Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2019-02-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Regler för campuskort och lokaler

Du är ensam ansvarig för användandet av ditt kort och din PIN-kod.

Kortinnehavaren förbinder sig att:
(a) Iaktta dessa allmänna villkor;
(b) Inte använda kontot i strid mot gällande lag;
(c) Förvara Campuskort och PIN-kod åtskilda samt och i övrigt förvara PIN-koden på ett betryggande sätt;
(d) Inte avslöja PIN-koden för obehörig eller anteckna PIN-koden på handling som förvaras tillsammans med Campuskortet; och
(e) Omedelbart anmäla till helpdesk eller besöka Servicecenter om Campuskortet är förlorat, eller PIN-koden kommit till obehörigs kännedom.

Allmänna villkor

Du som är kortinnehavare är skyldig att:
(a) Handha och förvara kvitterat kort på ett betryggande sätt;
(b) Omedelbart kontakta Servicecenter vid förlust av kort. Vid förlust (ej slitage) av passerkort tillkommer en avgift på 50 kronor;
(c) Ej låna ut kvitterat kort. Lämna tillbaka utgånget kort: studenter återlämnar kortet till Servicecenter, externa hyresgäster återlämnar kortet till Högskolans vaktmästeri (Hus Q, våning 1) eller till Servicecenter (Glasgången Hus A/B).
(d) På begäran uppvisa passerkort för väktare och/eller driftpersonal; och
(e) Följa Högskolans regler för utnyttjande av lokaler. Vid överträdelse kan passerkortet spärras av Campusservice.

Inom Högskolan i Halmstads lokaler råder tillträdesbegränsningar.
Syftet med passerkortet är att fastslå behörigheten. Därför måste kortet alltid medföras och kunna uppvisas på begäran. Passerkortet kan ej användas som legitimation utanför Högskolan.

Regler för lokaler vid Högskolan i Halmstad

(a) Studenter får vistas i Högskolans lokaler 06:00-24:00 alla dagar i veckan. Tillträde med passerkort upphör 23.00.
(b) För såväl intern som extern användning av Högskolans lokaler gäller att gemensamma lokaler inte får användas utan att bokning skett i förväg. Undantag gäller för studenternas användning av lediga studieplatser, grupprum och uppehållsrum.
(c) I en undervisningssituation krävs koncentration och fokus av såväl lärare som studenter. Endast personal och studenter har tillträde till Högskolans undervisningslokaler. Det kan vara motiverat i vissa situationer att låta andra personer närvara, men detta tillåts från fall till fall. Det finns inga generella beslut om att utomstående får närvara vid undervisning eller annan verksamhet, eller att våra lokaler är allmänt tillgängliga. Detta gäller även barn till personal och studenter, som i detta avseende betraktas som utomstående.
(d) Gällande utrymningsplaner måste respekteras och utrymningsvägar hållas fria.
(e) Många av Högskolans lokaler och utrustning är larmade. Vid utlöst larm (brutet nödbehör t.ex.) kan man bli ersättningsskyldig om inte skälig anledning finns.
(f) Arbetsrum, projektrum och övriga utrymmen ska hållas så ordnade att det är möjligt att städa golvytor och arbetsytor och får inte användas för förvaring av personliga tillhörigheter såsom cyklar eller annan skrymmande utrustning. Husdjur får ej heller förekomma.
(g) Förtäring av alkoholhaltiga drycker får inte förekomma i Högskolans lokaler.
(h) Övernattning är förbjudet.
(i) Försäljning av externt material, utdelning eller exponering av externt broschyrmaterial, externa gratistidningar eller dylikt inom Högskolans lokaler får endast ske efter särskilt tillstånd av Campusservice eller av konferensansvarig i samband med konferenser.

Rökning är inte tillåten i Högskolans lokaler, inte heller inom tio meter från entréer till Högskolan.

Sidan uppdaterad 2019-02-04