Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-10-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-10-07

Gemensam forskarutbildning

Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde ansöker om att tillsammans få anordna forskarutbildning inom ett gemensamt organ i samarbete med Örebro universitet. Syftet är att skapa en kraftfull forskarmiljö med egen examinationsrätt.

Högskolan i Halmstad och Högskolan i Skövde lämnade redan i juni in en ansökan till regeringen om att inom ett gemensamt organ få anordna forskarutbildning inom teknikområdet. Regeringen har tillsatt en utredare som för närvarande granskar de juridiska aspekterna i ett sådant samarbete. Regeringen uppmanade också de båda högskolorna att hitta en tredje samarbetspartner med egen examinationsrätt inom teknikområdet. Förhandlingar med flera lärosäten har resulterat i att Örebro universitet kommer att  bli den tredje parten i detta samarbete.

Utvecklar forskningsprofiler
Högskolorna i Halmstad och Skövde har tidigare identifierat delområdet datavetenskap, data- och elektroteknik som ett mycket lämpligt område för samverkan. Båda lärosäten kommer till exempel att expandera inom detta område, eftersom lärosätena inom kort kommer att bygga upp var sin forskningsprofil inom området med hjälp av finansiering av KK-stiftelsen.

Örebro stärker samarbetet
Medverkan från Örebro universitet tillför flera styrkefaktorer. Örebro universitet har examinationsrätt inom området och dessutom forskning som kompletterar det identifierade delområdet datavetenskap, data- och elektroteknik. Förslaget till samarbete mellan de tre lärosätena innebär att högskolorna i Halmstad och i Skövde kan få examinationsrätt inom området genom Örebro universitet. De tre lärosätena kan dessutom tillsammans skapa mycket goda möjligheter för forskningssamverkan inom ett av regeringen prioriterat område.

De tre lärosätena kan tillsammans etablera en eller flera forskarskolor för cirka hundra doktorander inom det identifierade delområdet. Förslaget syftar till att stärka profilering av och samverkan mellan lärosätena. Högskolorna i Halmstad och Skövde och Örebro universitet föreslår att verksamheten ska bedrivas som en försöksverksamhet och utvärderas år 2010.

2004-10-07

Sidan uppdaterad 2004-10-07