Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-12-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-12-02

Studenter prisas för uppsatser inom området funktionsnedsättning

Fem studenter fick i dag ta emot stipendier för uppsatser inom området funktionsnedsättning. Stipendierna delas ut av Halmstads kommun och prissumman är på totalt 30 000 kronor.

Karolina Gajnok fick ta emot den största stipendiesumman, 15 000 kronor, för sin magisteruppsats ”Rätten till hälsa – en komparativ studie av Sveriges och Ungerns implementeringsstrategi av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning”. Uppsatsen är på avancerad nivå i ämnet handikappvetenskap och sätter enligt stipendienämnden ”svensk handikappolitik i ett internationellt perspektiv och tillför ny intressant kunskap som är välbehövlig ur såväl ett praktiskt som ett vetenskapligt perspektiv”.

Alexandra Johansson och Alexandra Källström belönas med 10 000 kronor för uppsatsen “Upplevelser av stigmatisering inom hälso- och sjukvården hos personer med självskadebeteende”. Genom intervjuer med berörda har viktiga faktorer för att bättre förstå och kunna utveckla kommunikation och bemötande identifieras. Uppsatsen är på avancerad nivå i ämnet omvårdnad.

Beatrice Bolmgren och Johanna Strömberg tilldelas 5 000 kronor för examensarbetet i informatik med titeln ”Riktlinjer för ökad tillgänglighet och användarupplevelse – en studie om att skapa riktlinjer för att förena tillgänglighet och användarupplevelse på responsiva webbplatser”. Examensarbetet är på grundnivå i ämnet informatik.

De fem pristagarna tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Johan Rydén.

Pris för bemötande och tillgänglighet

Halmstads kommun delade även ut ett bemötande- och tillgänglighetspris till Korsbakke Bakery.

Korsbakke Bakery erhöll Halmstads kommun bemötande- och tillgänglighetspris. Prisutdelare var Anders Rosén (S).

Stipendieutdelningen skedde i dag på Högskolan i Halmstad. I samband med utdelningen hölls en offentlig föreläsning av Claes Nilhom, professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik vid Uppsala universitet. På temat ”inkludering – är det något bra?” pratade Claes Nilholm om hur inkludering definieras, på vilka sätt det är förenligt med skolans uppdrag och vad vi kan lära av forskningen när det gäller möjligheter till att skapa mer inkluderande skolor.

Stipendiaterna har utsetts av en stipendienämnd som består av kommunfullmäktiges ordförande Johan Rydén, socialchef Hans-Jörgen Wahlhed, handikappkonsulent Torbjörn Lagergren, och professor Magnus Tideman. Stipendierna har delats ut sedan 2001 som ett resultat av kommunens tidigare handikappolitiska program.

Text och bilder: HANNA CARMVALL

Stipendienämndens motiveringar

Karolina Gajnok, 15 000 kronor
Uppsatsen lyfter förtjänstfullt fram FN:s konvention och hur den realiseras i två europeiska länder. Med fokus på internationell jämförelse av funktionshinderpolitikens tillämpning och begreppsanvändning analyseras dokument från både staterna och ländernas handikapprörelser. Uppsatsen, som är välskriven och teoretiskt gediget förankrad, sätter svensk handikappolitik i ett internationellt perspektiv och Gajnok tillför ny intressant kunskap som är välbehövlig ur såväl praktiskt som vetenskapligt perspektiv.

Alexandra Johansson och Alexandra Källström, 10 000 kronor
Personer med självskadebeteende är en grupp som ofta förbises både i forskning och praktik. Det är en betydande utmaning att förstå och förbättra samhällets bemötande, som av denna grupp ofta upplevs som nedvärderande och stigmatiserande. Genom intervjuer med berörda har viktiga faktorer för att bättre förstå och kunna utveckla kommunikation och bemötande identifierats. Uppsatsen utgör ett betydelsefullt bidrag till den begränsade vetenskapliga och praktiska kunskapen på området.

Beatrice Bolmgren och Johanna Strömberg, 5 000 kronor
Som titeln anger handlar uppsatsen om hur tillgänglighet och upplevelser vid användande av internet kan förbättras, med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning. Utvecklingsarbetet har skett i samverkan med brukare för att optimera användbarheten och resulterat i ett lyckat exempel på en kunskapsproduktion som kan underlätta och förbättra tillgänglighet av webbplatser för såväl personer med som utan funktionsnedsättning.

Karolina Gajnok

Karolina Gajnok fick ta emot den största stipendiesumman, 15 000 kronor, för sin magisteruppsats i handikappvetenskap.

Alexandra Johansson och Alexandra Källström belönas med 10 000 kronor för uppsatsen “Upplevelser av stigmatisering inom hälso- och sjukvården hos personer med självskadebeteende”.

Beatrice Bolmgren och Johanna Strömberg tilldelas 5 000 kronor för sitt examensarbete på grundnivå i ämnet informatik.

Sidan uppdaterad 2016-12-15