Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-09-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Tillgodoräknande

Enligt högskoleförordningen kan en student vid en högskola inom landet tillgodoräkna sig genomförd högskoleutbildning med godkänt resultat vid en annan högskola.

Tillgodoräknande är inte aktuellt om det finns väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Den utbildning som är tänkt att tillgodoräknas ska ha en omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är tänkt att tillgodoräknas. En student får också tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som studenten har fått i yrkesverksamhet.

När det gäller tillgodoräknande av utbildningsmoment på forskarnivå vid Högskolan är det enligt Riktlinjer for examination på forskarnivå vid Högskolan i Halmstad den forskarstuderandes huvudhandledare som fattar beslut om poängvärde på kurs samt poäng på andra kurser som t.ex. är utförda på annat lärosäte och som ska tillgodoräknas i utbildningen.

En högskolas beslut om tillgodoräknande av kurs kan överklagas (enligt högskoleförordningen) till Överklagandenämnden för högskolan. Överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut som överklagas (hänvisa till diarienummer). Överklagandet ska ställas till Överklagandenämnden för högskolan men skickas till Högskolan i Halmstad. Skrivelsen ska ha inkommit till registrator vid Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad, inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Vid överflyttning av doktorand

När en forskarstuderande överflyttar sin utbildning till Högskolans forskarutbildning ska den forskarstuderande ansöka om att de moment som är inrapporterade i Ladok ska tillgodoräknas för utbildningen i Halmstad. Till detta ska det bifogas utdrag från Ladok.

Huvudhandledare fattar beslut om tillgodoräknade genom en lista där moment som ska tillgodoräknas i utbildningen finns redovisade.

För mer information se följande instruktioner:

Sidan uppdaterad 2018-09-20