Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2015-08-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI)

CVHI är en forskningsmiljö med omkring 80 medlemmar, varav ett 15-tal seniora forskare (professorer och docenter), ett 30-tal disputerade lärare och ett 25-tal doktorander.

Den gemensamma kunskapsbildningen inom CVHI handlar om forskning med fokus på människors hälsa och livsstil utifrån i första hand ämnena omvårdnad, handikappvetenskap och psykologi-idrott. Ämnena har delvis olika teoretiska och begreppsliga utgångspunkter, men genom samhörigheten i en gemensam forskningsmiljö och i gemensamma projekt har förenande vetenskapliga fokus blivit identifierade. Möjligheter till förnyelse och utveckling av forskningen har skapats. Forskningen bedrivs alltmer i samarbete och samproduktion både internt mellan de olika forskargrupperna och externt med högskolans andra forskningsmiljöer, liksom med forskare vid nationella och internationella lärosäten samt med partners inom det omgivande samhället.

I nuläget består CVHI av tre forskargrupper; Wigforssgruppen bedriver mångvetenskaplig forskning om välfärds- och utbildningssystemen och dess betydelse för olika utsatta grupper till exempel människor med funktionsnedsättningar eller med beroendeproblematik. Inom Gruppen för Hälsofrämjande Processer (GHP-gruppen) sker forskning inom hälsoinnovation och hälso- och sjukdomsförebyggande processer. Gruppen Idrott, Hälsa och Fysisk aktivitet (IHF-gruppen) bedriver forskning inom områdena idrott, hälsa och fysisk aktivitet.

Inom CVHI bedrivs forskning inom ämnen som folkhälsovetenskap, handikappvetenskap, hälsovetenskap, kulturgeografi, medie- och kommunikationsvetenskap, omvårdnad, pedagogik, psykologi, samhällsodontologi, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Nära samarbete sker också med forskare på högskolan inom området biomekanik och idrottsfysiologi.

Våren 2014 påbörjade CVHI ett strategiskt utvecklingsarbete i syfte att stärka samverkan mellan de olika forskargrupperna. Detta har skett genom att CVHI:s medleemmar tillsammans identifierat tvärvetenskapliga, gränsöverskridande och tydligt avgränsade forskningsteman inom området Hälsa och livsstil. Tre temana har utarbetats: Delaktighet i ett föränderligt samhälle, Hälsa och hållbar uppväxt och Förändring för individer och grupper.

Det pågår nu arbete med att ytterligare avgränsa respektive forskningstema till konkreta  gränsöverskridande forskningsprojekt. Detta görs genom att forskare gör gemensamma kunskapsöversikter. Dessa ska resultera i artiklar och slutligen utmynna i ansökningar om externa forskningsmedel.


Professor Urban Johnson, centrumföreståndare CVHI

Nyheter från CVHI

Sidan uppdaterad 2015-08-27