Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Kurser på forskarnivå - Courses  at  doctoral level

Nedan visas de kurser på forskarnivå vars kursplaner är fastställda av forsknings- och utbildningsnämnden och den tidigare fakultetsnämnden. 

Kursplaner (Course syllabi):


Övergripande kurser (general courses)

Introduktionskurs för doktorander 7,5 hplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Introductory Course for PhD Students 7.5 credits)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kursen genomförs under våren 2018/the course starts in spring of 2018.

Anmälan till kursen görs till högskolepedagogiskt centrum (HPC)
öppnas i nytt fönster
(Registration for the course, contact The Centre for Educational Development (HPC)

Hälsoinnovation - teori och metod 7,5 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Health Innovation Theory and Methods 7.5 credits)
Planeras att genomföras under hösten 2017/the course is planned to start in the autumn of 2017

Vetenskaplig kommunikation 7,5 hp
länk till annan webbplats
(Scientific Communication 7.5 credits)
Genomfördes 2012-2013/was held 2012-2013

Vetenskapsteori 4,5 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Theory of Science 4,5 creditslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Planeras att genomföras under hösten 2018/the course is planned to start in the autumn of 2018

Kurser inom hälsa och livsstil (courses in health and lifestyle)

Forskningsetik 3 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Research Ethics 3 credits)
Planeras att genomföras under 2018/the course is planned to start in 2018

Hälsa och Livsstil, 15 hplänk till annan webbplats
(Health and Lifestyle, 15 credits)
Genomfördes under våren 2017 - planeras att genomföras under våren 2019/ Was held in the spring of 2017 - the course is planned to start in the spring of 2019

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil 5 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Literature Compilation Studies in the Field of Health and Lifestyle 5 credits)
Planeras att genomföras på engelska under hösten 2018/ the course is going to be held in English in the autumn of 2018

Litteraturstudier inom forskningsområdet hälsa och livsstil 7,5 hplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Literature Compilation Studies in the Field of Health and Lifestyle 7.5 credits)
Planeras att genomföras på engelska under hösten 2018/ the course is going to be held in English in the autumn of 2018

Tillämpad statistik  datahantering och analys i SPSS 3 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Applied Statistics Data Management and Analysis in SPSS 3 credits)
Genomfördes under våren 2016/ Was held in spring 2016

Vetenskapliga metoder kvalitativ och kvantitativ design och metod inom området hälsa och livsstil 7,5 hplänk till annan webbplats
(Qualitative and Quantitative Design and Methods in Helth and Lifestyle 7.5 credits)
Genomförs under våren 2018/the course is held the spring of 2018

Vetenskapliga metoder  fördjupning i kvalitativ och kvantitativ design ochlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
metod 7,5 hplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Research Methods in-Depth Knowledge in Qualitative and Quantitative Design and Methodology 7.5 credits)
Genomfördes under våren 2017 - planeras att genomföras under hösten 2019/ Was held in spring of 2017 - is planned to start in autumn of 2019

Kurser inom informationsteknologi (courses in information technology)

Artificiell intelligens 7,5 hplänk till annan webbplats
(Artificial Intelligence 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomförs hösten 2017/Is going to be held in autumn 2017

Data mining 7,5 hplänk till annan webbplats
(Data mining 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomförs våren 2018/Is going to be held in spring 2018

Digital tjänsteinnovation 7,5 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Digital Service Innovation 7.5 credits)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförs hösten 2017/Is going to be held in autumn 2017

Icke-linjär optimering 7,5 hplänk till annan webbplats
(Non-linear Optimization 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomfördes 2012-2013/was held 2012-2013

Introduktion till forskning inom inbyggda och intelligenta system 4,5 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Introduction to Research on Embedded and Intelligent Systems, 4.5 credits)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kursen ges varje år/the course is held every year

Introduktion till Network Calculus 7,5 hplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Introduction to Network Calculus, 7.5 creditslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)
Genomförs hösten 2017/Is going to be held in autumn 2017

Läraktiga system 7,5 hplänk till annan webbplats
(Learning Systems 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomförs våren 2018/is held in spring of 2018

Modellbaserad design av cyberfysiska system 7,5 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Modelbased CyberPhysical Systems Design, 7.5 credits)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kursen genomfördes under våren 2017/the course was held in spring of 2017

Multiskalig och flerdimensionell signalanalys 7,5 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(MultiScale and MultiDimensional Signal Analysis, 7.5 credits)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kursen genomfördes under våren 2017/the course was held in spring of 2017

Parallella och omkonfigurerbara arkitekturer för inbyggda system - aktuell forskning och utveckling 7,5 hplänk till annan webbplats
(Parallel and Reconfigurable Architectures for Embedded Systems - Current Research and Development 7.5 credits)länk till annan webbplats
Genomfördes hösten 2013/was held in autumn 2013

Robotteknik 7,5 hplänk till annan webbplats
Robotic Manipulation, 7,5 creditslänk till annan webbplats
Genomfördes våren 2015/ was held in spring 2015

Kurser inom innovationsvetenskap (courses in innovation sciences)

Den kvantitativa forskningsprocessen - från idé till bidrag, 7,5hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(The Quantitative Research Process  from Idea to Contribution 7.5 credits)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Planeras att genomföras under hösten 2016/the course is planned to start in the autumn of 2016

Högre seminarium i innovationsvetenskap 7,5 hplänk till annan webbplats
(Ph D Seminar in Innovation Sciences, 7.5 credits)länk till annan webbplats
Pågår/Ongoing

Innovationsvetenskap I 7,5 hplänk till annan webbplats 
(Innovation Sciences I, 7.5 credits)
Genomfördes våren 2014/was held in spring 2014

Innovationsvetenskap II 7,5 hplänk till annan webbplats
(Innovation Sciences II 7,5 credits)
Genomfördes hösten 2013/was held in autumn 2013

Internationellt entreprenörskap och marknadsföring 7,5 hplänk till annan webbplats 
(International Entrepreneurship and Marketing 7.5 credits)
Genomfördes våren 2013/was held in spring 2013

Klassiker inom innovationsprocesser och affärsutveckling 7,5 hp
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
(Classics in Innovation Processes and Business Creation 7.5 credits)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Genomförs hösten 2015/ ongoing
länk till annan webbplats

Kvantitativ  forskningsmetodik  7,5  hplänk till annan webbplats
(Quantitative Research Methods 7.5 credits)
Genomfördes hösten 2013/was held in autumn 2013

Teoretiseringsprocessen och byggandet av teorier i managementforskning 5 hplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(The Process of Theorizing and Theory Building in Management Research 5 credits)
Genomförs våren 2015/Was held in spring 2015

Intresseanmälan  (Notification  of  interest)

Observera att detta enbart är en anmälan av intresse, detta är
ingen ansökan till kursen/kurserna. (Please note that this is only a notification of interest, this is not an application for the course / courses.)

Intresseanmälningar som har skickats in gås igenom inför respektive kursstart, kontakt angående anmälning till kursen tas av kursansvarig lärare.(Notifications of interest that are submitted are reviewed before each course begins, contact regarding notification to the course is taken by the course coordinator.)

Doktorander  registrerade  vid  Högskolan  i Halmstad  äger  företräde  till  kurserna  framför  andra  sökande. (PhD  students  at  Halmstad  University have  preference  to  the  courses  before  other  applicants.)

Vill du ha annan information om forskarutbildningen vid Högskolan i Halmstad, kontakta någon av studierektorerna, se kontaktuppgifter  till höger. (If you want any other information about education at doctoral level at Halmstad University, please  contact one of the directors of studies, see contact information to the right.)

Sidan uppdaterad 2018-02-16