Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-10-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Examen

En examen är ett bevis på att du genom dina studier har tillägnat dig kunskaper och förmågor upp till en viss nivå. När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen måste du själv ansöka om ett examensbevis.

Examensordning

Regeringen beslutar vilka examina som får utfärdas vid olika universitet och högskolor. Detta finns reglerat i examensordningen. Varje universitet och högskola får sedan besluta om lokala bestämmelser, till exempel om vilka huvudämnen/huvudområden som ska finnas och hur examen ska benämnas. Det betyder att kraven för examina kan skilja sig åt mellan olika universitet och högskolor, men det finns alltid en gemensam kärna av regler som gäller för alla.  

Det finns tre utbildningsnivåer:

 • grundnivå
 • avancerad nivå
 • forskarnivå

Varje nivå förutsätter och bygger på att man har utbildning på tidigare nivå(er).

Examen på grundnivå

 • Högskoleexamen 120 hp 
 • Kandidatexamen 180 hp 

En högskoleexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp inom ett huvudområde. Inom ramen för kursfordringarna skall du också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 7,5 hp inom huvudområdet för utbildningen.

En kandidatexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om 180 hp med viss inriktning, varav minst 90 hp med successiv fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Inom ramen för kursfordringarna skall du också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.

Examen på avancerad nivå

 • Magisterexamen 60 hp
 • Masterexamen 120 hp

En magisterexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om 60 hp varav minst 30 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om mins 180 hp eller motsvarande utländsk examen. 

Inom ramen för kursfordringarna skall du också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen.

En masterexamen uppnår du efter fullgjorda kursfordringar om 120 hp varav minst 60 hp med fördjupning inom huvudområdet för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 hp eller motsvarande utländsk examen.

Inom ramen för kursfordringarna skall du också ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 hp, dock minst 15 hp, om du redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Examen på forskarnivå

 • Licentiatexamen, 120 hp
 • Doktorsexamen, 240 hp

Som doktorand bedriver du utbildning på forskarnivå där målet är att utbildningen resulterar i en doktorsexamen och/eller licentiatexamen. Licentiatexamen är en självständig examen eller en etapp på väg mot doktorsexamen och kräver normalt två års heltidsstudier. För att erhålla doktorsexamen krävs fyra års heltidsstudier. I praktiken tar det längre tid att slutföra sin utbildning eftersom man som doktorand även brukar delta i annat arbete, exempelvis undervisning.

Yrkesexamen på grundnivå

 • Högskoleingenjörsexamen, 180 hp
 • Lärarexamen, 180 hp/210 hp
 • Sjuksköterskeexamen, 180 hp

Yrkesexamen på avancerad nivå

 • Civilekonomexamen, 240 hp
 • Civilingenjörsexamen, 300 hp
 • Lärarexamen, 240 hp/270 hp/300 hp/330 hp
 • Specialistsjuksköterskeexamen, 60 hp/75 hp

En yrkesexamen är en examen med en viss yrkesinriktning. För att få en sådan vid Högskolan i Halmstad måste du alltid följa ett program. I många fall kan den som uppfyller fordringarna för en yrkesexamen även få en generell examen.

Sidan uppdaterad 2018-10-17