Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kursvärdering

I högskoleförordningenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster första kapitel, 14 § regleras studenternas rättighet att medverka i kursvärderingar och att dessa skall sammanställas och att resultaten skall redovisas för studenterna.

Högskolan i Halmstad har gemensam utformning och gemensamma rutiner för kursvärderingar. Forsknings- och utbildningsnämnden har fastställt Riktlinjer för kursvärderingar vid utbildning på grund- och avancerad nivå vid Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats. Här sägs att genomförande, dokumentation och uppföljning av kursvärderingar är viktigt för Högskolans kvalitetsarbete.

"Att kontinuerligt genomföra, sammanställa och följa upp kursvärderingar är viktiga moment i Högskolan i Halmstads kvalitetsarbete. Högskolan i Halmstad har i samverkan med lärare och studenter vid lärosätet ansvar för att utbildningar utvecklas och förnyas. Kursvärderingar är ett viktigt instrument för denna utveckling och ska rapporteras i en så kallad kursvärderingsrapport."

I Övriga lokala bestämmelser för Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats sägs det att det i kursplanen tydligt ska framgå att kursvärdering ska genomföras och sammanställas.

I Riktlinjer för kursvärderingar vid utbildning på grund- och avancerad kan man bland annat läsa att:

 • I det lärosätesövergripande kursvärderingssystemet värderas alla kurser vid Högskolan.
 • Kursvärderingarna är webbaserade och på det språk som kursen genomförs på.
 • Varje kursvärdering innehåller fem för Högskolan gemensamma påståenden, upp till dessa har examinator möjlighet att lägga till ytterligare fem kursspecifika påståenden/frågor, kursvärderingen avslutas med två gemensamma fritextfrågor.
 • En länk till kursvärderingen i enkätverktyget skickas ut till studenterna, i normalfallet på måndagen under kursen sista vecka. Som student har du 8 dagar på dig att besvara kursvärderingen.
 • Svaren på kursvärderingarna behandlas konfidentiellt och i de sammanställningar som görs framgår inga namn på studenter.
 • Sammanställningen av kursvärderingarna kommenteras/analyseras ur ett lärar-/kursledningsperspektiv innan kursvärderingen betraktas som slutförd. Ansvarig för detta är kursens examinator.
 • Kursvärderingsrapporten ska finnas tillgänglig för studenterna senast 20 arbetsdagar efter avslutad kurs. Detta gäller även i de fall då kursvärderingen inte kommenterats/analyserats.
 • Färdiga kursvärderingsrapporter görs tillgängliga för studenterna via e-post.
 • Berörd akademichef, eller den/de personer denne anvisar, examinator och via kursens examinator, kursens verksamma lärare ska också ha tillgång till resultatet.
 • De studenter som påbörjar kursen vid nästa kurstillfälle ska få tillgång till kursvärderingsrapporten och en beskrivning av de eventuella förändringar som föranletts av denna. Vid kursstart ska studenterna också informeras om och uppmanas/uppmuntras att besvara den kursvärdering som kommer vid kursens slut. Kursens examinator är ansvarig för att detta uppfylls.
 • Akademiråden ska besluta om ordning för rapportering och åtgärder med anledning av kursvärderingsrapporterna.
 • För kurser som helt eller till stora delar utgörs av VFU formulerar akademierna själva de kursvärderingsfrågor som passar de speciella villkor som gäller för dessa kurser. Dessa kurser ingår inte i det lärosätesövergripande kursvärderingssystemet och dess kursövergripande rapporter.
Sidan uppdaterad 2016-04-13