Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Verksamhetsförlagd utbildning

Att praktisera på en arbetsplats kan vara ett bra sätt att få in en fot på arbetsmarknaden. Du får kontakter inom arbetslivet och erfarenheter som kan vara oerhört viktiga när det är dags att söka jobb.

På en del utbildningar är den så kallade verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) en obligatorisk del av utbildningen. På andra utbildningar kan praktikperioder ingå som en frivillig del. Se vad som gäller vid respektive utbildningsbeskrivning eller kontakta akademin där utbildningen ges.

Sök bland Högskolans utbildningar

Skador under praktik

Enligt lag har studenter ett visst ansvarsskydd och rätt till skadeersättning vid praktik. En förutsättning för det är att praktiken står med i utbildningsplan eller kursplan. Om praktiken har föreskrivits enbart i kursplanen, utgår ersättningen endast om praktiken har åsatts ett poängtal. Någon ersättning utgår inte om arbetsgivaren har en försäkring som täcker skadan.

Ersättning lämnas för person- eller sakskada som har tillfogats arbetsgivaren, oavsett om den som har orsakat skadan är vållande till skadan eller inte. Ersättning lämnas även för ren förmögenhetsskada som har tillfogats arbetsgivaren genom brott.

Ersättning med anledning av en och samma skadehändelse lämnas med högst 2 000 000 kronor för personskada, med högst 100 000 kronor för sakskada och med högst 100 000 kronor för ren förmögenhetsskada genom brott.

Ansökan om ersättning ska göras senast två år från den tidpunkt då den skadegörande handlingen företogs. Ansökan görs hos högskolestyrelsen för Högskolan i Halmstad. Högskolan ska sedan med eget yttrande lämna över ärendet till Universitetskanslersämbetet.

Inom Högskolan i Halmstad ska ärenden anmälas till rektor.

Sidan uppdaterad 2018-03-01