Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Mike Danilovic

Professor i industriell organisation med inriktning på innovation och technology management, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Utnämnd 2010.

Forskar om processer

Mike Danilovic forskning handlar om innovationer och innovationsprocessen, och då i synnerhet högteknologiska företag och produkter som mobiltelefoner, bilar och flygplan – och om samverkan mellan akademin och näringslivet.

– Med andra ord handlar min forskning om innovationsprocessen, från idé till kommersialisering. För att ta fram högteknologiska produkter krävs att man samverkar. Både internt på ett företag, men också med kunder och leverantörer. Innovation är en iterativ process, alltså en återkommande process, och också en fråga om interaktion mellan olika aktörer. Jag försöker att förstå dynamiken i innovationsprocesser och beskriva det iterativa och interaktiva, säger Mike Danilovic om sitt forskningsintresse.

Tre viktiga bitar i interaktionen

För att förstå interaktionen måste man förstå (framför allt) tre aspekter. Den första är strukturerna i organisationen och i produktstrukturen, som påverkar hur interaktionen mellan människorna fungerar.

Mike Danilovic har utvecklat analysmetoder och mjukvarustöd för att företagen ska kunna förändra sina invanda strukturer så att de blir stödjande för interaktionen med andra aktörer och för innovationsprocesserna. En annan aspekt är arbetssättet och rutiner. Hur ser samarbetet ut på ett företag? Hur agerar människorna i sin interaktion med andra? Finns förutsättningar för samverkan? Hur ska de traditionella rutinerna utvecklas och förändras för att möjliggöra ett mer intensivt samarbete?

– Den tredje viktiga aspekten är sociala och psykologiska gränser, som maktförhållanden, identitet och traditioner, sådant som ibland kallas mjuka faktorer. De påverkar hur vi interagerar, samarbetar och kommunicerar med varandra. Här finns både positiva och negativa aspekter inbyggda. I min forskning ställer jag frågor om hur kommunikation kan förbättras för att för att minska de negativa aspekterna av dessa mjuka och för många okända gränser?

Communities och sociala medier viktigt i kundkontakter

Kommersialiseringsdelen i innovationsprocessen handlar om hur företag interagerar med kunder och marknad. Mike Danilovic studerar bland annat interaktion på nätet, hur företag utnyttjar så kallade communities och sociala medier för att få dialog med kunder, brukare och leverantörer för att skapa innovationer.

– Många innovationer misslyckas eftersom marknaden och kommersialiseringsfrågorna inte beaktas i tillräckligt hög grad. Företagen interagerar alldeles för lite med brukarna av deras produkter och saknar tillräckligt väl utvecklade processer att ta vara på kundernas erfarenheter, synpunkter och önskemål och behov.

Mike Danilovic och hans forskarkolleger är också intresserade av hur innovationsförmågan och innovationsprocesserna hos företag som agerar på världsmarknaden påverkas av kommersialisering och tidig närvaro på flera marknader (globala såväl som lokala).

Empirisk närhet – att vara nära det man studerar

I sin forskning arbetar Mike Danilovic med empirisk närhet, det vill säga att vara nära det han studerar. Han är också professor i företagsekonomi och den gemensamma nämnaren för honom i de båda ämnena, är interaktionen mellan aktörer och närheten till de företag som han studerar.

– Att jobba företagsnära har alltid varit naturligt och självklart för mig. Både industriell organisation och företagsekonomi är tillämpade områden. Det är mer praktiska ämnen än teoretiska. Vi lånar teorier från andra områden i syfte att analysera, beskriva och förstå komplexa fenomen som vi studerar i verkligheten. Och det är företagens verklighet det handlar om. För att förstå ett företags problem måste du vara nära det du studerar. Du måste veta hur de jobbar och vilka deras förutsättningar är. Det kan du inte enbart läsa dig till. Du måste vara där, se och observera, ibland till och med påverka för att förstå vad som händer, testa och pröva gränserna, annars kan du inte förstå, och inte heller hjälpa till som forskare att utveckla eller förändra företagens sätt att arbeta.

Mike Danilovic
Mike Danilovic föddes 1955 i Belgrad i Jugoslavien. Han påbörjade civilingenjörsstudier i teknisk fysik på Linköpings universitet i mitten av 1970-talet men slutade efter två år och började arbeta, bland annat inom sjukvården, och som dammsugarförsäljare och handelsresande. Efter officersutbildning återupptog han universitetsstudierna i Linköping, denna gång i företagsekonomi, och tog ekonomexamen 1985. Lärare och doktorand på Linköpings universitet från 1986. Licentiatexamen 1997, doktorsexamen 1999. Från år 2000 verksam på Internationella handelshögskolan i Jönköping, där han blev docent 2005 och professor 2008. Anställdes som professor på Högskolan i Halmstad 2010.
Sidan uppdaterad 2018-02-26