Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-09. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kvalitetsprogram 2012-2015 för Högskolebiblioteket

Ladda ner hela dokumentetPDF (pdf, 188.1 kB)

inklusive våra uppställda kvalitetsmål samt avsnitt om rutiner för uppföljning och utvärdering

Inledning

Högskolebibliotekets kvalitetssystem ska se till att den service och det stöd som ges via biblioteket håller hög kvalitet.

Högskolebiblioteket arbetar utifrån Högskolans vision, strategidokument och kvalitetspolicy. Biblioteket har utarbetat mål och strategier som grund för sin verksamhet.

Kvalitetsarbete

Kvalitetssäkring sker fortlöpande genom dialog på central högskolenivå, på organisationsnivå och på individnivå. Vart annat år genomförs en mer omfattande användarenkät på högskolan.

Kvalitetsförbättringar sker kontinuerligt utifrån dessa dialoger och användarenkäter samt genom bibliotekets omvärldsanalys och verksamhetsutveckling.

Uppföljning och förbättringsarbete

Högskolebiblioteket arbetar systematiskt med att förbättra kvaliteten i verksamheten genom att

  • Kartlägga – kvalitetsfrågor fångas upp bl. a genom regelbundet återkommande enkäter
  • Analysera och prioritera problem gemensamt i arbetsgruppen eller i projekt
  • Rutiner och metoder förändras vid behov
  • Åtgärdernas verkan kontrolleras, följs upp och utvärderas.

Kvalitetsarbetet innefattar dels det som ska främja bibliotekets interna processer, dels det arbete som är riktat mot att ta in omvärldens önskemål, krav och förbättringsförslag på bibliotekets service.

För att få in synpunkter och höja kvaliteten på servicen görs regelbundet enkätundersökningar. Dessutom ges alltid möjligheten att i direkt dialog med biblioteket ge synpunkter och förbättringsförslag.

Statistik tas årligen fram för att följa verksamheten över tid och skapa förutsättningar för analys och förändringar. Statistiken visar dels på ekonomiska förutsättningar, dels på verksamhetsomfattning.

Nationellt insamlas data från alla svenska bibliotek till en gemensam biblioteksstatistik som utkommer årligen. Detta medför att jämförelser med andra bibliotek i sektorn görs regelbundet.

Hur olika intressenter involveras

Högskolans studenter och personal har möjlighet att påverka bibliotekets arbete och utveckling på flera sätt. Biblioteksrådet med representanter för forskning och utbildning följer kontinuerligt arbetet och ger synpunkter. Kontaktbibliotekarier arbetar nära ämnesansvariga lärare och forskare kring utbildning, informationssökning och resurser i form av litteratur och elektroniskt tillgängliga källor.

Högskolebibliotekets verksamhet är serviceinriktad och därför är också medvetenheten hög om vikten av att lyssna på användarna. De synpunkter som kommer fram i möten med studenter, lärare och forskare tas upp i dialog och förs till bibliotekets enhetsmöten för diskussion och åtgärd. I de flesta fall är åtgärderna omedelbara och direkt riktade till användarna.

Bibliotekets medarbetare identifierar i verksamheten olika förbättringsområden som tas upp till diskussion vid möten och bearbetas i projekt eller direkta åtgärder.

Bibliotekschefen har minst årligen medarbetarsamtal och arbetsmiljörond som tar upp kvalitetsaspekter i verksamheten.

Ansvarsfördelning av bibliotekets kvalitetsarbete

Alla medarbetare bär ett eget ansvar för kvalitetsarbetet. Alla ska:

  • Känna till och aktivt delta i upprättandet av mål och strategier
  • Följa upprättade rutiner och handlingsplaner
  • Rapportera avvikelser, klagomål och synpunkter
  • Ta initiativ och delta i diskussioner om kvalitet
  • Ta ansvar för områden som berör utveckling

Bibliotekschefen har det övergripande kvalitetsansvaret. Bibliotekschefen leder kvalitetsarbetet och ansvarar för att dokument och rutiner tas fram och är uppdaterade samt att kvalitetsarbetet sker fortlöpande.

Biblioteksrådet ger synpunkter på bibliotekets kvalitetsdokument.

Rutiner för revidering av relevanta dokument

Dokumenten revideras regelbundet genom att frågan lyfts gemensamt i biblioteket eller Biblioteksrådet. Översyn sker kontinuerligt som en del bibliotekets årliga handlingsplan.

Kvalitetsmål


Långsiktiga övergripande kvalitetsmål

Bibliotekets kvalitet existerar i samspelet mellan biblioteket och akademin för att nå högskolans mål. Biblioteket stödjer genom sin närhet, kunskap och service den utbildning, forskning och samverkan som högskolan bedriver.

I ett kvalitetsarbete är det bibliotekets förmåga att se, förstå och agera på användarnas reella och outtalade behov som avgör om hög kvalitet på bibliotekets tjänster ska uppnås.

En målsättning för bibliotekets kvalitetsarbete är att understödja den kultur och de tänkesätt som bäst stödjer en medveten, innovativ och långsiktig utveckling av utbildning och forskning.

Att ha en mycket hög servicekvalitet är en naturlig och stark kulturbärare i biblioteksverksamheten och något som genomsyrar och utvidgar bibliotekets kommunikation med övriga organisationen i alla frågor.

Genom att arbeta medvetet och med stor öppenhet kring kompetens och verksamhetsfrågor strävar biblioteket att med friska ögon se de möjligheter som ligger i att förändra och stödja förändring som leder till effektivitet, tydlighet och användarnytta inom hela högskolan.

Sidan uppdaterad 2016-12-09