Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-07-10. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Ansvarsområden för VFU

Högskolan i Halmstad och skolhuvudmän har skrivit avtal vad gäller genomförande av den verksamhetsförlagda utbildningen och båda parter har enligt detta avtal ett gemensamt ansvar för VFU. Ett VFU-område omfattar antingen en kommun, en förvaltning eller en fristående förskola/skola.

Högskolans ansvar

Högskolans VFU-samordnare:

– är Högskolans länk till VFU-områdena
– samverkar med VFU-ledare och examinatorer
– tilldelar studenten en placering i ett VFU-område
– ger VFU-områdena tydlig information om den verksamhetsförlagda utbildningens syfte och organisation
– utvärderar den verksamhetsförlagda utbildningen


VFU-ledare:

– informerar studenter och handledare om till exempel progressionen i VFU
– bjuder in handledare till seminarier och träffar
– ansvarar tillsammans med examinator för att vägledningssamtal genomförs med student som inte uppfyller målen för VFU


Examinator:

– ger tydlig information om VFU inom kurser till studenter och handledare
– examinerar kurs där VFU ingår (stor vikt läggs vid handledares omdöme)
– ansvarar tillsammans med VFU-ledare för att vägledningssamtal genomförs med student som inte uppfyller målen för VFU

VFU-områdets ansvar

VFU-områdets VFU-samordnare:

– är verksamhetens länk till Högskolan
– fördelar i samråd med skolledare platserna mellan olika förskolor/skolor med hänsyn tagen till studenternas studieinriktning, tillgång på platser och tillgång på utbildade handledare
– informerar om VFU-verksamheten i området


Rektor/förskolechef:

– utser handledare som är insatta i och utbildade för sitt uppdrag
– informerar studenterna om verksamhetens organisation och pedagogiska profil
– informerar studenterna om regler och rutiner som är viktiga för studenterna att känna till, till exempel arbetsmiljöfrågor och specifika omständigheter av vikt gällande barn/elever/personal
– motiverar personal på förskolor och skolor att positivt delta i arbetet med att utbilda framtidens lärare och ser till att det ges nödvändigt utrymme för att fullgöra uppdraget
– är ett stöd för handledare och arbetslag


Handledare:

– introducerar lärarstudenten på arbetsplatsen och i arbetslaget och hjälper studenten med eventuella kontakter som behöver tas
– är insatt i målen för aktuell VFU-period
– är medveten om progressionen i studentens utbildning
– har enskilda handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka – är reflektionspartner, ger feedback och hjälper studenten att se en tydlig koppling mellan teori och praktik
– skriver omdöme om lärarstudenten enligt kursens kriterier och meddelar snarast examinator/VFU-ledare om problem uppstår
– deltar i seminarier och träffar relaterade till VFU-uppdraget
– tar regelbundet del av VFU-information på Högskolans webbplats


Studentens ansvar

Student:

– tar kontakt med handledaren i god tid före VFU-perioden börjar, besöker VFU-skolan och planerar VFU-perioden
– visar utdrag ur belastningsregistret
– tar del av gällande sekretessregler och skriver under sekretessförbindelse
– deltar aktivt i handledarens och arbetslagets arbete och tar själv egna initiativ
– arbetar successivt allt mer självständigt
– dokumenterar sitt arbete under VFU på olika sätt
– kontaktar omgående VFU-samordnare eller examinator vid problem under VFU och väntar inte tills VFU-perioden är slut

Sidan uppdaterad 2018-07-10