Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Allmän information om VFU

Syfte, mål och omfattning

Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är att förankra lärarutbildningen i konkreta och praktiska erfarenheter av undervisning och lärande. Målet är att få en växelverkan mellan den högskoleförlagda och den verksamhetsförlagda utbildningen, mellan teori och praktik. Reflektionen och diskussionen tillsammans med lärarna i verksamheterna är viktiga komponenter för att studenterna ska kunna sätta sig in i och förstå komplexiteten i läraryrket.

Alla lärarstudenter har 20 veckors VFU under utbildningen. Dessa veckor är fördelade på olika sätt beroende på vilken utbildning studenten läser, men alla studenter har två eller tre VFU-veckor första terminen. Under dessa veckor ska studenten få en inblick i och en förståelse för hur det är att vara förskollärare eller lärare och få insikt i om hon eller han har gjort rätt yrkesval.

VFU-placering

För att kunna förverkliga ett nära samarbete mellan olika förskolor/skolor och Högskolan i Halmstad är det viktigt att bygga upp en organisation där en student under en längre tid knyts till en förskola eller skola för att ha möjlighet att komma in i verksamhetens kultur, kunna se progression och utveckling och själv kunna ta aktiv del. Det betyder dock inte att en student gör all sin VFU på samma ställe. Det ligger ett värde i att delta i olika förskolors/skolors arbete för att kunna studera hur olika pedagoger, olika pedagogiska inriktningar, barngruppens eller klassens sammansättning, föräldrars olika bakgrund, olika yttre förutsättningar osv. präglar en förskola eller skola.

Vid starten av utbildningen tilldelas den studerande en plats i ett VFU-område där han eller hon gör sin VFU. Studenter får inte ordna egna VFU-platser. Ämneslärarstudenter byter VFU-placering inför ämnes-VFU 2. KPU-studenter gör VFU på två olika skolor under utbildningen. Förskollärar- och grundlärarstudenter placeras på övningsskolor där de gör större delen av VFU:n.

Övningsskolor och övningsförskolor

Högskolan i Halmstad deltar i en försöksverksamhet med övningsförskolor och övningsskolor. Den startade hösten 2014 och omfattar alla förskollärar- och grundlärarstudenter.

Studenterna kommer, förutom under VFU, även att vara på sina övningsskolor/-förskolor när de har verksamhetsintegrerade dagar (VI-dagar). VI-dagar innebär att studenterna genomför studier på sina övningsskolor/-förskolor under fyra-fem terminer av utbildningen. Dessa dagar ingår i de högskoleförlagda kurserna, inte i VFU:n. Studenterna blir på så sätt en naturlig del av skol-/förskoleverksamheten.

Mer information om övningsskolor

Registerkontroll

Enligt skollagen (2010:800) måste alla lärarstudenter som gör VFU i förskola eller grundskola visa utdrag ur belastningsregistret (högst ett år gammalt) för rektor/förskolechef i det VFU-område där de gör VFU. De flesta gymnasieskolor kräver också att studenter visar utdraget. Utdraget ska visas i original och förvaras i VFU-pärmen. Det ska förnyas varje år.

Information om och blankett för registerutdrag inför VFU

Vikariat eller VFU?

Under en VFU-period får en student inte vikariera på egen eller andra förskolor/skolor. Om handledaren under en dag eller del av dag, deltar i kompetensutbildning eller möte på Högskolan gör studenten VFU med stöd av annan lärare på förskolan eller skolan.

Undantag: om handledaren är frånvarande oplanerat (till exempel sjuk) kan studenten eventuellt ”rycka in” som vikarie, men ska då ha betalt. Dagen räknas inte som VFU, utan studenten får ta igen den vid senare tillfälle. Vid tveksamheter kontakta Högskolans VFU-samordnare.

Sekretess

Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Alla som arbetar inom förskola eller skola omfattas av sekretesslagstiftningen, men olika yrkeskategorier har olika sträng sekretess. Sekretesslagen skyddar barns och deras anhörigas personliga förhållanden. Det kan vara allt från fysiska och psykiska sjukdomstillstånd till sociala och ekonomiska problem. I vissa fall måste sekretessen brytas enligt socialtjänstlagen 14 kap. § 1. Detta gäller om man i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att något barn far illa och det kan bli fråga om stöd, hjälp eller åtgärd från sociala myndigheters sida. Skyldigheten att anmäla och därigenom bryta sekretessen finns även vid fara för liv. Den studerande ska betraktas som en i personalgruppen när det gäller anmälningsskyldigheten och får (men måste inte) själv göra anmälan till socialnämnden.

I början av utbildningen behandlas ansvar och sekretess. Vid varje ny VFU-placering ska student och handledare diskutera sekretessfrågan och eventuellt ska sekretessförbindelse skrivas under. Varje skolhuvudman bestämmer hur detta ska göras. Samma sekretessregler gäller för den studerande som för övriga lärare i verksamheten. Vid uppföljning efter avslutad VFU-period, när studenterna delger varandra erfarenheter, är grundregeln att ingen i gruppen med utgångspunkt i redogörelsen ska kunna peka ut enskild person (barn, elev, vårdnadshavare, personal) i verksamheten.

Försäkringsinformation

Studenter är genom högskolan försäkrade under skoltid, samt vid direkt färd mellan bostaden och den plats där undervisningen bedrivs. Med skoltid avses även VFU. Försäkringen motsvarar arbetsskadeförsäkringens olycksfallsskydd. Den täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall sjukdom genom smitta.

Kammarkollegiet har mer information om och blankett för skadeanmälanlänk till annan webbplats

Det är förskolechef/rektor som har huvudansvaret för arbetsmiljön på förskolan/skolan och som ska informera om och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att elever och personal utsätts för ohälsa eller skador i arbetet. Studenter omfattas också av arbetsmiljölagen (1977:1160) och likställs under VFU med förskolans/skolans personal.

VFU-områdesträffar

Förskolechef/rektor eller områdets VFU-samordnare anordnar ibland träffar för studenterna. Träffarna är obligatoriska för studenterna att delta i och tiden räknas som VFU.

Första terminen anordnas ofta ett introduktionsmöte. Studenterna får då inblick i kommunens/förskolans/skolans organisation etc. och etablerar en kontakt med områdets VFU-samordnare.

VFU-pärm

I början av lärarutbildningen introduceras hur den verksamhetsförlagda utbildningen ska dokumenteras. Dokumentationen ska underlätta för student och handledaren att följa studentens progression.

Studenten samlar följande i sin VFU-pärm:

  • VFU-perioder och placeringar – aktuell kurs/VFU-information
  • utdrag ur belastningsregistret/ansvar och sekretess
  • checklista för VFU
  • närvaro-/omdömesblanketter
  • exempel på pedagogiska planeringar
  • aktiviteter, uppgifter och prov
  • loggbok och reflektioner

VFU-pärmen ska vara ett levande dokument under hela utbildningen och den ger studenten möjlighet att synliggöra sin utveckling till färdig lärare.

Sidan uppdaterad 2018-09-20