handledare.
 • examinerar kurs där VFU ingår (stor vikt läggs vid handledares omdöme).
 • ansvarar tillsammans med VFU-ledare för att vägledningssamtal genomförs med student som inte uppfyller målen för VFU.

VFU-områdets ansvar

VFU-områdets VFU-samordnare:

 • är verksamhetens länk till Högskolan.
 • fördelar i samråd med skolledare platserna mellan olika förskolor/skolor med hänsyn tagen till studenternas studieinriktning, tillgång på platser och tillgång på utbildade handledare.
 • informerar om VFU-verksamheten i området.


Rektor/förskolechef:

 • utser handledare som är insatta i och utbildade för sitt uppdrag.
 • informerar studenterna om verksamhetens organisation och pedagogiska profil.
 • informerar studenterna om regler och rutiner som är viktiga för studenterna att känna till, till exempel arbetsmiljöfrågor och specifika omständigheter av vikt gällande barn/elever/personal.
 • motiverar personal på förskolor och skolor att positivt delta i arbetet med att utbilda framtidens lärare och ser till att det ges nödvändigt utrymme för att fullgöra uppdraget.
 • är ett stöd för handledare och arbetslag.


Handledare:

 • introducerar lärarstudenten på arbetsplatsen och i arbetslaget och hjälper studenten med eventuella kontakter som behöver tas.
 • är insatt i målen för aktuell VFU-period.
 • är medveten om progressionen i studentens utbildning.
 • har enskilda handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka – är reflektionspartner, ger feedback och hjälper studenten att se en tydlig koppling mellan teori och praktik.
 • skriver omdöme om lärarstudenten enligt kursens kriterier och meddelar snarast examinator/VFU-ledare om problem uppstår.
 • deltar i seminarier och träffar relaterade till VFU-uppdraget.
 • tar regelbundet del av VFU-information på Högskolans webbplats.


Studentens ansvar

Student:

 • tar kontakt med handledaren i god tid före VFU-perioden börjar, besöker VFU-skolan och planerar VFU-perioden.
 • visar utdrag ur belastningsregistret.
 • tar del av gällande sekretessregler och skriver under sekretessförbindelse.
 • deltar aktivt i handledarens och arbetslagets arbete och tar själv egna initiativ.
 • arbetar successivt allt mer självständigt.
 • dokumenterar sitt arbete under VFU på olika sätt.
 • kontaktar omgående VFU-samordnare eller examinator vid problem under VFU och väntar inte tills VFU-perioden är slut.
Sidan uppdaterad 2018-09-20