Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-03-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-02-22

2017 – ett år av positiv utveckling

För Högskolan i Halmstad var 2017 ett år av positiv utveckling. Ett nytt hälsolabb invigdes, forskningsvolymen ökade och ansökningarna från internationella studenter nästan fördubblades. Lärosätet var även fortsatt en kraft i regionens utveckling. Det är några av de trender och teman som kan utläsas i 2017 års årsredovisning som högskolestyrelsen beslutade i måndags.

Under året omsatte Högskolan totalt 578 miljoner kronor vilket är en ökning från föregående år då motsvarande siffra var 554 miljoner kronor. Året bjöd på många höjdpunkter, bland annat att Högskolan i Halmstad, tillsammans med Malmö universitet ska få status som riksidrottsuniversitet.

– Högskolan i Halmstad är en välskött organisation med kunniga och engagerade medarbetare. Årsredovisningen bekräftar detta och ger en bild av ett lärosäte som befinner sig i en positiv utvecklingskurva, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Health Lab är Högskolans allra nyaste samverkansarena och lärandemiljö. Den invigdes i samband med akademisk högtid 2017. Studentkårens ordförande Hanne Göransson klippte bandet. Bild: ANDERS ANDERSSON

Fler studenter – både inhemska och internationella

Under 2017 omsatte grundutbildningen vid Högskolan i Halmstad 421 miljoner kronor, även det en ökning från föregående år, då motsvarande siffra var 410 miljoner kronor.

Högskolan fortsatte att vara ett attraktivt lärosäte för studenter. Drygt 20 000 personer sökte till höstens kurser och program – en minskning jämfört med året dessförinnan då strax under 22 000 sökte till lärosätet. Minskningen ingår emellertid i en trend som syns i hela landet, och beror främst på minskande årskullar och en stark arbetsmarknad.

Totalt antogs 7 738 personer i det första urvalet – vilket var en ökning med 8 procent från 2016. Högst söktryck hade de fyra ekonomprogrammen, förskollärarutbildningen och de två grundlärarprogrammen. Även sjuksköterskeprogrammet var fortsatt populärt. För lärosätets utbildningsprogram inom teknik och natur minskade antalet antagna överlag.

En anmärkningsvärd ökning stod de internationella ansökningarna för. Under 2017 steg antalet sökande från knappt 1 800 till närmare 3 000.

– Jag är mycket glad över det ökade antalet antagna, fortsätter Stephen Hwang. Högskolan i Halmstad fortsätter att vara ett populärt val bland väldigt många. Vi ska även vara stolta över att vi har utbildningar som är så pass attraktiva att de lockar studenter från hela världen. Av alla lärosäten som finns väljer de just Högskolan i Halmstad. Genom att vi får allt fler utbytesstudenter och internationella studenter, får vi också allt fler ambassadörer för Högskolan runt om i världen. Det är den bästa marknadsföringen vi kan få.

Ansökningarna från internationella studenter fördubblades nästan under 2017. På bilden mastersstudenter (både inhemska och internationella) vid programmet Industrial Management and Innovation. Bild: JOACHIM BRINK

Stark forskning

Högskolan i Halmstad fortsatte dessutom att öka sin forskningsvolym. Under 2017 omsatte forskningen 157 miljoner kronor. Det är en ökning med cirka 13 miljoner kronor från 2016, då motsvarande siffra var 144 miljoner kronor. Även antalet publikationer i refereegranskade tidskrifter ökade med cirka 20 jämfört med föregående år.

Forskning för innovation är Högskolan i Halmstads KK-miljö, med stöd från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen). Under 2017 genomförde analysföretaget DAMVAD en halvtidsutvärdering av KK-miljön. Analysen visade tydligt att den driver en mycket stark utveckling.

Under 2017 satte Högskolan även upp mål och strategier för miljöns avslutande fyra år (2018–2021). Under denna period kommer lärosätet att ytterligare stärka forskning i samverkan i de unika delarna i gränsområdena mellan informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil. Detta görs genom två profilområden: hälsoinnovation samt smarta städer och samhällen.

– Högskolans forskning har haft en mycket kraftfull utveckling under de senaste åren, och inom flera områden håller vi internationellt hög nivå. Sammantaget så kan man säga att lärosätets forskning är stark, med god utvecklingspotential. KK-miljöns framgångsrika verksamhet har spelat en viktig roll för detta – något som kommer att bli ännu tydligare under den kommande fyraårsperioden.

Under året stärktes samarbetet mellan Högskolan och Halmstads kommun genom ett intentionsavtal. Studentupplevelsen är ett fokus i avtalet, ett annat är att Halmstad ska bli en tillväxt- och kunskapsnod. Avtalet undertecknades av kommunstyrelsens ordförande Carl-Fredrik Graf och lärosätets rektor Stephen Hwang. Det förevigades därefter som brodyr i Högskolans Fab Lab. Bild: DAN BERGMARK

Hälsolabb för samverkan och lärande

Ända sedan starten 1983 har samverkan med omgivande samhälle varit en hörnsten i Högskolan i Halmstads verksamhet. Lärosätet deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom samarbeten och samproduktion med både näringsliv och offentlig sektor. För att ytterligare stärka Högskolans samlade arbete inom samverkan utsågs en ny vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering.

En annan viktig komponent i samverkansarbetet är Health Lab – lärosätets allra nyaste samverkansarena som invigdes under 2017. Det är ett av många profilerade labb och miljöer vid lärosätet som möjliggör nya samverkansprojekt.

– Samverkan med omgivande samhälle och internationalisering är kärnfrågor för Högskolans fortsatta utveckling. Health Lab är även en studie- och lärandemiljö av rang som ökar kvaliteten på utbildningar inom vård, hälsa och idrott.

I projektet Halmstad hjärta student samverkar lärosätet med både kommunen och studentkåren för att skapa en positiv studentupplevelse på flera plan. Ett uttalat mål är att Halmstad ska utses till ”årets studentstad”. Bild: LOTTA ANDERSSON

Samarbeten för innovation och studentupplevelser

Högskolan i Halmstad fortsatte under 2017 att vara en kraft i regionens utveckling, bland annat genom att samarbetet med Halmstads kommun fördjupades ytterligare. I projektet Halmstad hjärta student samverkar lärosätet med både kommunen och studentkåren för att skapa en positiv studentupplevelse på flera plan. Ett uttalat mål är att Halmstad ska utses till ”årets studentstad” av Sveriges förenade studentkårer.

Under året stärktes även samarbetet med kommunen genom ett intentionsavtal. Studentupplevelsen är ett fokus i avtalet, ett annat är att Halmstad ska bli en tillväxt- och kunskapsnod.

– Att vi kan bedriva en verksamhet med en så hög kvalitet som vi faktiskt gör beror enbart på Högskolans skickliga och kompetenta personal. Jag vill därför rikta ett stort tack till alla medarbetare för väl utfört arbete under året. Det är tack vare er som Högskolan i Halmstad fortsätter att utvecklas, avslutar Stephen Hwang.

JOACHIM BRINK

Högskolan i Halmstad i siffror 2017

 • Helårsstudenter i utbildningen: 5 158
 • Studieavgiftsskyldiga studenter: 184 (hst¹)
 • Prestationsgrad: 81 procent
 • Antal studenter: 10 674
 • Antal examina, utbildning: 1 295²
 • Antal professorer: 55
 • Antal doktorander: 88 (67)³
 • Antal doktorsexamina: 5 (3)³
 • Antal licentiatexamina: 9 (6)³
 • Antal månadsanställda: 616
 • Omsättning grundutbildning: 421 miljoner kronor
 • Omsättning forskning: 157 miljoner kronor
 • Omsättning totalt: 578 miljoner kronor

¹ Helårsstudenter
² Avser utfärdade examina på grund- och avancerad nivå.
³ Avser såväl doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad som doktorander antagna vid andra lärosäten men som ingår i Högskolan i Halmstads verksamhet. Antalet inom parentes avser doktorander antagna vid Högskolan i Halmstad.

(Källa: Årsredovisning för Högskolan i Halmstad 2017)

Årsredovisningen för Högskolan i Halmstad 2017

Klicka på bilden för att bläddra i 2017 års årsredovisning.

"Högskolan i Halmstad befinner sig i en positiv utvecklingskurva", säger Stephen Hwang, lärosätets rektor. Bild: DAN BERGMARK

En av talarna under invigningen av Health Lab var Anders Nelson, som även är Högskolans nye vicerektor med särskilt ansvar för samverkan, innovation och internationalisering. Bild: ANDERS ANDERSSON

2017 bjöd på många höjdpunkter, bland annat att Högskolan i Halmstad, tillsammans med Malmö universitet ska få status som riksidrottsuniversitet. Bild: JOACHIM BRINK

Totalt antogs 7 738 personer i det första urvalet – vilket var en ökning med 8 procent från 2016. Högst söktryck hade de fyra ekonomprogrammen, förskollärarutbildningen och de två grundlärarprogrammen. Bild: DAN BERGMARK

Samverkan över gränserna. Under året firades flera samarbeten med kinesiska lärosäten. Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2018-03-23