Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-04-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Framställning och distribution av licentiatuppsats/avhandling

1. Layout

Mall för inlaga till avhandling/uppsats samt instruktioner hur denna mall används finns att ladda ner från Halmstad University Presslänk till annan webbplats.

Skicka inlagan och följande information till ansvarig kommunikatör vid akademin:

  • Om det är en doktorsavhandling eller en licentiatuppsats.
  • Titel på avhandlingen/uppsatsen.
  • Namn och tillhörighet.
  • Bild (personporträtt) och kort text till baksidan. Texten ska vara max 500 tecken i typsnittet adobe garamond pro, 10 punkter.
  • Valfritt: Högupplöst bild till framsidan. 300 dpi och jpeg-format.

Observera: Detta ska skickas in senast tre veckor innan avhandlingen ska finnas i tryckt format, vilket i sin tur är tre veckor innan disputationen/licentiatseminariet. Detta innebär att ovan ska skickas in senast sex veckor innan disputationen/licentiatseminariet.

Ansvarig kommunikatör vid akademin förmedlar denna information till layoutansvarig på kommunikationsavdelningen. Layoutansvarig på kommunikationsavdelningen använder de obligatoriska layoutmallar som är framtagna för Högskolan i Halmstads doktorsavhandlingar och licentiatuppsatser. Layoutansvarig på kommunikationsavdelningen har en dialog med förlaget Halmstad University Press som tilldelar varje avhandling/uppsats de ISBN och serienummer som behövs. Kommunikationsavdelningen färdigställer sedan tryckfilen och beställer tryckning. Innan filen skickas till tryckeriet ska den godkännas av Halmstad University Press (med avseende på de bibliografiska uppgifterna, paginering etc.) och av ansvarig kommunikatör på akademin (med avseende på uppgifter om akademi och ämne).

2. Framställning

Framställning och mångfaldigande av doktorsavhandling och licentiatuppsats, inklusive bilagor, sker genom Högskolans försorg och inom ramen för dess resurser. Tryckkostnader och eventuella andra kostnader för framställning av avhandlingen eller uppsatsen täcks av den akademi där doktoranden genomfört sina forskarstudier. Avhandlingen ska tryckas i minst 100 stycken exemplar. Högskolan bekostar inte mångfaldigande på annat sätt än genom billigaste framställningssätt eller till större omfång eller antal än vad som anges i Riktlinjer för framställning och distribution av doktorsavhandling och licentiatuppsats.


3. Distributionslista

Forsknings- och utbildningsnämnden fastställer distributionslistan. På de blanketter som nämns nedan är förtryckt de exemplar som måste skickas och vart. Önskas det distribution till ytterligare institutioner ska det anges på blankettens baksida och blanketten ska lämnas in i samband med disputationsanmälan respektive anmälan om licentiatseminarium.

Blanketter:

Tryckeriet levererar de pliktexemplar som lagen föreskriver (7 st.). Högskolebiblioteket ansvarar i samband med katalogiseringen för elektroniska pliktexemplar enligt Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Campusservice (Vaktmästeriet) distribuerar avhandlingen/uppsatsen till de som finns namngivna på den fastställda distributionslistan.

4. Tillkännagivande av disputation/licentiatseminarium ("spikning") samt elektronisk publicering

Offentliggörande av doktorsavhandlingen ska ske senast tre terminsveckor före disputationsdatum genom att doktoranden registrerar avhandlingen i Högskolans publiceringsdatabas (DiVA) – s.k. ”spikning”. Här genereras även en kvittens på att spikningen är genomförd. Tillkännagivandet görs även på hemsidan för den akademi där disputation/licentiatseminarium ska äga rum samt i Högskolans kalendarium. Tillkännagivandet ska omfatta plats och tid för disputation/licentiatseminarium, doktorandens namn, titel på avhandling/uppsats, sammanfattning av avhandling/uppsats samt namn på opponent.

Senast tre terminsveckor före disputation/seminarium ska avhandlingen (för sammanläggningsavhandling ”kappan”) också vara tillgänglig i DiVA i fulltextversion. För sammanläggningsavhandling gäller att samtliga delarbeten ska vara registrerade i DiVA innan avhandlingen registreras och ”kappan” görs tillgänglig i fulltextversion.

Observera: DiVA är primärkälla för uppgifter om såväl avhandling/licentiatuppsats som disputation/licentiatseminarium. Man bör alltid länka till DiVA-posterna (med länkar till fulltexten) när Högskolan kommunicerar om avhandlingar/luppsatser och disputationer/licentiatseminarium. Genom att peka på DiVA-publiceringen snarare än att parallellpublicera avhandlingen/uppsatsen på andra sidor kan man dels utnyttja statistiken över antalet nedladdningar dels kvalitetssäkra filens integritet genom uppgiften om checksumma.

5. Publicering i tryckt form

Doktorsavhandling/licentiatuppsats (inklusive bilagor och delarbeten) ska finnas tillgänglig i tryckt form på Högskolan i Halmstads bibliotek minst tre terminsveckor före disputation/seminarium. Varje akademi bestämmer hur avhandlingen eller uppsatsen ska finnas tillgänglig för övrigt.

Högskolan i Halmstads bibliotek ska erhålla ett exemplar av avhandlingen/uppsatsen. Högskolan i Halmstads arkiv ska även erhålla ett exemplar av avhandlingen/uppsatsen.

Halmstad University Press har uppgifter om vad som gäller för publiceringen:
Information från Halmstad University Presslänk till annan webbplats

Sök Högskolans avhandlingar i LIBRISlänk till annan webbplats

Sidan uppdaterad 2018-04-13