Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-04-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Cathrine Hildingh

Professor i vårdvetenskap, Akademin för hälsa och välfärd. Utnämnd 2009.

Hälsofrämjande och entreprenörskap viktiga pusselbitar i vården

Cathrine Hildinghs forskning är uppdelad i fyra huvudområden: prevention och rehabilitering; instrumentutveckling; kvinnors hälsa samt hälsofrämjande arbete och entreprenörskap.

– Min avhandling handlade om lekmannastyrda stödgrupper för personer som har drabbats av hjärtsjukdom. Efter avslutat avhandlingsarbete har jag fortsatt att arbeta inom området prevention och rehabilitering efter hjärtsjukdom, berättar Cathrine Hildingh.

Utvecklar instrument

I rehabiliteringssammanhang är det mycket viktigt att förstå patienternas känsla av sammanhang, deras sociala stöd och copingförmåga, det vill säga förmåga att hantera olika (ofta jobbiga) situationer. Det finns etablerade, men relativt omfattande instrument som mäter vart och ett av dessa områden, men det är av stort kliniskt värde att utveckla ett kort och enkelt instrument som innefattar samtliga dessa tre delar. Cathrine Hildingh ingår i ett forskarteam där Högskolan i Halmstad, Landstinget Halland och Hälsohögskolan i Jönköping samarbetar för att utveckla ett sådant instrument.

Cathrine Hildings tredje forskningsområde handlar om kvinnors hälsa.

– Hjärt- och kärlsjukdomar har ökat bland kvinnor och allt yngre kvinnor drabbas. Ofta är kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt sjukare än män och får fler komplikationer. Sjukdomar av detta slag utvecklas under mycket lång tid. Därför är det viktigt att studera kvinnans situation i dagens samhälle för att få förståelse för hennes hälsosituation och ha möjlighet att sätta in förebyggande åtgärder i tid, säger Cathrine Hildingh.

Främjar hälsa och entreprenörskap

Cathrine Hilding är koordinator i ett internationellt projekt som handlar om hälsofrämjande arbete och entreprenörskap i sjuksköterskeutbildningen.

– Tanken är att göra jämförelser mellan unga europeiska sjuksköterskestudenter när det gäller kostintag, kostvanor och fysisk aktivitet. Vi ska också undersöka attityder till att motivera patienter eller klienter i livsstilsfrågor. Utmaningen för hälso- och sjukvårdspersonal ligger i att inkludera ett mer hälsoorienterat arbetssätt för att öka hälsan i samhället.

Samverkan naturligt och nödvändigt

om forskare och lärare inom omvårdnad har Cathrine Hildingh naturliga kontaktytor med vård och sjukvård inom bland annat landstinget. Sedan år 2000 har hon en del av sin tjänst förlagd vid FoU-enheten inom närsjukvården där hon handleder olika personalkategorier i deras forskningsprojekt. Cathrine Hildingh är också medlem i Study Design Board vid länssjukhuset i Halmstad.

Professor Cathrine Hildingh

Cathrine Hildingh föddes 1949 i Göteborg, där hon också växte upp. Efter sjuksköterskeutbildningen arbetade hon på Sahlgrenska sjukhuset innan hon utbildade sig till vårdlärare. Hon undervisade på Vårdhögskolan i Varberg under flera år. Sedan 1995, då vårdhögskolan blev statlig, är Cathrine Hildingh verksam på Högskolan i Halmstad. Efter disputationen 1996 var Cathrine Hildingh prefekt under tre år. Hon blev docent 2007 och professor 2009.

Sidan uppdaterad 2016-04-14