Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-06-14. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2018-06-13

Konsten att underlätta för innovationer inom vård och omsorg

Sedan våren 2015 har EU-projektet HICube Kompetenta vården arbetat med att skapa bättre förutsättningar för att införa innovationer och nya arbetssätt inom halländsk vård och omsorg. Kompetensutveckling har varit metoden och efter tre år avslutas nu projektet. Den 31 maj hölls projektets sista seminarium, ”Ett hållbart ledarskap”, i Kungsbacka.

Det ligger en förväntansfull känsla i luften på Kungsbacka teater. 120 medarbetare inom stöd, omsorg och vård från Region Halland och de halländska kommunerna strömmar in till seminariet som ingår i en serie om tre på temat ”så stärker vi innovationsförmågan”. De tre seminarierna har tillsammans gett en summering av resultaten i HICube Kompetenta vården, och har handlat om ”inkludering och delaktighet”, ”etiska perspektiv på välfärdsteknik” samt ”ett hållbart ledarskap”.

Gerry Larsson framför stor skärm.

Gerry Larsson är psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan. Under seminariet föreläste han på ett inspirerande sätt om ledarskap, stress och förändringsarbete. Bild: REBECCA STAVER

– De flesta av oss som är här idag jobbar med utvecklingsarbete på olika sätt, inleder moderatorn Rebecca Sellergren. Det är ett arbete som ofta är roligt och stimulerande men som också innehåller stunder av frustration och tveksamhet. Jag hoppas att detta seminarium kan bidra till att underlätta för det fortsatta arbetet att utveckla välfärdstekniska tjänster – och belysa ledarskapets betydelse för utvecklingsförmågan!

Möter dagens och framtidens behov inom vård och omsorg

Seminariet ”Ett hållbart ledarskap” markerar slutpunkten för HICube Kompetenta vården – ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden, Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna.

Projektets övergripande syfte är att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation och samhällets digitalisering. Kort sagt: att utveckla den kompetenta vården. Det handlar om att möta samhällets utmaningar inom vård, hälsa och omsorg – till exempel ett ökat antal äldre, stigande kostnader och svårigheter att rekrytera personal. För att detta ska gå krävs införande av smart hälsoteknik samt erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap om innovationer och utvecklingsarbete.

Med HICube Kompetenta vården har vi velat förbättra förutsättningarna för implementering genom olika kompetensutvecklingsinsatser i de halländska vård- och omsorgsverksamheterna.
Lena German Millberg, projektledare

– Att implementera innovationer, till exempel ny teknik, förändrade arbetssätt och metoder, i befintliga strukturer och organisationer kan vara svårt, berättar Lena German Millberg som leder projektet. Samtidigt är detta något som måste göras för att vi ska kunna möta framtidens behov. Med HICube Kompetenta vården har vi velat förbättra förutsättningarna för implementering genom olika kompetensutvecklingsinsatser i de halländska vård- och omsorgsverksamheterna.

Vårens seminarieserie har syftat till att beskriva och sprida resultat från tre olika kompetensutvecklingsinsatser som genomförts i Halmstads, Varbergs och Kungsbacka kommun.

Paneldiskussion

Seminariet avslutades med en paneldiskussion som både summerade och blickade framåt. Bild: REBECCA STAVER

Med fokus på ledarskap

I det avslutande seminariet på Kungsbacka teater står alltså ledarskapet i fokus. Jan Karlsson och Jan Winroth – forskare från Högskolan i Halmstad respektive Högskolan Väst – delar med sig av sin stora erfarenhet av att stödja utvecklingsarbete i kommuner. De berättar om forskningens syn på de svårigheter och möjligheter som finns i att leda förändringsprocesser. Något som ger en tydlig bakgrund till det kompetensutvecklingsarbete i Kungsbacka kommun som har genomförts där på temat ”Trygg motivation och inspiration”.

Seminariets andra huvudtalare är Gerry Larsson, psykolog och professor i ledarskapspsykologi vid Försvarshögskolan. På ett inspirerande sätt fördjupar han deltagarnas kunskaper om ledarskap, stress och förändringsarbete. Gerry Larsson har både lång forskningsbakgrund och ledarskapserfarenhet vilket leder till en både konkret och personlig föreläsning.

När seminariet är över och de 120 åhörarna strömmar ut bär de förhoppningsvis med sig både breddad och fördjupad kunskap om ledarskapets roll i innovationsutveckling.

Paneldiskussion.

Seminariet i Kungsbacka var det tredje i en serie på temat "Så stärker vi innovationsförmågan". Här en paneldiskussion från det första seminariet i serien, på temat "Inkludering och delaktighet". Bild: TOVE NORDÉN

Samverkan mellan verksamheter en stor vinst

Genom åren har ett stort antal olika aktiviteter genomförts inom ramen för projektet, bland annat har konferenser, workshoppar, seminarier och observationsstudier arrangerats. Projektet har arbetat med verksamheter som vänder sig till äldre, det sociala området samt skolområdet. En stor vinst har varit att verksamheter som styrs av olika lagrum – exempelvis socialtjänstlagen och sjukvårdslagen – har kunnat mötas för erfarenhetsutbyte.

– Att sådana verksamheter kan mötas är en knäckfråga för fortsatt utvecklingsarbete inom exempelvis e-hälsa, säger Lena German Millberg. Hemsjukvården ökar, vilket ställer krav på samverkan mellan verksamheter med olika lagrum och sekretesskrav. Vårt erfarenhetsutbyte har gett en fördjupad samverkan och stärkta relationer och har gett oss möjlighet att ta fram olika arbetsmodeller.

En av de verksamheter som har varit involverade är Varbergs kommun. Under 2017 deltog man i delprojektet ”Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv”.

Genom projektet har vi höjt den allmänna kunskapen hos medarbetarna men även fått ta del av verktyg för att hantera etiska utmaningar."
Caroline Nilsson, utvecklingsledare i Varbergs kommun

– I Varberg har vi tillsammans med HICube Kompetenta vården lyft etiska perspektiv kopplat till införande av välfärdsteknik. Genom projektet har vi höjt den allmänna kunskapen hos medarbetarna men även fått ta del av verktyg för att hantera etiska utmaningar, säger Caroline Nilsson, utvecklingsledare i Varbergs kommun.

Bild från teaterföreställning.

Kompetensutveckling kan anta många skepnader. I maj anordnades musikteaterföreställningen "Vem ska ta hand om mormor?". Totalt sågs pjäsen av 1 800 medarbetare från hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun. Bild: JOACHIM BRINK

Framgångar och utmaningar

Delaktighet och inkludering har varit framträdande områden i flera delprojekt. Något som Gerry Andersson, biträdande projektledare, menar är nyckeln till innovationsarbete.

– Vi borde vara experter på detta i Sverige, med våra till synes öppna och mjukt hierarkiska organisationsstrukturer, säger han. Och i internationella jämförelser är vi det; men det kräver kunskap – och i bland mod, inte minst från ledare och chefer – att exempelvis inkludera anhöriga och kunder i dialog när ny välfärdsteknik ska införas.

En positiv bieffekt av utbildningsinsatserna har varit att Högskolans forskare kunnat samla ny data för användning i forskning efter projektets slut.

En positiv bieffekt av utbildningsinsatserna har varit att Högskolans forskare kunnat samla ny data för användning i forskning efter projektets slut.

HICube Kompetenta vården har alltså genomfört ett mycket uppskattat kompetensutvecklingsarbete. Men det har inte varit utan utmaningar. Några lärdomar har varit vikten av förankring och dialog.

– Det är jobbigt att samverka ibland, säger Gerry Andersson. Till exempel krockar arbets- och organisationskulturer, agendorna går inte i takt, nyckelpersoner byter jobb och det sker händelser utanför vår kontroll. Vi kom därför sent i gång med själva aktiviteterna men har utifrån de förutsättningarna nått riktigt långt och bidragit till utvecklingen i Halland – och även skapat en fortsättning.

Rollup med texten "HICube Kompetenta vården"

När HICube Kompetenta vården har gått i mål tar projektet Digga Halland över. Syftet är bland annat att stärka ställningen på arbetsmarknaden för medarbetare inom vård och omsorg och samt skapa en ökad vårdkvalitet genom kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering. Bild: REBECCA STAVER

Digga Halland tar nästa steg

Fortsättningen – som tar över när HICube Kompetenta vården har gått i mål – är projektet Digga Halland som har beviljats 21 miljoner kronor från Europeiska socialfonden. Syftet är bland annat att stärka ställningen på arbetsmarknaden för medarbetare inom vård och omsorg och samt skapa ökad vårdkvalitet genom kompetensutvecklingsinsatser inom digitalisering. Det handlar om att möta samma utmaningar som inom HICube kompetenta vården, och om att skapa förutsättningar för medarbetarna att vara med och forma sin egen digitala arbetsmiljö.

Kompetensutvecklingsinsatserna i Digga Halland kommer att utgå från ett personcentrerat vårdperspektiv, vilket innebär att brukarnas och patienternas unika behov, hälsa och förmågor kommer att vara i centrum för lärandeprocesserna.

Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att utgå från ett personcentrerat vårdperspektiv, vilket innebär att brukarnas och patienternas unika behov, hälsa och förmågor kommer att vara i centrum för lärandeprocesserna.

Genom att öka medarbetarnas kunskap om digitalisering förväntas vård- och omsorgstagarna, deras närstående, medarbetarna själva samt hela vård- och omsorgssektorn få ut mesta möjliga nytta av digitala tjänster och arbetssätt.

Projektet består av olika arbetspaket. Ett av dessa är en gemensam webbaserad utbildningsinsats för personal. Därutöver har varje samverkanspart ansvar för var sitt arbetspaket som övergripande består av att utveckla verksamheterna mot mer digitala arbetssätt. Inom ramen för projektet Digga Halland kommer erfarenhetsutbyte ske kontinuerligt där varje samverkanspart delar med sig av resultaten från respektive arbetspaket.

Text: REBECCA STAVER och JOACHIM BRINK

Fotnot: HICube Kompetenta vården har samarbetat med systerprojektet HICube Behovsorienterad hälsoinnovationsarena (som bedrivs vid Hälsoteknikcentrum Halland). Bland annat arrangerades gemensamt "First Health Innovation Day" i augusti 2016 och "Second Health Innovation Day" i oktober 2017.

"Med HICube Kompetenta vården har vi velat förbättra förutsättningarna för implementering genom olika kompetensutvecklingsinsatser i de halländska vård- och omsorgsverksamheterna", berättar Lena German Millberg, projektledare för HICube Kompetenta vården. Bild: JOACHIM BRINK

Delaktighet och inkludering är nycklar till innovationsarbete, enligt Gerry Andersson som är biträdande projektledare. Bild: HANNA CARMVALL

Vad betyder HICube?

”HI” står för Health Innovation. ”Cube” syftar på att arbeta med innovation ur flera olika perspektiv eller dimensioner, likt en kub sam har både bredd, djup och höjd.

HICube Kompetenta vården är ett samverkansprojekt som finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), Högskolan i Halmstad, Region Halland och de halländska kommunerna. Projektets övergripande syfte är att stärka vård- och omsorgssektorns förutsättningar att arbeta med hälsoinnovation och samhällets digitalisering – att utveckla den kompetenta vården. HICube Kompetenta vården genomför tillsammans med samverkansparterna kompetensutvecklingsinsatser i form av seminarier, erfarenhetsutbyten och avgränsande delprojekt.

Delprojekt inom HICube Komptenta vården:

· Trygg Hemtjänst – samarbete med Halmstad kommun hemvårdsförvaltning.

· Välfärdsteknik ur ett etiskt perspektiv – samarbete med Varberg kommun, socialtjänsten (LSS) och vård och omsorg.

· Kunskap och inspiration för framtidens socialtjänst – samarbete med Halmstads kommun, socialförvaltningen, funktionshinder och socialpsykiatri

· Trygg motivation och inspiration – samarbete med Kungsbacka kommun, vård och omsorg

· Välmående ger resultat – att mäta preventiva insatsers impact – samarbete med Region Halland regionkontoret, avdelning social hållbarhet

· Från datorisering till digitalisering – samarbete med Region Halland

· Seminarier – samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH)

· Seminarier, workshoppar och erfarenhetsutbyte – samarbete med Högskolan i Halmstads olika akademier

Sidan uppdaterad 2018-06-14