Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2016-07-01. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2016-07-01

Västsvenska lärosäten vill skapa ett nationellt forskningscentrum om digitalisering

Digitalisering är en kraft som påverkar alla samhällssektorer, till exempel industri, transport, massmedia, undervisning, sjukvård och handel. Men få företag och myndigheter utnyttjar den nya tekniken fullt ut. Det krävs ny kunskap och metoder som hjälper organisationer att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter. Därför vill sju västsvenska lärosäten tillsammans skapa ett nationellt forskningscentrum om digitalisering placerat i Västsverige.

Sju rektorer vid de västsvenska lärosätena Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Jönköping University, Högskolan i Skövde och Högskolan Väst har i dagarna skickat in en skrivelse till regeringen. Förslaget är att lärosätena tillsammans ges i uppdrag att utreda hur ett sådant nationellt forskningscentrum bör se ut.

Sedan smarta och mobila tekniker har blivit allas vardag har en historiskt sett ny situation uppstått. Digitaliseringen är en motor i samhällsomvandlingen som slagit igenom överallt. Informationshantering och förädling av information har blivit centrala verksamheter i företag och offentliga organisationer.

– Studier i digitaliseringens effekter visar att endast ett fåtal organisationer kan utnyttja den nya tekniken fullt ut. Det behövs ny kunskap och metoder som hjälper organisationer att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att öka konkurrenskraften och förmågan att samla in, analysera och utnyttja data på ett effektivt sätt, konstaterar Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås och en av initiativtagarna till skrivelsen till regeringen.

De sju lärosätena i Västsverige står beredda att anta ett regeringsuppdrag att närmare utreda behovet av och förutsättningarna för ett nationellt forskningscentrum inom området. Att just dessa lärosäten är bäst lämpade för att utreda frågan menar Björn Brorström beror på att man har en lång tradition av forskningssamverkan med det omgivande samhället. Lärosätena i Västsverige har en samlad, bred och djup kompetens av att studera och utveckla digitala tjänster, produkter, dataspel och avancerade algoritmer och kan närma sig dessa frågor från både ett tekniskt perspektiv och ett samhällsperspektiv. Den höga akademiska nivån inom och relevanta områden är dessutom spridd i hela Västsverige, såväl på lärosätena i Göteborg som på högskolorna runt om i regionen. Flera av dem har till exempel egen forskarutbildning inom informationsteknologi.

– Det råder ingen tvekan om att digitaliseringens påverkan är omvälvande. Det behövs djupare kunskap om och större hänsyn till processer på exempelvis samhälls- eller individnivå. Vi behöver samla forskningen och bygga upp en nationell infrastruktur för att på ett långsiktigt sätt studera digitaliseringens roll och möjligheter när det gäller att möta de stora samhällsutmaningarna, säger Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad.

På den Västsvenska Arenan i Almedalenlänk till annan webbplats tar flera av lärosätena upp frågor kring digitalisering i ett antal seminarier.

Mikael Alexandersson, rektor på Högskolan i Halmstad. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2016-07-01