Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

VFU-handboken

Verksamhetsförlagd utbildning

Syfte och mål

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Målet är att få en växelverkan mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, mellan teori och praktik. Reflektionen och diskussionen tillsammans med lärarna i verksamheterna är viktiga komponenter för att studenterna ska kunna sätta sig in i och förstå komplexiteten i läraryrket.


Omfattning och innehåll

Alla lärarstudenter har 20 veckors VFU under utbildningen. Dessa veckor är fördelade på olika sätt beroende på vilken utbildning studenten läser, men alla studenter har två VFU-veckor första terminen. Under dessa veckor ska studenten få en inblick i och en förståelse för hur det är att vara förskollärare eller lärare och få insikt i om hon eller han har gjort rätt yrkesval.

VFU-placering

För att kunna förverkliga ett nära samarbete mellan olika förskolor/skolor och Högskolan i Halmstad är det viktigt att bygga upp en organisation där en student under en längre tid knyts till en förskola eller skola för att ha möjlighet att komma in i verksamhetens kultur, kunna se progression och utveckling och själv kunna ta aktiv del. Det betyder dock inte att en student gör all sin VFU på samma ställe. Det ligger ett värde i att delta i olika förskolors/skolors arbete för att kunna studera hur olika pedagoger, olika pedagogiska inriktningar, barngruppens eller klassens sammansättning, föräldrars olika bakgrund, olika yttre förutsättningar osv. präglar en förskola eller skola. Vid starten av utbildningen tilldelas den studerande en plats i ett VFU-område där han eller hon gör sin VFU. Studenter får inte ordna egna VFU-platser. Ämneslärarstudenter byter oftast VFU-placering efter ca fyra terminer. KPU-studenter gör VFU på två olika skolor under utbildningen. Förskollärar- och grundlärarstudenter placeras på övningsskolor där de gör större delen av VFU:n.


Övningsskolor och övningsförskolor

Högskolan i Halmstad deltar i en försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor. Den startade hösten 2014 och byggs ut stegvis för att 2019 omfatta alla förskollärar- och grundlärarstudenter.

Studenterna kommer, förutom under VFU, även att vara på sina övningsförskolor/-skolor när de har verksamhetsintegrerat lärande (VI-dagar). VI-dagar innebär att studenterna genomför studier på sina övningsförskolor/-skolor under fyra-fem terminer av utbildningen. Dessa dagar ingår i de högskoleförlagda kurserna, inte i VFU:n. Studenterna blir på så sätt en naturlig del av förskole-/skolverksamheten. Mer information finns på http://www.hh.se/ovningsskolor

Registerkontroll

Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter som gör VFU i förskola eller grundskola visa utdrag ur belastningsregistret (högst ett år gammalt) för rektor/förskolechef i det VFU-område där de gör VFU. Vissa kommuner kräver även att lärarstudenter som gör VFU på gymnasiet visar utdraget. Studenten ansöker själv om utdraget på polisens hemsidalänk till annan webbplats. Blanketten heter Begäran om utdrag från belastningsregistret – Förskoleverksamhet/Skola/Skolbarnomsorg (RPS 442.5). Utdraget ska visas i original och förvaras i VFU-pärmen. Det ska förnyas varje år.

Vikariat eller VFU?

Under en VFU-period får en student inte vikariera på egen eller andra förskolor/skolor. Om VFU-läraren under en dag eller del av dag, deltar i kompetensutbildning eller möte på Högskolan gör studenten VFU med stöd av annan lärare på förskolan eller skolan.

Undantag: om VFU-läraren är frånvarande oplanerat (till exempel sjuk) kan studenten eventuellt ”rycka in” som vikarie, men ska då ha betalt. Dagen räknas inte som VFU, utan studenten får ta igen den vid senare tillfälle. Vid tveksamheter kontakta Högskolans VFU-samordnare.


Sekretess

Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Alla som arbetar inom förskola eller skola omfattas av sekretesslagstiftningen, men olika yrkeskategorier har olika sträng sekretess. Sekretesslagen skyddar barns och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala och ekonomiska problem. I vissa fall måste sekretessen brytas enligt socialtjänstlagen 14 kap. § 1. Detta gäller om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att något barn far illa och det kan bli fråga om stöd, hjälp eller åtgärd från sociala myndigheters sida. Skyldigheten att anmäla och därigenom bryta sekretessen finns även vid fara för liv. Den studerande ska betraktas som en i personalgruppen när det gäller anmälningsskyldigheten och får (men måste inte) själv göra anmälan till socialnämnden.

I början av utbildningen behandlas ansvar och sekretess. Vid varje ny VFU-placering ska sekretessfrågan diskuteras mellan student och VFU-lärare och sekretessförbindelse skrivas under. Varje skolhuvudman bestämmer hur detta ska göras. Samma sekretessregler gäller för den studerande som för övriga lärare i verksamheten. Vid uppföljning efter avslutad VFU-period, när studenterna delger varandra erfarenheter, är grundregeln att ingen i gruppen med utgångspunkt i redogörelsen ska kunna peka ut enskild person (barn, elev, vårdnadshavare, personal) i verksamheten.

Försäkringsinformation

Studenter är genom högskolan försäkrade under skoltid, samt vid direkt färd mellan bostaden och den plats där undervisningen bedrivs. Med skoltid avses även VFU. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall sjukdom genom smitta.

Mer information och blankett för skadeanmälan finns på Kammarkollegiets hemsidalänk till annan webbplats.

Det är förskolechef/rektor som har huvudansvaret för arbetsmiljön på förskolan/skolan och som ska informera om och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att elever och personal utsätts för ohälsa eller skador i arbetet. Studenter omfattas också av arbetsmiljölagen (1977:1160) och likställs under VFU med förskolans/skolan personal.


VFU-områdesdagar

Förskolechef/rektor eller områdets VFU-samordnare anordnar ibland VFU-områdesdagar för studenterna. De VFU-områdesdagar som VFU-området anordnar är obligatoriska för studenterna att delta i.

Första terminen anordnas ofta ett introduktionsmöte. Studenterna får då inblick i kommunens/förskolans/skolans organisation etc. och etablerar en kontakt med områdets VFU-samordnare.

Utbildning för VFU-lärare

VFU-lärare ska vara insatta i dagens lärarutbildning och veta vilken roll de har i utbildningen. De har regelbundna handledningssamtal med studenterna, vilket förutsätter god kunskap i handledning. Vid Högskolan i Halmstad ges kursen Handledning för VFU-lärare 7,5 hp på kvartsfart varje läsår. För att kvalitetssäkra VFU:n, bör alla VFU-lärare gå denna utbildning (eller motsvarande på annan högskola).

Om VFU-området så önskar, kommer Högskolans VFU-samordnare eller lärare från Högskolan gärna till området eller skolan, till exempel på konferenstid, och informerar om lärarutbildningen och VFU. Kontakta Högskolans VFU-samordnare för mer information.

Handledning och bedömning av lärarstudenter

Under VFU erbjuds studenten möjligheter till lärande genom olika typer av handledning. Handledningen utgår från studentens intentioner och frågor i en kontinuerlig dialog mellan VFU-lärare och student. Frågorna kan till exempel beröra förskolan eller skolan som helhet, VFU-lärarens arbete eller studentens funderingar före eller efter egna planerade aktiviteter. Målet är att studenten utvecklar sin förmåga att observera och kritiskt granska andras och eget pedagogiskt arbete.

VFU-läraren ska vara ett stöd och ge studenten tydlig, konstruktiv respons som både är bekräftande och utvecklande i relation till målen i kursen. För att ge studenten möjlighet att lära sig så mycket som möjligt under sin VFU är det viktigt att VFU-lärarens bedömning sker kontinuerligt under perioden och inriktar sig på bedömning för lärande, så kallad formativ bedömning.

Handledningsprocessen bör innehålla dessa moment:
handledningsunderlag, förhandledning, observation och efterhandledning.

Studentens utbyte av handledning blir optimal när alla ovanstående delar ingår. Studenten gör en skriftlig planering (handledningsunderlag) som bildar grund för ett handledningssamtal. VFU-lärare gör en observation och ger slutligen summativ och formativ respons. VFU-lärarens handledningsstrategier behöver synliggöras och regelbundet kommuniceras med studenten. Likaså behöver både VFU-lärare och student ha en öppenhet om progression och balans mellan utmaningar och bekräftelser i den respons som ges. I likhet med den slutliga bedömningen har handledningssamtalen både summativt värderande och formativa inslag i relation till målen för den aktuella kursen. Studentens möjligheter att utvecklas som pedagog förbättras när den formativa bedömningen har hög kvalitet. Kvalitet består av att bedömningen både synliggör studentens kunnande samt vad han eller hon behöver utveckla vidare. Den hjälper också studenten att utveckla metakognition dvs. reflektion över sin egen lärandeprocess. VFU-läraren bör ha handledningssamtal med studenten minst en till två timmar per vecka.

Progressionsmatriser är översikter över de kunskaper och förmågor studenterna ska uppnå under VFU,

Förberedelse och uppföljning av VFU

– VFU-placeringarna publiceras för studenterna i VFU-databasen vid terminens början. Studenten kontaktar då sin VFU-lärare för att göra en översiktlig planering av VFU-perioden. Studenten klargör till exempel för VFU-läraren hur långt i utbildningen han eller hon har kommit, vilket ämne och åldersgrupp VFU:n fokuserar på etc.

– Två till tre veckor innan VFU-perioden börjar, har lärare vid Högskolan ett seminarium med sin studentgrupp (obligatoriskt för studenterna), där han eller hon går igenom uppgifter och mål för VFU:n. Studenten kontaktar därefter sin VFU-lärare igen och bestämmer tid för planeringsmöte. Studenten ska inför seminariet se tillbaka på omdömen och självvärderingar från tidigare VFU-perioder. Utifrån dessa formulerar studenten vilka personliga mål han eller hon ska ha för den aktuella VFU-perioden.

– Senast en vecka innan VFU-perioden börjar träffas VFU-lärare och student och upprättar en plan för studentens VFU. Studenten ansvarar för att ha med sig sin VFU-pärm med VFU-uppgifter, omdömesblankett, personliga mål, checklista etc. Han eller hon visar också sina tidigare omdömen för VFU-läraren. Observera att VFU-platsen endast kan garanteras om studenten har kontaktat sin VFU-lärare i god tid och gjort en planering för sin VFU.

– Studenten deltar under VFU-perioden i VFU-lärarens alla arbetsuppgifter, även konferenser, studiedagar, undervisning i andra ämnen än studenten för tillfället läser etc. Lärare vid Högskolan gör under vissa VFU-perioder besök på förskolan eller skolan (se stycket VFU-besök nedan). Det är studenten som ansvarar för att en tid blir bestämd med den lärare som gör besöket.

– Efter VFU-perioden har lärare vid Högskolan ett uppföljningsseminarium med sin studentgrupp (obligatoriskt för studenterna), där studenterna får dela med sig av sina erfarenheter. Studenterna lämnar också in VFU-lärarens omdöme samt en skriftlig reflektion över sin utveckling under VFU-perioden, och sparar kopior i sin VFU-pärm. Efter examination arkiveras omdömena.

– Besökande lärare skriver en besöksrapport där hans eller hennes iakttagelser under lektion eller aktivitet finns med samt en sammanfattning av samtalet med student och VFU-lärare. Det ska framgå vilket betyget han eller hon föreslår och en motivering. Efter examination arkiveras besöksrapporterna.

VFU-besök

Besöket utgör tillsammans med VFU-lärarens omdöme och studentens skriftliga reflektion en del av bedömningsunderlaget för examination av VFU. Lärare från Högskolan närvarar vid en lektion, del av lektion eller aktivitet som lärarstudenten leder. Därefter genomförs ett trepartssamtal (student, VFU-lärare och lärare från Högskolan), vilket bland annat fokuserar på var studenten befinner sig i sin utveckling mot examensmålen. Besöket på förskolan eller skolan beräknas ta ca 2–2,5 timmar.

Varje student får minst två VFU-besök under sin utbildning. Alla studenter får besök under ”slut-VFU:n”.

VFU-dokumentation

I början av lärarutbildningen introduceras hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska dokumenteras. Dokumentationen ska underlätta för student och VFU-lärare att följa studentens progression.

Studenten samlar följande i sin VFU-pärm:

– VFU-perioder och placeringar

– aktuell kurs/VFU-information

– utdrag ur belastningsregistret/ansvar och sekretess

– checklista för VFU

– närvaro-/omdömesblanketter

– exempel på pedagogiska planeringar

– aktiviteter, uppgifter och prov

– loggbok och reflektioner

VFU-pärmen ska vara ett levande dokument under hela utbildningen och den ger studenten möjlighet att synliggöra sin utveckling till färdig lärare.

Examination av VFU

I slutet av varje VFU-period skriver VFU-läraren ett omdöme om studenten (särskild blankett för varje VFU-period finns på Högskolans webbplats). VFU-lärare kommunicerar omdömet med sin student, i vilket det ska framgå hur väl kursmålen har uppnåtts (summativ bedömning). Det ska även framgå vad studenten bör fokusera och utveckla under sina kommande VFU-perioder (formativ bedömning). Målen står i respektive kursplan och förtydligas i de kursbeskrivningar/riktlinjer som finns för varje VFU-period. Det är studentens ansvar att ta med dessa till planeringsmötet inför VFU-perioden.

Efter VFU-perioden lämnar studenten blanketten till ansvarig lärare på Högskolan. Detta omdöme ligger till grund för examination av den kurs där VFU ingår (Högskolans ansvar). Om tveksamheter råder om en students lämplighet eller sätt att genomföra VFU, ska Högskolans lärare omgående kontaktas (se Vägledningssamtal nedan).

Studenten deltar i arbetet på VFU-skolan på heltid. Heltid innebär aktiv närvaro på förskolan/skolan ca 35 timmar per vecka samt arbete med kursuppgifter ca 5 timmar/vecka. All frånvaro under VFU tas igen under innevarande termin. Dock behöver inte helgdagar ("röda dagar") tas igen. Studenten kontaktar själv sin VFU-lärare och planerar in eventuellt missade dagar. Om en student varit frånvarande mer än 20 procent av en VFU-period, ska han eller hon både kontakta sin VFU-lärare och ansvarig lärare på Högskolan för att bestämma när dagarna tas igen.

Vägledningssamtal

Den yrkesetik som gäller för lärare gäller även för studenter under deras VFU-perioder. VFU-lärare och student ska kontinuerligt vid dessa perioder diskutera, reflektera och utvärdera kring vad som sker under VFU-perioden.

Om tveksamhet råder om en students lämplighet eller sätt att genomföra VFU på, kontaktar VFU-lärare snarast under pågående VFU-period ansvarig lärare på Högskolan. Det är också viktigt att studenten hålls informerad. Kursansvarig och/eller VFU-ledare har därefter ett vägledningssamtal med studenten.

Vid underkänd VFU kontaktar kursansvarig Högskolans VFU-samordnare som ordnar VFU-placering för ytterligare en VFU-period. VFU får endast göras om en gång.

Sidan uppdaterad 2018-01-26