Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-04-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-04-06

Bra forskningsanknytning i pedagogik

Högskoleverket har granskat grundutbildning och forskarutbildning i pedagogik vid Högskolan i Halmstad och andra lärosäten i landet. För Halmstads del skriver man bland annat att det är positivt att vetenskapligt innehåll och vetenskapliga arbetsformer finns tidigt i utbildningen.

I undervisningen används ett undersökande arbetssätt, vilket kräver att studenterna självständigt ska urskilja, formulera och lösa problem. Studenternas eget lärande och det egna ansvaret för studierna betonas av lärarna, och det är positivt.

Det finns enligt bedömargruppen en tydlig forskningsanknytning i undervisningen. Flera lärare engageras i kurserna för att undervisa kring den del i kursen som de är mest kunniga och forskar inom. Att lärarnas olika kunskaper utnyttjas på detta sätt är positivt anser bedömarna. Nio av cirka 30 studenter på D-nivå har blivit antagna till forskarutbildning i pedagogik vid andra lärosäten sedan 1998. Detta är enligt bedömargruppen ett mått på att Högskolan i Halmstad håller en kvalitet på D-uppsatser i pedagogik som står sig i den nationella konkurrensen.

Avslutningsvis ges några rekommendationer för att utveckla verksamheten ytterligare. Bedömargruppen anser Högskolans profil för ämnet pedagogik bör formuleras och dokumenteras, att betygskriterierna ses över, att internationaliseringen i utbildningen ökar och att Högskolan löser ett rekryteringsproblem så att arbetssituationen för lärarna förbättras.

2005-04-06

Sidan uppdaterad 2005-04-06