Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2017-10-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-handboken

Ansvarsområden för VFU

Högskolan i Halmstad och skolhuvudmän har skrivit avtal vad gäller genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen och båda parter har enligt detta avtal ett gemensamt ansvar för VFU. Ett VFU-område omfattar antingen en kommun, en förvaltning eller en fristående förskola/skola

Högskolans ansvar

Högskolans VFU-samordnare ska:

– vara Högskolans länk till VFU-områdena

– samverka med VFU-ledare och kursansvariga

– tilldela studenten en placering i ett VFU-område

– ge VFU-områdena tydlig information om den verksamhetsförlagda utbildningens syfte och organisation

– utvärdera den verksamhetsförlagda utbildningen


VFU-ledare ska:

– informera studenter och VFU-lärare om till exempel progressionen i VFU

– bjuda in till seminarier och träffar med VFU-lärare

– tillsammans med kursansvariga ansvara för att vägledningssamtal genomförs med studenter som inte uppfyller målen för VFU


Kursansvarig ska:

– ge tydlig information om VFU inom kurser till studenter och VFU-lärare

– examinera kurs där VFU ingår (stor vikt läggs vid VFU-lärares omdöme)

– tillsammans med VFU-ledare ansvara för att vägledningssamtal genomförs med studenter som inte uppfyller målen för VFU

VFU-områdets ansvar

VFU-områdets VFU-samordnare ska:

– vara verksamhetens länk till Högskolan

– i samråd med verksamhetsledare fördela platserna mellan olika förskolor/skolor med hänsyn tagen till studenternas studieinriktning, tillgång på platser och tillgång på utbildade VFU-lärare

– informera om VFU-verksamheten i området och på förskolor och skolor


Rektor/förskolechef ska:

– utse VFU-lärare som är insatta i och utbildade för sitt uppdrag

– informera studenterna om verksamhetens organisation och pedagogiska profil

– informera studenterna om regler och rutiner som är viktiga för studenterna att känna till, till exempel arbetsmiljöfrågor och specifika omständigheter av vikt gällande barn/elever/personal

– motivera personal på förskolor och skolor att positivt delta i arbetet med att utbilda framtidens lärare och se till att det ges nödvändigt utrymme för att fullgöra uppdraget

– vara ett stöd för VFU-läraren och arbetslaget


VFU-lärare ska:

– meddela kursansvarig om lärarstudenten inte planerat VFU:n i god tid

– introducera lärarstudenten på arbetsplatsen och i arbetslaget och hjälpa studenten med eventuella kontakter som behöver tas

– känna till examensmålen samt mål för aktuell VFU-period

– vara medveten om progressionen i studentens utbildning

– ha enskilda handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka – vara reflektionspartner, ge feedback och hjälpa studenten att se en tydlig koppling mellan teori och praktik

– skriva omdöme om lärarstudenten enligt kursens kriterier och snarast meddela kursansvarig om problem uppstår

– delta i seminarier och träffar relaterade till VFU-uppdraget

– regelbundet ta del av VFU-information på Högskolans webbplats och via e-post


Studentens ansvar

Student ska:

– ta kontakt med VFU-läraren i god tid före VFU-perioden börjar, besöka VFU-skolan och planera VFU-perioden

– visa utdrag ur belastningsregistret

– ta del av gällande sekretessregler och skriva under sekretessförbindelse

– aktivt delta i VFU-lärarens och arbetslagets arbete och själv ta initiativ

– successivt arbeta allt mer självständigt

– dokumentera sitt arbete under VFU på olika sätt

– omgående kontakta VFU-samordnare eller kursansvarig vid problem under VFU och inte vänta tills VFU-perioden är slut

Sidan uppdaterad 2017-10-10