Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Utbildnings- och kursplaner

Utbildningsplan

För varje utbildningsprogram skall finnas en utbildningsplan som reglerar programmet. Utbildningsplanen fastställs av Forsknings- och utbildningsnämnden

I utbildningsplanen skall anges;

 • de kurser som utbildningsprogrammet omfattar,
 • den huvudsakliga uppläggningen av utbildningsprogrammet och,
 • de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till utbildningsprogrammet (särskild behörighet).

I utbildningsplanen skall det också anges när utbildningsplanen eller en ändring av den skall börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs. (Högskoleförordningen 6 kap 17 §)

Utbildningsplanen ska normalt finnas tillgänglig för sökande en (1) månad innan ansökningstiden går ut.

Kursplan

För alla kurser skall finnas en kursplan. Kursplaner fastställs av akademiråd.

I kursplanen skall anges

 • kursens benämning,
 • om kursen är på grundnivå eller avancerad nivå,
 • antal högskolepoäng som kursen omfattar,
 • kursens fördjupning i förhållande till examensfordringarna för kandidat-, magister- respektive masterexamen,
 • kursens mål,
 • det huvudsakliga innehållet i kursen,
 • den kurslitteratur och de övriga läromedel som skall användas,
 • de krav på förkunskaper och andra villkor utöver grundläggande behörighet som gäller för att bli antagen till kursen (särskild behörighet),
 • formerna för att bedöma studenternas prestationer,
 • de betygsgrader som skall användas,
 • om kursen är uppdelad i delar, och
 • om antalet tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperioder för att bli godkänd är begränsat.

I kursplanen skall det också anges när kursplanen eller en ändring av den skall börja gälla samt de övergångsbestämmelser och övriga föreskrifter som behövs. (Högskoleförordningen 6 kap 15 §).

Enligt högskoleförordningen 6 kap 22 § sägs att om antal tillfällen för prov som en student får genomgå för att få godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs begränsas, skall antalet tillfällen bestämmas till minst fem. Om godkänt resultat på en kurs eller del av en kurs förutsätter att studenten genomgått praktik eller motsvarande utbildning med godkänt resultat, skall antalet praktik- eller motsvarande utbildningsperioder bestämmas till minst två.

Enligt Högskolans lokala bestämmelser för examination har student rätt till en ordinarie tentamen och två omtentamenstillfällen på varje kurs/examinationsmoment. Om ytterligare tillfällen krävs måste studenten vara beredd att tentera enligt eventuell ny eller förändrad kursplan. Detta gäller oberoende av om samtliga tre tentamenstillfällen utnyttjats eller ej.  

Alla obligatoriska moment skall anges i såväl kursplan som schema.

I kursplanen ska det tydligt framgå att kursutvärdering ska genomföras och sammanställas (läs mer under avsnittet Kursutvärdering)

Kursplan inklusive litteraturlista skall finnas tillgänglig senast en (1) månad före sista ansökningsdag. Kursplanerna kan i detta läge fastställas med en preliminär litteraturlista. Definitiv litteraturlista skall fastställas senast 15 maj för kommande hösttermins kurser respektive 15 november för kommande vårtermin.

Sidan uppdaterad 2018-03-01