Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Jonas Gabrielsson

Professor i företagsekonomi med inriktning företagsstyrning, särskilt entreprenörsföretag vid Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 2016.

Jonas Gabrielsson forskar om bolagsstyrning i entreprenöriella verksamheter – exempelvis unga och växande företag. Fokus ligger på ägandets och styrningens roll och betydelse för företagens strategi- och affärsutveckling. Han forskar även om akademiskt entreprenörskap – hur akademisk forskning kommersialiseras och sprids via inkubatorer och andra typer av innovationsstöd.

– Det handlar om akademikers entreprenörskap och hur detta kan kopplas till forskningens spridning – alltså själva nyttiggörandet. Jag är intresserad av olika sätt att kommersialisera och nyttiggöra forskning samt hur olika intermediärer samverkar med varandra i innovationssystemet, berättar Jonas Gabrielsson.

Han har i flera av sina projekt studerat samspelet mellan forskning och omgivande samhälle.

– Forskningen är viktig för att vi som akademiker ska kunna bidra till samhället. Den är ett verktyg som håller oss uppdaterade, pålästa och skärpta. Forskningen är i detta avseende inte ett mål utan ett medel. En av de största mekanismerna för nyttiggörande av forskning är faktiskt de studenter vi möter, vi utmanar deras tänkande och ger dem förutsättningar att lära sig saker.

Mångdisciplinära miljöer givande

I Lund jobbade Jonas Gabrielsson vid Circle (Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy) som är ett interdisciplinärt forskningscentrum.

– Det skapade en tydlighet i min egen disciplin, eftersom jag fick arbeta tillsammans med människor från olika ämnesområden. Det är väldigt givande att jobba i mångdisciplinära miljöer, säger han.

Nyligen fick Jonas Gabrielsson en artikel publicerad inom området hållbar utveckling – ett område som han tycker är extra viktigt. Projektet handlade om kommersialisering av vatteninnovationer och inbegrep samarbeten med personer inom ämnesdiscipliner som han tidigare inte hade jobbat med. En utmaning som passade honom utmärkt.

– Det var väldigt kul, och ledde till konkreta och handgripliga resultat. Jag trivs med att jobba i projekt där jag lär mig nya saker samtidigt som man kommer någonstans rent forskningsmässigt.

En helt ”vanlig” student

Jonas Gabrielsson drivs av utmaningar, och i dag är hans största utmaning att skapa en stabil bas för sin forskning i Halmstad. Efter åren i Lund behöver han nu bygga upp en ny grund, exempelvis när det gäller forskningsmedel. Men lika viktigt är att hitta kontaktytor mot angränsande forskningsområden, både internt och externt.

– Min forskning ska inte vara ett slutet system – den går över ämnesgränser och har kopplingar till annan forskning som bedrivs på Högskolan. Dessutom är det kul att jobba med folk som inte är som jag, säger han.

Jonas Gabrielsson började sin akademiska karriär med att läsa fristående kurser inom ämnet informatik på Högskolan i Halmstad efter sina gymnasiestudier inom ekonomi. Han återvände senare till ekonomi när han började studera företagsekonomi vid samma lärosäte. Han tog sin kandidatexamen i strategisk marknadsföring, men läste också ämnesfördjupningen inom området ekonomistyrning. Magisterstudierna ägnades åt strategi och förändringsledning.

– Jag var en helt ”vanlig” student under kandidatutbildningen, men hade rätt lätt för att läsa. Det var först under magisterutbildningen som jag blev intresserad av forskning. Jag fick upp ögonen för olika teoriers styrkor och svagheter och upptäckte samtidigt att det fanns personer runt omkring mig som både inspirerade och utmanade mitt sätt att tänka.

Känner ödmjukhet

Länge såg Jonas Gabrielsson teori och praktik som två skilda ting, men under studierna på magisternivå insåg han att teori är väldigt praktiskt och att det praktiska är grunden till teori. En insikt som visade att det fanns en poäng med forskning.

– Det som driver mig framåt är alla möten med personer som inspirerar mig och som utmanar mina föreställningar och får mig att tänka till. Finns det något som jag har förstått, är det att man ständigt måste vässa skallen och det gör man genom utmaningar, säger han.

I sin nya roll som professor känner Jonas Gabrielsson ödmjukhet inför sitt uppdrag, inte minst eftersom professorstiteln förpliktigar.

– Att vara professor innebär att ta stort ansvar för både forskningens och utbildningens kvalitet. De närmaste tio åren vill jag ägna mig åt att utveckla mitt ämne inom den forskningsmiljö där jag ingår – både vad gäller utbildning och forskning. Att ta ansvar för detta motiverar mig väldigt mycket.

TEXT: IDA FRIDVALL

Jonas Gabrielsson föddes 1975 i Varberg, där han också växte upp. Han studerade företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad. Efter avslutade studier uppmuntrades han att söka till forskarutbildningen i Lund, där han disputerade 2003 på avhandlingen ”Boards and Governance in SMEs: An Inquiry into Boards’ Contribution to Firm Performance”. Efter forskarutbildningen arbetade Jonas Gabrielsson vid Handelshögskolan BI i Oslo. 2005 återvände han till Lunds universitet som postdoktor, och fick därefter en lektorstjänst 2007. År 2011 började han jobba vid Högskolan i Halmstad, där han sedan 2016 arbetar heltid. Jonas Gabrielsson utsågs till professor 2016.

Sidan uppdaterad 2018-02-26