Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Anställning som doktorand

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen forskarutbildning.

En doktorand ska anställas tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig för längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år och den får sedan förnyas med högst två år i taget. Om en doktorand begär det får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50 procent av heltid. Man kan som längst vara anställd som doktorand under åtta år men den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar forskarutbildning på heltid under fyra år. Anställningstiden får vara längre än vad som sägs ovan om det finns särskilda skäl, till exempel om doktoranden varit föräldraledig.

Institutionstjänstgöring

Det är vanligt att doktorander vid sidan av forskarutbildningen har någon form av institutionstjänstgöring, till exempel administration, forskning eller undervisning. Sådant arbete får inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid, sett till hela utbildningstiden. Det är viktigt att skilja på den tid man lägger ned på forskarutbildningen och den tid man arbetar vid institutionen - detta ska regleras i den individuella studieplanen, men även andra sätt kan förekomma.

Lön

Lönen för doktorander regleras i ett lokalt kollektivavtal "Avtal om lönestege för innehavare av anställning som doktorand” där lönen justeras i enlighet med de framsteg som doktoranden gör i sin utbildning. Dessa framsteg ska framgå av doktorandens individuella studieplan där progression noteras.

Arbetsmiljö

Högskolan i Halmstad har ansvar för alla anställdas arbetsmiljö och detta omfattar även doktorander.

Sidan uppdaterad 2018-09-28