Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

För dig som studerar på Akademin för hälsa och välfärd (HOV)

Akademins etikgranskningsgrupp har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av studentarbeten på avancerad nivå.

Information och anvisningar

Examensarbeten (empiriska studier) på avancerad nivå som genomförs på Akademin för Hälsa och Välfärd skall ha erhållit ett etiskt godkännande. Diarienummer för etiskt godkännande skall finnas med under rubrik ”Etiska överväganden” i examensarbetet. Studenter som ingår i ett större forskningsprojekt kan skriva sitt examensarbete som en del av forskningsprojekt. Diarienummer för projektets godkännande från regional etikprövningsnämnd (EPN) användas under rubrik ”Etiska överväganden” i examensarbetet.

För studenter som inte ingår i ett större forskningsprojekt och skall samla in empirisk data skall ansöka om etikprövning göras hos den lokala etikprövningsgruppen vid Akademin för Hälsa och Välfärd, Högskolan Halmstad.

Uppsatsarbete med befintlig data

Vid uppsatsarbete med befintlig data gäller att studenterna ska använda avidentifierad data från pågående projekt som har fått etikprövningstillstånd. Diskutera med handledare om en tilläggsansökan till regional etikprövningsnämnd (EPN) behöver göras. Notera att detta medför en kostnad.

Uppsatsarbete med insamling av data

Vid studentuppsatser med insamling av data gäller:

  • att säkerställa rätt kompetens på handledare, dvs rätt kompetens gällande ämnesområde och vetenskap
  • att ansvarig för verksamheten ger sitt tillåtande
  • att det alltid krävs en etisk diskussion och reflektion mellan student och handledare kring urvalet och lämpligheten kring tilltänkt grupp av informanter vad gäller informantens autonomi och känslig information.

 

Hantering och arkivering av datamaterial

Huvudregeln är att insamlat datamaterial (ljudfiler, enkäter, observationsanteckningar, utskrifter från intervjuer o s v) destrueras efter att examensarbetet är godkänt av examinator.

Om studenten har för avsikt att inom rimlig tid gå vidare med fullskalig studie kan akademin bistå med att spara datamaterial. I dessa fall läggs insamlat material i ett förslutet kuvert som lämnas till respektive handledare. Kuvertet skall vara märkt med studentens namn, inriktning och aktuellt datum. Materialet sparas sedan i arkivskåp i 10 år. När det gäller data från intervjuer sparas både ljudfil/ljudband och utskrifter.

Handhavande av datainsamling  och forskningsmaterialPDF (pdf, 99.5 kB)

Anvisningar hur du som student går tillväga vid ansökan

1. Fyll i EPN-ansökningsblankettlänk till annan webbplats. Följande punkter skall alltid fyllas i på följande sätt:

Projekttitel (sidan 1)
1.0 Information om forskningshuvudman m.m. (sidan 2)
1:1 Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18  HALMSTAD
1:2 Malin Hallén, tillförordnad akademichef, Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18  HALMSTAD
1:3 Handledaren för master/magisteruppsatsen namn med titel, mailadress, telefon, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18  HALMSTAD
1:4 Ditt/Era namn som student/studenter med titel, mailadress, telefon och utbildning

Resterande punkter fylls i utifrån ditt eget arbete.

2. Bifoga obligatoriska bilagor enligt EPN-ansökan

3. Bifoga en godkänd projektplan

4. E-posta ansökningsblankett, bilagor och blankett (med handledares underskrift) till etikansokan@hh.se

5. Posta blankett för diarieföringPDF (pdf, 33.7 kB) till Registrator,
 Box 823, 301 18 Halmstad eller e-post till registrator@hh.se

6. Yttrande från Etikgruppen sänds efter sammanträdet med e-post  till student och handledare.

Observera att ansökan inte behandlas om någon av handlingarna under punkterna 1-5 saknas.

Lokala etikprövningsgruppens möten under vt18

 

22/1 ansökan ska vara inne senast 8/1

19/2 ansökan ska vara inne senast 5/2

19/3 ansökan ska vara inne senast 5/3

16/4 ansökan ska vara inne senast 29/3

14/5 ansökan ska vara inne senast 30/4

Sidan uppdaterad 2018-06-01