Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Om du blir anmäld

Fusk, hindrande av undervisning eller trakasserier är inte vanligt, men det förekommer och det är allvarligt. Därför vill vi informera dig om hur disciplinärenden vid Högskolan i Halmstad hanteras.

Om du blir anmäld för att ha fuskat, stört eller hindrat undervisning eller examination eller trakasserat någon görs en utredning. Du får normalt delta i undervisning, prov och liknande under tiden mellan anmälan och beslut.

Vägen från anmälan till beslut:

  • Anmälan görs till rektor och utredning påbörjas.
  • Du får se anmälan och ge dina synpunkter.
  • Rektor tar beslut. Rektor kan fria dig, ge dig en varning eller låta ärendet gå vidare till disciplinnämnden.

Om rektor skickar ärendet vidare kallas du till disciplinnämndens möte.

  • Disciplinnämnden tar nytt beslut. Den kan fria dig, ge dig en varning eller stänga av dig från undervisning.
  • Du kan överklaga disciplinnämndens beslut vid varning eller avstängning.

Anmälan till rektor och utredning

När en anmälan har kommit in påbörjas en utredning. Du får ta del av anmälan och möjlighet att lämna dina synpunkter. Om rektor beslutar att inte vidta någon åtgärd eller att tilldela dig en varning avslutas ärendet och du får beslutet skickat till dig via e-post. Om anmälan däremot går vidare till disciplinnämnden kallas du till disciplinnämndens möte.

Disciplinnämndens möte

Disciplinnämnden består av rektor (ordförande), en lagfaren ledamot som ska vara eller ha varit ordinarie domare, en företrädare för lärarna, två studentrepresentanter, utredaren och berörd examinator. Under sammanträdet får du komplettera dina inlämnade synpunkter och svara på frågor från nämndens ledamöter. Efter mötet fattar nämnden beslut.

Disciplinnämndens beslut

När nämnden har överlagt meddelas du beslutet. Nämnden kan fria dig, ge dig en varning eller stänga av dig från undervisning. Det färdiga protokollet skickas till dig efter cirka en vecka.

  • Varning: Det innebär inte att du inte kan fortsätta att bedriva studier. Det är dock en disciplinär åtgärd som markerar att förseelsen inte är tillåten, men den är inte så allvarlig att den leder till en avstängning.
  • Avstängning: Om du blir avstängd får du inte delta i undervisning, prov eller annan verksamhet vid Högskolan under den tid som du är avstängd, högst sex månader. Du får inte vistas i Högskolans lokaler eller någon annanstans på campus. Din åtkomst till Högskolans system spärras under avstängningen. Även CSN meddelas. Avstängningen träder i kraft påföljande måndag efter disciplinnämndens beslut om inget annat anges.

Beslut i disciplinärenden syns inte på kursbevis, examensbevis eller i utdrag från Ladok, utan sparas endast i Högskolans diarium. Beslutet är dock en allmän handling och kan på begäran lämnas ut av registrator.

Överklagande av beslut

Disciplinnämndens beslut om avstängning och varning överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (12 kap. 3 § högskoleförordningen). Beslutet överklagas skriftligt. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring i beslutet du begär. Du måste skicka ditt överklagande till Högskolan i Halmstad inom tre veckor från den dag du delgavs beslutet (23 § förvaltningslagen).

Examinator beslutar om examinationen ska betygsättas

Examinator avgör om provet som misstänks ha varit föremål för fusk ska godkännas eller inte. Examinator kan välja att låta tentamen vila, det vill säga att inte meddela resultat, i väntan på disciplinnämndens beslut. Om disciplinnämnden beslutar att stänga av dig från studier, betraktas provet normalt som ogiltigt. Det är dock ändå examinator för aktuell kurs som slutgiltigt avgör om ett prov ska förklaras ogiltigt eller om det ska bedömas och betygsättas.

Disciplinnämnden prövar endast frågan om du har gjort dig skyldig till något otillåtet. Nämnden får inte besluta om eller yttra sig om huruvida din studieprestation ska bedömas eller inte.

Sidan uppdaterad 2018-02-21