Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2005-11-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2005-11-16

HH får 5 miljoner för jämställdhetsarbete

Högskolan i Halmstad får 5 miljoner kronor från Svenska ESF-rådet/Equal för att bilda en nationell temagrupp som under två och ett halvt år ska arbeta med jämställdhet i arbetslivet. Utöver dessa medel satsar Vinnova och Nutek vardera 800 000 respektive 500 000 kronor i projektet.

- Men det är öppet för flera att vara med, säger Agneta Hansson, forskare vid Högskolan i Halmstad och ansvarig för den nationella temagruppen för jämställdhet, NTG Argus. Vi för diskussioner med andra nationella och regionala aktörer som är intresserade.

Argus står för Arbetsliv och genus och uppdraget handlar om att samla in erfarenheter och information från tio pågående och avslutade Equalprojekt med jämställdhetsanknytning, analysera dem och sprida resultaten. Vad har de lett till? Vad kan man lära av dem?

Till stor del handlar det om att medvetandegöra och synliggöra:

- Förhoppningen är att erfarenheter skall stimulera andra till att följa efter och att det skall ge konkreta förslag på hur man aktivt kan arbeta med jämställdhet på arbetsplatser, säger Agneta Hansson.

Den långsiktiga målsättningen - som med alla EU-projekt - är att resultaten från projekten skall kunna omsättas i den reguljära verksamheten runt om på företag och i organisationer. Det innebär att jämställdhet skall bli en naturlig och självklar del av en arbetsplats vardag och hur man organiserar och bedriver verksamheten. Men det handlar också om att skapa så kallade strukturella förändringar, dvs. på politisk nivå så att till exempel lagar och system blir mer jämställdhetsinriktade.

Vinnovas pengar skall användas för att bygga upp en regional forskningsmiljö kring genusfrågor, vilken bland annat skall arbeta fram förslag på strategiska insatser för hur genusperspektiv kan föras in i ny och befintlig forskning.

2005-11-16

Sidan uppdaterad 2005-11-16