Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Övergripande förvärvspolicy för Högskolebiblioteket i Halmstad

Bibliotekets samlingar och förvärv – huvudsakligen böcker tidskrifter och databaser i tryckt och elektronisk form- ska stödja och befrämja den forskning och undervisning som bedrivs vid Högskolan i Halmstad. Dessutom bevakar biblioteket aktivt utvecklingen av nya medier. Ett basbestånd av mer allmän och övergripande karaktär skall även tillhandahållas.

För det löpande förvärvsarbetet, urval, bevakning, beställning etc., ansvarar bibliotekets personal. Därutöver uppmuntras till samarbete i olika form med ämnesföreträdare och forskare på sektionerna. Alla biblioteksanvändare är välkomna med inköpsförslag, det är dock bibliotekets ansvar att besluta om inköp.

Alla fjärrlåneansökningar bedömes först som ett inköpsförslag av ansvarig bibliotekarie.

Tidskrifter och uppslagsverk förvärvas i första hand elektroniskt med campuslicens om detta är möjligt. Tryckta exemplar av vetenskapliga tidskrifter som också förvärvats elektroniskt gallras. Böcker i elektronisk form med ingen/begränsad utskriftsmöjlighet kan ibland även anskaffas i tryckt form om detta efterfrågas.

Donationer tas emot om de är av det slag som normalt skulle förvärvas till biblioteket. Biblioteket förbehåller sig rätten att fritt förfoga över donerat material (katalogisera, gallra, magasinera).

Examensarbeten på olika nivåer förvärvas i princip inte. Högskolans egna uppsatser/examensarbeten publiceras från hösten 2006 elektroniskt i DiVA och biblioteket gallrar efterhand äldre tryckta uppsatser. Även uppsatser från andra universitet/högskolor finns tillgängliga i olika elektroniska arkiv som t.ex. Uppsök.

Ett aktivt bestånd består av relevant och aktuell litteratur. Äldre och mindre frekvent litteratur gallras eller magasineras. Ämnesansvarig bibliotekarie ansvarar för gallring och magasinering. Äldre upplagor, föråldrad litteratur liksom uttjänta kursböcker och överexemplar gallras. Litteratur som ej utlånats på länge gallras efter bedömning av varje titel. Klassiker av bestående värde och böcker som är unika för
Högskolebiblioteket i Halmstad gallras inte utifrån ovannämnda kriterier (vi ingår i det nationella bibliotekssystemet och har ett ansvar för helheten).

När nya ämnen tillkommer i Högskolans utbildningar görs en särskild översyn av det nya ämnet (helst tillsammans med ämnesansvariga lärare).

I princip köpes ett exemplar av varje titel. Mycket efterfrågad litteratur med långa reservationsköer kan införskaffas i flera exemplar. Inköp av häftade böcker föredras framför inköp av dyrare inbundna utgåvor.

Obligatorisk kurslitteratur tillhandahålles i princip i ett referensexemplar och ett utlåningsexemplar. Förekommer titeln i ett stort antal kurser kan flera utlåningexemplar inköpas.

Utgivningen av svenska avhandlingar bevakas. Avhandlingar relevanta för högskolan förvärvas. Det blir allt vanligare att avhandlingar publiceras elektroniskt i universitetets/högskolans egna arkiv. Relevanta avhandlingar som finns elektroniskt katalogiseras i bibliotekets katalog med länk till fulltexten. Även rapporter i elektronisk form, som bedöms vara av intresse för högskolan och är fritt tillgängliga,
katalogiseras i bibliotekets katalog. Låntagaren förväntas vid läsning av elektroniska dokument i första hand läsa texten på skärmen eller själv stå för utskrift.

Spelfilmer förvärvas så att samlingen speglar olika genrer och filmhistoriens utveckling. Mångfald eftersträvas och olika länder skall representeras. Skönlitteratur på svenska och engelska inköpes förutom för litteraturundervisningens behov även för bildning och nöje, gärna i pocket. I språkämnena bör finnas ett visst bestånd av skönlitteratur utöver kurslitteraturen.

Sidan uppdaterad 2016-12-09