Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

För dig som studerar på Akademin för hälsa och välfärd (HOV)

Akademins etikgranskningsgrupp har till uppgift att sprida information om forskningsetik samt att underlätta forskningsetiska bedömningar av studentarbeten på avancerad nivå.

 

Skicka in din etikansökan här

Här skickar du in din etikansökan. Men läs först texten nedan.

 

Information och anvisningar

Examensarbeten (empiriska studier) på avancerad nivå som genomförs på Akademin för Hälsa och Välfärd skall ha erhållit ett etiskt godkännande.

Studenter som ingår i ett forskningsprojekt kan skriva sitt examensarbete som en del av forskningsprojektet. Under rubrik ”Etiska överväganden” i examensarbetet skall diarienummer för forskningsprojektets godkännande från regional etikprövningsnämnd (EPN) användas.

Vid de tillfällen forskningsprojektet har befintlig data gäller att studenterna ska använda avidentifierad data från pågående forskningsprojekt som har fått etikprövningstillstånd. Diskutera med handledare om en tilläggsansökan till regional etikprövningsnämnd (EPN) behöver göras. Notera att detta medför en kostnad.

Studenter som inte ingår i ett forskningsprojekt och skall samla in empirisk data skall ansöka om etikprövning hos den lokala etikprövningsgruppen vid Akademin för Hälsa och Välfärd, Högskolan Halmstad. Diarienummer för etiskt godkännande skall finnas med under rubrik ”Etiska överväganden” i examensarbetet.

Uppsatsarbete med insamling av data

Vid studentuppsatser med insamling av data gäller:

  • att säkerställa rätt kompetens på handledare, dvs. rätt kompetens gällande ämnesområde och vetenskap
  • att ansvarig för verksamheten ger sitt tillåtande
  • att det alltid krävs en etisk diskussion och reflektion mellan student och handledare kring urvalet och lämpligheten kring informanter vad gäller informantens autonomi och känslig information.
     

Hantering och arkivering av datamaterial

För datamaterial som ingår i ett forskningsprojekt gäller Högskolan Halmstad rutiner för forskningsmaterial.

För datamaterial som inte ingår i ett forskningsprojekt skall insamlat datamaterial (ljudfiler, enkäter, observationsanteckningar, utskrifter från intervjuer o s v) destrueras efter att examensarbetet är godkänt av examinator.

Om studenten har för avsikt att inom rimlig tid gå vidare med fullskalig studie kan akademin bistå med att spara datamaterial. I dessa fall läggs insamlat material i ett förslutet kuvert som lämnas till respektive handledare. Kuvertet skall vara märkt med studentens namn, inriktning och aktuellt datum. Materialet sparas sedan i arkivskåp i 10 år. När det gäller data från intervjuer sparas både ljudfil/ljudband och utskrifter.

Handhavande av datainsamling  och forskningsmaterialPDF (pdf, 99.5 kB)

Anvisningar hur du som student går tillväga vid ansökan

1. Fyll i EPN-ansökningsblankettlänk till annan webbplats. Följande punkter skall alltid fyllas i på följande sätt:

Projekttitel (sidan 1)
1.0 Information om forskningshuvudman m.m. (sidan 2)
1:1 Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 HALMSTAD
1:2 Lena-Karin Erlandsson, akademichef, Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 HALMSTAD
1:3 Handledaren för master/magisteruppsatsen namn med titel, mailadress, telefon, Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 HALMSTAD
1:4 Ditt/Era namn som student/studenter med titel, mailadress, telefon och utbildning

Resterande punkter fylls i utifrån ditt eget arbete.

  1. Bifoga obligatoriska bilagor enligt EPN-ansökan
  2. Bifoga en godkänd projektplan
  3. Bifoga blankett med handledares godkännande och underskrift
  4. E-posta EPN-ansökan, bilagor, projektplan och blankett med handledares godkännande och underskrift till etikansokan@hh.se
  5. Yttrande från Etikgruppen sänds efter sammanträdet med e-post till student och handledare. Bifogat med yttrandet erhålls diarienumret.

Observera att ansökan inte behandlas om någon av handlingarna under punkterna 1-4 saknas.

Lokala etikprövningsgruppens möten under ht18

 

24/9 ansökan ska vara inne senast 10/9

22/10 ansökan ska vara inne senast 8/10

19/11 ansökan ska vara inne senast 5/11

17/12 ansökan ska vara inne senast 3/12

14/1 ansökan ska vara inne senast 2/1

Sidan uppdaterad 2018-06-28