Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2004-04-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2004-04-30

Utvecklingsmöjligheter inom hälsa

Sjukvården befinner sig i en turbulent situation. Kostnadsbesparingar, en växande andel äldre medborgare och utbrott av nya infektionssjukdomar som SARS "bara en flygresa bort". Samtidigt skapas nya möjligheter för vård och omsorg när gränserna mellan forskning och vård löses upp och när IT-hjälpmedel och annan ny teknik ökar i betydelse.

De här frågorna diskuterades på en konferens i Tylösand häromdagen. Det var LFTP (Landstingens fond för teknikupphandling och produktutveckling) och Hälsoteknikalliansen som gemensamt samlade företag, vårdpersonal och Högskoleanknuten personal för att diskutera hur ny teknik kan leda till regional utveckling.

Vi samlar olika aktörer för att inspirera och låta sig inspireras, men arbetar också fram konkreta idéer att utveckla vidare, säger Anneli Liikane, som är samordnare för nätverket Hälsoteknikalliansen.

Hälsoteknikalliansen verkar för att skapa uthållig tillväxt genom samverkan kring forskning, utveckling och utbildning inom hälsoteknikområdet. Inom alliansen samarbetar företag, myndigheter, organisationer samt forsknings- och utvecklingsinstitutioner i sydvästra Sverige.

På konferensen deltog bl. a. Bo Stenviken, ordförande i LFTP och direktör vid Nutek, och Håkan Eriksson, professor vid Karolinska institutet och knuten till KK-stiftelsen.

Bo Stenviken beklagade att det blivit ont om offentligt riskkapital för utvecklingsprojekt, men att LFTP fortfarande har vissa resurser till goda projekt. Thure (tillväxt genom hälso- och sjukvårdsutveckling i ett regionalt entreprenörsperspektiv) är ett sådant projekt som hanteras av Högskolan i Halmstad. Här har hittills åtta förstudier beviljats pengar. Det finns utrymme för fler utvecklingsprojekt.

Håkan Eriksson målade upp ett scenario där sjukvården ställs inför stora framtida utmaningar, inte minst av ekonomiska och demografiska skäl. Egenvård kommer att bli en av de viktigaste vårdformerna.

De traditionella vårdlösningarna fungerar inte ens på kort sikt. Det krävs mer IT, det finns inget val längre. IT kan dock inte ersätta det personliga mötet mellan patient och vårdpersonal. Det kan rent av bli mer tid för omsorg och omvårdnad.

Vid sidan av IT-utvecklingen pekade Håkan Eriksson på den genetiska "revolutionen" och det stärkta patientinflytandet som de allra tyngsta förändringskrafterna. Han lyfte också fram flera goda exempel på användning och integrering av modern teknik, exempelvis TILLIT-projektet i Västerbotten.

På konferensen deltog även tidningen Dagens Nyheters ledarskribent Peter Wolodarski, med stort intresse för sjukvårdens ekonomi och organisation. Han betonade hur stor "industri" sjukvård är i USA, och pläderade bl.a. för fler privata alternativ i svensk vård. Den privata vården måste få chans till rimlig avkastning på sitt kapital.

De gruppvisa diskussionerna under konferensen handlade om erfarenhetsutbyte av LFTP-projekten Thure (Region Halland) och Puma (Landstinget i Jönköpings län). Sten Liljedahl, Region Halland, berättade att det finns en underliggande utvecklingskultur i Halland när det gäller hälsa och folkhälsa. Det har därför varit lätt att välja hälsoteknik till ett av tre tillväxtområden för regionen. Det övriga är upplevelsenäring och livsmedel.

Hälsoteknikalliansen diskuterade nya hjälpmedel i hemvården. Flera konkreta förslag till studier, förbättrade rutiner och produkter togs fram. Några exempel är att sträva efter att samordna journaler under mottot en människa, en journal. Kanske kan uppgifterna placeras i ett chip eller smart card, kanske hanteras via internet på liknande sätt som banktjänster? Referensprojekt och fler testmöjligheter, som Spenshults reumatikersjukhus börjat med, står på önskelistan. Kanske tester där produkter får "Hälsoteknikalliansstämpel"?

Deltagarna uppmanades också att i högre utsträckning utnyttja Högskolans studenter som vill göra examensarbeten i vårdmiljö och på hälsoteknikföretag. Det framkom också att Högskolan i Halmstad kommer att kunna disponera en GPRS basstation, efter en donation av Ericsson. Det ger möjligheter att praktiskt experimentera med nya mobila lösningar inom hälso- och sjukvård. Förslagen tog Hälsoteknikalliansens projektledare med sig hem för att diskutera vidare och se vilka projekt som kan startas.

Bildtexter:

Håkan Eriksson ser inte att traditionella vårdlösningar fungerar längre. Det behövs nytänkande.

Bo Stenviken, LFTP och Nutek, beklagar bristen på sådd- och riskkapital.

Sten Liljedahl, Region Halland, tycker att hälsoteknik är ett självklart tillväxtområde för regionen.

Företag, vårdpersonal, studenter, lärare och forskare vid Högskolan diskuterade ny teknik inom hälso- och sjukvården, och hur den kan leda till regional utveckling.

2004-04-30

Sidan uppdaterad 2004-04-30